Paraiškos renkamos 2023-09-18 – 2023-11-16
TRUMPAS 2020 METŲ KVIETIMO TAISYKLIŲ APIBENDRINIMAS IR KOMENTARAI
2023 metų kvietimas – ypatingai gera proga pasinaudoti paramai skirtai miško ūkio materialinei techninei bazei atnaujinti ir tai būtų paskutinis šansas gauti paramą miško technikai, nes naujo laikotarpio programoje tokių priemonių nenumatyta.
Parama vienam projektui 100 000 €, paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Kvietimui skirta lėšų – 1 418 657 €, o tai reiškia, kad maksimalus pareiškėjų skaičius galintis pretenduoti į paramą ir prašantis maksimalios paramos sumos gali būti 15. Remiantis oficialiai prieinama NMA statistika bei ilgamete patirtimi ir medienos rinkos analizės rezultatais, galime rekomenduoti teikti paraiškas tik rimtai nusiteikusiems ir surenkantiems ne mažiau 75 balų pareiškėjams. Kvietimui skirtas fondo lėšų likutis, naujame laikotarpyje 2023-2027 metais miškininkystės technologijoms paramos tikėtis neverta, todėl šis kvietimas yra paskutinis šansas atnaujinti techninę bazę su parama.
Tinkamas pareiškėjas: jūrinis ar fizinis asmuo (ūkininkas, individuali veikla) atitinkantis mažos arba labai mažos įmonės statusą, per 2022 metus gavęs pajamų iš miškų ūkio veiklos ne mažiau 50 proc. visų veiklos pajamų. Ekonominiai rodikliai 2021 ar 2022 metais turi būti ne blogesni kaip: ≤0,65 skolos rodiklis, > 0 proc. grynasis pelningumas, ≥1,00 arba aukštesnis einamojo likvidumo rodiklis (rodikliai skaičiuojami iš tų pačių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, kaip nustatyta „Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse“.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
• nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
• motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
• miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
• savikrovės priekabos;
• medvežiai;
• medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
• mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
• speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
• pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
• mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
• mobilios lentpjūvės
Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.
Norintys dalyvauti paraiškų teikime, pareiškėjai turi surinkti bent 30 prioritetinių atrankos balų (rekomenduojame ne mažiau 75 ):
1. Pareiškėjas yra:
privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;
privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.
iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;
daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Dėl informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas, personalinių konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į specialistus:
Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712
Alicija Janovič tel. +370 602 26 933
El. paštas verslopagrindas@gmail.com
Mūsų įmonė rengia kasmet ne mažiau kaip 20 proc. visų teikiamų miškininkystės projektų, iš kurių daugiau kaip 90 proc. gauna finansavimą ir sėkmingai įgyvendinama.
Apie priemonę plačiau: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/investicijos-i-miskininkystes-technologijas-2023-m/46028?tab=1