PARAMA JAUNIESIEMS ŪKININKAMS 2023 M. IKI 60 000 EUR

PRAIŠKOS RENKAMOS 2023-05-02 – 2023-06-30

Maksimali paramos suma vienam projektui – 60 000 Eur.;

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. būtinų projekto išlaidų;

Maksimalus finansavimas lengvatine paskola – 100 000 Eur.;

Maksimalus projekto kombinuotas finansavimas paramos (negrąžintina dotacija)

ir lengvatinės paskolos lėšomis – 100 000 Eur.

Dėl projekto rengimo ir susijusių konsultacijų kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė
tel. +37067388712 verslopagrindas@gmail.com

PARAMOS JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2023 METŲ KVIETIMO YPATUMAI

Startavo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano įgyvendinimas, o su juo ir naujos bei atsinaujinusios paramos priemonės. „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – ne išimtis. Atsižvelgiant į programos prioritetus ir nūdienos politiką bei aktualijas priemonės įgyvendinimo taisyklėse buvo atlikta nemažai pakeitimų, kuriuos mes išanalizavome ir trumpai pateikiame savo straipsnyje. Kad lengviau būtų susigaudyti teisinėse vingrybėse ir priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime, pateikiame papunkčiui svarbiausius atnaujintų sąlygų aspektus:

– padidėjo paramos suma iki 60 000 Eur;

– prasiplėtė galimų pareiškėjų ratas – gali dalyvauti ne tik fiziniai bet ir juridiniai asmenys ;

gali dalyvauti ir ūkininkai, kurie yra deklaravę žemės ūkio valdą ir jų valdos ekonominis dydis
(VED) 2023-01-01 nėra didesnis kaip 70 000 Eur;

– atsirado galimybė finansuoti projektą iš lengvatinės paskolos lėšų, kurios maksimali suma yra 100 000 Eur., teikiant paraišką, pagal kurią planuojama prašyti lėšų ir paramai, bendra paramos ir paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.

–  pasikeitė priemonės prioritetai, daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugai ir ekologiniam ūkininkavimui bei investicijoms į produkcijos užaugintos valdoje perdirbimui;

–  jaunajam ūkininkui nėra būtina turėti nuosavos žemės, kad gauti prioritetinių balų;

–  įgyvendinus projektą valdos ekonominis dydis (VED) turės būti ne mažesnis kaip 12 000 Eur. ir ne didesnis kaip 70 000 Eur., tačiau už ekonominio dydžio rodiklį prioritetiniai balai nebus suteikiami, todėl nėra būtinybės smarkiai išdidinti valdos ekonominę vertę ;

–  nėra skirstomų prioritetų pagal žemės ūkio sektorius, išskyrus atvejį, kai planuojama ūkininkauti nepalankiuose ūkininkauti žemėse kuriant gyvulininkystės ūkį, tačiau skatinama mišri žemės ūkio veikla ir užaugintos valdoje žemės ūkio produkcijos perdirbimas, todėl ūkininkai turės daug platesnį planuojamų vykdyti veiklų pasirinkimą;

–  nebeliko prievolės pabaigti Jaunojo ūkininko kompetencijų ugdymo programos;

–  atsirado naujų įsipareigojimų:

 • projekto įgyvendinimo metais sukurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti bent vieną darbo vietą (pvz. paties ūkininko, kai grynosios ūkio pajamos nėra mažesnės už patvirtintą MMA);
 • gauta pajamų suma iš žemės ūkio veiklos turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. valdos ekonominio dydžio (VED) reikšmė – vertinama projekto įgyvendinimo metais ir projekto kontrolės laikotarpiu;

–  atrankos kriterijai, siekiantiems gauti tik lengvatinę paskolą nebus taikomi;

–  pritrukus lėšų dotacijų finansavimui, galima bus vietoj dotacijos paprašyti tokio pat dydžio lengvatinę paskolą, jei paskolų finansavimui lėšų pakaks;

 • maksimalus verslo plano įgyvendinimo laikotarpis – 5 metai po sprendimo skirti paramą, bet ne vėliau kaip iki 2028-12-31 d.
 • Projekto kontrolės laikotarpis – 3 metai po paskutinio paramos išmokėjimo.

TEIKTI PARAIŠKĄ GALIMA:

–  tik dotacijai iki 60 000 Eur, kuri dengs iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir kurios grąžinti nereikės;

–  tik lengvatinei paskolai gauti iki 100 000 Eur., kurią reikės grąžinti per 5 metus po išmokėjimo;

–  dotacijai ir lengvatinei paskolai, kurių bendra suma negalės viršyti 100 000 Eur.;

GALIMI PAREIŠKĖJAI:

–  Jaunieji ūkininkai nuo 18 iki 40 metų (imtinai) fiziniai asmenys, kurių vardu yra įkurtas ūkis ir (arba) žemės ūkio valda bei kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti*. Ūkis ir valda turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos;

–  Juridiniai asmenys, kurie turi įregistruotą žemės ūkio valdą ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo. Juridinio asmens dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai) fiziniai asmenys ir kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti* turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.)

***  kompetencijos, įrodančios pasirengimą ūkininkauti: įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra ne trumpesnė kaip 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį.

 • Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie valdoje steigiasi pirmą kartą.

REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS:

–  Parama (dotacija) skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane nurodytos išlaidos (investicijos) yra realiai
suplanuotos, pagrįstos, būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir tik numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, atitinkančios planuojamas veiklos apimtis. Gali būti naujos ir naudotos, įranga, technika, statiniai, žemė, gyvuliai ir kt. iš skyrus prekės, kurių kilmės šalis ir / arba kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų teikėjų, yra netinkami finansuoti paramos lėšomis;

–  Skiriant lengvatinę paskolą, tinkamos finansuoti išlaidos yra verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos ir apyvartinis kapitalas), būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti ir atitinkančios Finansavimo sąlygų apraše nustatytas paskolų teikimo sąlygas.

ATRANKOS KRITERIJAI:

1.  Kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikrinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių).

2. Kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai. 

3.  Kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:

3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos
investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos, nuosavomis ar kitomis lėšomis). Dalyvavimas intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinamas įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

4. Kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį
perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. 

5. Kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų
žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

6. Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto Gyvulininkystės ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos iš gyvulininkystės įgyvendinus verslo planą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. 

7. Kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai, kurie įtraukti į pareiškėjo valdą, 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje).

Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei pasibaigus paraiškų priėmimui nustatoma, kad žemės ūkio ministro įsakymu skirtos sumos neužtenka finansuoti visoms lengvatinėms paskoloms, paraiškų paskoloms pirmumo eilė sudaroma pagal paraiškos pateikimo datą ir laiką.

Kvietimui skirta lėšų:

Dotacijoms – 15 000 000 Eur paramos lėšų;

Lengvatinėms paskoloms – 19 940 000 Eur paramos lėšų.

Dėl išsamių konsultacijų ir projekto rengimo kreiptis:

projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 verslopagrindas@gmail.com

Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

Sutartys dėl verslo plano ir paraiškos parengimo pasirašomos iki gegužės 15 d.

Informacija apie jaunųjų ūkininkų paramą plačiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40972ad0d2ac11ed9978886e85107ab2

PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS IR SMULKIESIEMS PIENO ŪKIAMS 2023 M.

PASKUTINĖ GALIMYBĖ SMULKIEMS ŪKIAMS, KURIŲ VED NUO 4000 EUR iki 7999 EUR, GAUTI INVESTICINĘ PARAMĄ NESIKOOPERUOJANT SU KITAIS ŪKIAIS

Paraiškos renkamos 2023-05-02-2023-06-30

Konsultacijos telefonu: 867388712 arba el. p. verslopagrindas@gmail.com (pažymėkite, kad kreipiatės dėl smulkių ūkininkų paramos ir palikite kontaktinį telefono numerį, kad konsultantai galėtų su Jumis susisiekti)

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta: 10 729 404 Eur. smulkiems ūkiams ir 5 500 000 Eur. smulkiems pieno ūkiams.

SVARBU: paskelbtos įgyvendinimo taisyklės apjungia 2 kvietimus teikti paraiškas smulkiems ūkiams, tačiau bus formuojamos dvi atskiros paraiškų eilės ir prioritetiniai balai vertinami atskirai smulkiems ūkiams ir smulkiems pieno ūkiams, todėl tarp šių sekntorių pareiškėjų konkurencijos nebus.

Paramos išmokėjimo sąlygos:

Parama 15 000 €, intensyvumas 100 proc. parama išmokama dviem dalimis: 80 proc. avansas po sprendimo skirti paramą, 20 proc. įgyvendinus projektą, kontrolės laikotarpio nėra.

Reikalavimai pareiškėjams:

 1. Smulkūs pieno ūkiai:

Pagrindinis kriterijus ne valdos ekonominis dydis (VED) bet turimų galvijų skaičius ir jų dalis ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavime.

Jeigu esate smulkus pieninės galvijininkystės ūkis, veikiantis ne mažiau kaip 1 metus, laikote nuo 3 iki 9 pieninių veislių karvių (BŪTINAI pieninių veislių, žindenės, mišrūnės netinka), Jūsų 2023-01-01 dienos VED apskaičiavimo sąraše pieninės karvės sudaro daugiau kaip 50 proc. visos valdos dydžio, surenkate ne mažiau 25 balų (kriterijai pateikiami žemiau) – esate tinkamas pareiškėjas.

 1. Smulkūs ūkiai (visi kiti sektoriai):

Valdos ekonominis dydis 2023-01-01 ne mažiau kaip 4000 Eur. ir ne daugiau kaip 7999,00 Eur.

Ūkis veikia (plotai ir gyvuliai deklaruojami) ne mažiau kaip 1 metus

Surenkate ne mažiau 25 balų (kriterijai pateikiami žemiau)

Antrą kartą kreiptis paramos smulkiems ūkiams galima kreiptis, jeigu nebuvote gavęs paramą pagal tai pačiai veiklos sričiai (pvz. parama gauta žemės ūkio produktų gamybai, reiškia pakartotinai galite kreiptis tik žemės ūkio produktų pagamintų (užsaugintų) valdoje perdirbimui).

Atrankos kriterijai (bendri):

 1. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) – 10 balų (paraiškos pateikimo dieną)
 2. Pareiškėjo narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve (pripažintas turi būti paraiškos pateikimo dienai):

2.1. daugiau nei 2 metai – 15 balų;

2.2. iki 2 metų – 10 balų.

 1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), suteikiama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 2. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, suteikiama 10 balų.

Smulkių pieno ūkių atrankos kriterijai:

 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami) – 15 balų
 2. verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą – 20 balų.
 3. verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus – 20 balų.

Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas.

Smulkių ūkių (kiti sektoriai) atrankos kriterijai:

 1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“. Nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų, o gautos lėšos, gaunamos įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), turi būti išskaidytos į iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). – 15 balų
 2. paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis (šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei):

30.2.1.1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;

30.2.1.2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;

30.2.1.3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;

30.2.1.4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai;

 1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų.
 2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 25 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus kreiptis dėl paramos gavimo galimybių ir verslo plano ir paraiškos parengimo, mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes gauti paramą pirminės konsultacijos metu nemokamai! Tolimesnės konsultacijos bus įskaičiuotos į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą. Mokestis už paslaugas gali būti finansuojamas iš paramos lėšų projekto ribose.

Yra galimybė atsiskaityti už paraiškos ir verslo plano rengimą tik gavus paramą!

Verslo plano ir paraiškos parengimui teikiame kokybės garantiją – jeigu tik dėl mūsų konsultantų kaltės paraiška atmetama – gražiname sumokėtus pinigus.

Dėl konsultacijų ir sutarčių pasirašymo kreiptis į specialistę Aną Balčiūnienę tel. +37067388712 el. p. verslopagrindas@gmail.com

ES PARAMA ŪKININKAMS 2023 METAIS. KVIETIMŲ GRAFIKAS IR PRIEMONIŲ APŽVALGA

2023 METAIS BUS RENKAMOS PARAIŠKOS PAGAL 2014 – 2023 METŲ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS PROGRAMĄ IR PAGAL NAUJAI PATVIRTINTĄ 2023-2027 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO STRATEGINĮ PLANĄ

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-02-01 iki 2023-04-03
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – 90 000 € (išmokamas 50 proc. prašomos paramos avansas)
 • Finansuojama iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, o ūkininkams užsiimantiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės veikla iki 70 procentų.
 • Tinkami pareiškėjai, kurių ūkio VED nuo 4000 iki 15000 € 2023-01-01 datai, paraiškas gali teikti mažiausiai du ūkiai užsiimantys ta pačia veikla.

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas ir finansinės priemonės (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-03-01 iki 2023-05-02 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės

Parama smulkiems ūkiams ir smulkiems pieno ūkiams (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-05-02 – 2023-06-30
 • Didžiausia paramos suma – 15 000 € (avansas 80 proc. paramos sumos, likusi dalis įgyvendinus projektą);
 • Finansuojama 100 proc. tinkamų projekto išlaidų
 • Galima pirkti naują ir naudotą techniką, įrangą skirtą projekto reikmėms, statyti ir remontuoti žemės ūkio pastatus ir statinius, prašyti paramos kitoms ūkio išlaidoms;
 • VED 2023-01-01 turi būti ne mažesnis kaip 4000 € ir ne didesnis kaip 8000 €; Pieniniams ūkiams – vidutinis pieninių veislių karvių skaičius 2022 metais ne mažesnis kaip 3 ir ne daugiau kaip 9, VED iš pieninių karvių turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. viso ūkio VED 2023-01-01 dienai.
 • Kontrolės metų nėra.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos bus renkamos 2023-05-02 – 2023-06-30
 • Maksimali paramos suma iki 60 000 € ir ne daugiau kaip 100 000 € įskaitant lengvatinę paskolą;
 • Galimi pareiškėjai ūkininkai ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, kurie įregistravo ūkį į valdą ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo ir nėra deklaravę valdos ar pateikę prašymo tiesioginėms išmokoms gauti;
 •  Paramos išmokėjimas: 80 proc. avansas po paramos patvirtinimo ir 20 proc. įgyvendinus verslo planą;
 • Finansuojama: būtina verslo plano įgyvendinimui nauja ir naudota technika, įranga, transportas, žemės ūkio pastatų ir statinių statyba ir remontas, ūkinių gyvūnų ir sodmenų įsigijimas, projekto rengimo ir kitos būtinos išlaidos;
 • *(informacija pateikta vadovaujantis taisyklių projektu, bus patikslinta po taisyklių patvirtinimo maždaug balandžio mėnesį)

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas tik pieninei galvijininkystei (pagal 2014-2020 KPP EURI lėšos)

 • Paraiškos renkamos 2023-08-01 – 2023-09-29 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės);

Laba smulkių ūkių plėtra (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos bus renkamos 2023-10-31 – 2023-12-29
 • Paramos gali kreiptis: ūkiai, kurių VED 2023-07-01 yra nuo 4 000 iki 16 000 €, ūkių, kurių VED 4 000 – 7999 €, gali kreiptis tik su partneriais (kooperuojantis), ūkiai, kurių VED 8000 – 16000 € gali teikti paraišką ir po vieną;
 • Paramos suma vienam dalyviui ne daugiau 25 000 €, kai kreipiasi 2 ūkiai – iki 50 000 €, jei 3 – 75 000 €, jei 4 ir daugiau – 100 000 €;
 • Paramos avansas nebus mokamas, parama išmokama sąskaitų apmokėjimo būdu, finansavimas iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • *Informacija yra preliminari, kai paramos taisyklės bus patvirtintos, pateiksime detalesnę informaciją apie paramos priemonės sąlygas.

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos renkamos 2023-10-31 – 2023-12-29 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės).

Dėl detalesnės informacijos apie galimybę pasinaudoti ES parama, parengti verslo planą ir paraišką kreipkitės į mūsų specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. +37067388712

Alicija Janovič tel. +37060226933

arba rašykite elektroniniu paštu info@verslopagrindas.lt

DĖMESIO! Kvietimai teikti paraiškas Vietos veiklos grupėse 2022 metų II ketvirtis

Aktuali informacija norintiems gauti negrąžintiną ES paramą verslo pradžiai arba plėtrai kaimo vietovėse, taip pat Joniškio, Kaišiadorių  ir Mažeikių rajonuose žemės ūkio veiklai bei žemės ūkio produktų perdirbimui, Žarasų – Visagino regione žuvininksytės produktų perdirbimui ir akvakultūrai.

Kadangi šiemet NMA kvietimų grafike nėra numatyta kvietimų ne žemės ūkio veikloms, lieka vienintelė galimybė pasinaudoti Vietos veiklos grupių teikiama parama ir spėti sudalyvauti jų skelbiamuose kvietimuose.

DĖMESIO, PARAIŠKOS RENKAMOS KIEKVIENAME RAJONE ITIN RIBOTĄ LAIKĄ, REKOMENDUOJAME NEDELSTI!

Kvietimai skelbiami šiuose rajonuose ir savivaldybėse (išskyrus miestus):

Vilkaviškio, Raseinių, Šakių, Panevėžio, Kupiškio, Alytaus, Kaišiadorių, Pakruojo, Jurbarko, Zarasų, Visagino, Joniškio, Skuodo, Švenčionių, Šilalės, Pagėgių, Rokiškio, Šilutės, Širvintų, Mažeikių, Telšių, Kauno (tik NVO sektorius), Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Trakų ir Elektrėnų.

Vietos veiklos grupės (toliau – VVG) skirtinguose Lietuvos rajonuose skelbia kvietimus teikti paraiškas gauti paramą skirtingoms veikloms. Didžioji dauguma kvietimų yra orientuota į paramą ne žemės ūkio verslui pradėti, kurti arba plėtoti ir skirta konkretaus rajono gyventojams, ten registruotoms ir / arba veikiančioms įmonėms bei fiziniams asmenims vykdantiems ekonominę veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą. Kadangi kiekvienos VVG, kurių yra Lietuvoje daugiau nei 100, taisyklės ir reikalavimai šiek tiek skiriasi, mes jų plačiai nekomentuojame, nes informacijos kiekis straipsniui būtų gerokai per didelis.

Privalumai pareiškėjams yra tokie, jog dalyvavimas VVG skelbiamame paraiškų rinkime gerokai padidina šansą gauti paramą, nes pareiškėjų paprastai nebūna labai daug, paramos intensyvumas dažniausia siekia net 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, įsipareigojimų mažiau nei NMA priemonėse, kontrolės laikotarpis dažniausia ne daugiau 3-jų metų, didžiausios galimos paramos sumos yra didesnės, konkursai žymiai mažesni, paprastesnis paramos administravimas.

Dėl smulkesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis: tel. +37060226933 el. paštas verslopagrindas@gmail.com

PARAIŠKŲ RINKIMO GRAFIKAS IR TRUMPA INFORMACIJĄ PAGAL ATSKIRAS VVG (AKTUALŪS KVIETIMAI):

RAJONAS KVIETIMAS GALIOJA IKI MAKSIMALI PARAMOS SUMA, EUR PARAMOS INTENSYVUMAS, %
1 Klaipėdos “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” 2022-05-04 103 633,80 70
2 Šalčininkų “Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra” 2022-04-29 48 499 50-70
3 “Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra” 2022-04-29 47 500 50-70
4 Šiaulių “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-05-02 75 000 50-70
5 “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-05-23 64 270 50-70
6 Mažeikių “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-06-07 58 095,90 50-70
7 Rokiškio “Parama verslui plėtoti” 2022-05-03 53 994 50-70
8 Prienų “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” 2022-06-09 51 437,50 50-70
9 Panevėžio “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-05-20 69 199 50-70
10 Kaišiadorių “Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti” 2022-05-31 38 000 50-70
11 Biržų “Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti” 2022-05-31 44 003 50-70
12 Utenos Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone” 2022-05-06 64 613 50-70
13 “Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas” 2022-05-05 54 259,30 50-70
14 Pagėgių “Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išįteklius” 2022-05-20 43 548 50-70
15 Ignalinos “Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra” 2022-05-11 37 290,65 50-70

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS IKI 300 000 EUR

KVIEČIAME ŪKININKUS, VEIKIANČIUS PIENINĖS GALVIJININKYSTĖS, GYVULININKYĖS, SODININKYSTĖS , DARŽININKYSTĖS IR UOGININKYSTĖS SEKTRIUOSE KREIPTIS DĖL PARAIŠKŲ, VERSLO PLANŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO.

Konsultuoja: Ana Balčiūnienė  tel. +37067388712

Paraiškos renkamos nuo 2021-11-03 iki 2021-11-30

Tinkami pareiškėjai: 

Ūkininkai, savo vardu įregistravę ūkį ir žemės ūkio valdą, veikiantys PIENINĖS GALVIJININKYSTĖS, GYVULININKYĖS, SODININKYSTĖS , DARŽININKYSTĖS IR UOGININKYSTĖS SEKTRIUOSE  ne mažiau kaip 45 proc. pajamų 2020 arba 2019 metais gavę iš specializuoto žemės ūkio sektoriaus, kai investuoja į tą patį sektorių;

Ūkininkai, kurie keičia ūkio specializaciją ir planuoja investicijas tik į finansuojamus pagal priemonę sektorius.*

 • keisti ūkio specializacija KPP 2014-2020 metų laikotarpiu galima tik vieną kartą.

Atrankos kriterijai atskiri visiems sektoriams ir pateikiami labai plačiai taisyklėse https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e224eb00266711ecad73e69048767e8c

Maksimalus paramos intensyvumas:

 1. Visiems sektoriams bendra tvarka – 50 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų be PVM
 2. Visiems sektoriams, jei paramos kreipiasi jaunasis ūkininkas iki 40 metų amžiaus, teikiantis paraišką ne vėliau kaip per 5 metus po savo įsikūrimo (valdos ir ūkio registravimo) arba kai paramos kreipiasi žemės ūkio kooperatyvas – papildomai skiriama 20 proc. paramos.**

** Maksimalus intensyvumas negali viršyti 70 proc.

Maksimali paramos suma 300 000 vienam projektui, ne daugiau kaip 900 000 Eur tam pačiam pareiškėjui per 2014 – 2020 KPP laikotarpį, įskaitant 2021 – 2022 pereinamąjį laikotarpį.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai). Žemės ūkio įranga laikoma įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (pavyzdžiui, kuro talpyklos, elektros generatoriai, elektros transformatoriai, vandens cisternos ir pan.);
 • nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų gerovei ir (arba) biologiniam saugumui užtikrinti. Remiamos investicijos ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti: dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo / vėsinimo kameros;
 • nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.);
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
 • naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų;
 • projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus šių Taisyklių 35.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema). Statiniai klasifikuojami pagal jų naudojimo paskirtį, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;
 • specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos);
 • naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
 •  kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 46 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių reikalavimais;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėm.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 • nesusijusios su projektu ir remiama veikla ir neįvardytos Taisyklių 35 punkte;
 • susijusios su alkoholinių gėrimų gamyba;
 • investicijos į turtą, kurio valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė pareiškėjui apribota (pvz., turtas areštuotas);
 • trumpalaikis turtas, išskyrus Taisyklių 35.8 papunktyje nurodytą turtą;
 • išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant teisės aktuose nustatytos pirkimų tvarkos, išskyrus atvejus, kai teisės aktu yra nustatyti fiksuotieji įkainiai;
 • susijusios su finansinės nuomos (lizingo) sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;
 • žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimas;
 • vienmečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
 • T3 kategorijos traktoriai;
 • naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų statyba, išskyrus, kai parama teikiama Taisyklių 19.29 papunktyje nurodytu atveju ir tuo atveju, kai pateiktame projekte pareiškėjas numato pradėti vykdyti gyvulininkystės veiklą (keičiama valdos specializacija) arba plėsti vykdomą gyvulininkystės veiklą (pateiktame projekte numatyta padidinti valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičių. Šiuo atveju remiama naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų, kurių talpos būtinos užtikrinant tik pareiškėjo projekte numatytą padidinti ūkinių gyvūnų skaičiaus mėšlo ir (arba) srutų kaupimą ir laikymą, statyba);
 • gyvūnų įsigijimas;
 • susijusios su kalėdinių eglučių auginimu;
 • viršijančios Ministerijos nustatytus fiksuotuosius įkainius;
 • kuro talpyklos, elektros generatoriai, elektros transformatoriai, vandens cisternos, bioreaktoriai;
 • išlaidos, kurių technines savybes apibūdinantys pagrindiniai techniniai parametrai, markė ir modelis skiriasi nuo nurodytųjų paramos sutartyje, jei jos patirtos perkant prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal Taisyklių 32.3 papunkčio nuostatas, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas pateikia įrodymo dokumentus, kad tam tikrų parametrų, markės ar modelio prekės jau negaminamos;
 • saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, biodujų jėgainės, geoterminio šildymo įranga, išskyrus atvejus, kai nurodytos investicijos susijusios su gamybinio statinio arba gamybinio pastato poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama);
 • narvai paukščiams laikyti (taikoma paukštininkystei);
 • išlaidos ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti, nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše, pateiktame Taisyklių 35.2, 35.7, 35.8 ir 35.9.1 papunkčiuose, paukštininkystės ir kiaulininkystės sektoriuose;
 • pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš investicinės paramos lėšų;

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI IKI 90 000 EUR.

augiau paramos lėšų su mažesniais įsipareigojimais smulkiems ūkio subjektams! Paraiškos priimamos tik su partneriais.

PARAIŠKOS RENKAMOS NMA: 2021-09-01 – 2021-10-29

Naudinga smulkiems ūkio subjektams: smulkiems ūkiams, labai mažoms įmonėms, privataus miško savininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie be parnerių pagalbos negalėtų sau leisti stambesnių investicijų ir įsisavinti daugiau paramos lėšų.

DIDŽIAUSI PRIEMONĖS PRIVALUMAI:

 • Nėra reikalavimų įdarbinti papildomai žmonių;
 • Nėra reikalavimo didinti ūkį;
 • Kontrolės laikotarpis tik 3 metai;
 • Investicijų drausti nebūtina;
 • Galimas paramos išmokėjimas net su 40 proc. paramos sumos avansu pasirašius paramos sutartį;
 • Fiziniai asmenys ir ūkininkai, kuriuos sieja artimos giminystės ryšys ir kurie užsiima ta pačia veikla gali dalyvauti kaip partneriai, svarbu, kad jų veiklos būtų atskiros (savarankiškos) pvz. du skirtingi ūkiai, du verslo liudijimai arba individualios veiklos pažymos;
 • Jeigu seniai deklaruojate pasėlius bei galvijus, tačiau neturite ūkininko pažymėjimo, tai ne kliūtis, iki paraiškos pateikimo dienos galite įsigyti ūkininko pažymėjimą ir dalyvauti kaip pareiškėjas arba partneris.

Kas gali dalyvauti:

smulkieji ūkininkai, kurių VED 2020-07-01 yra ne mažesnis kaip 4000 € ir ne didesnis kaip 15 000 €, smulkieji miško valdytojai, valdantys iki 20 ha miško, labai mažos įmonės (vykdoma veikla ne mažiau kaip 2 metai) ir fiziniai asmenys savarankiškai dirbantys ne trumpiau kaip 1 metus). Ūkio subjektai turi būti veiklą vykdantys kaimo vietovėje, partneriai turi vykdyti tą pačią veiklą (tikrinama pagal EVRK kodus VMI, nurodytus verslo liudijime, individualios veiklos pažymoje arba ūkininko valdos pažymoje) 

Remiamos veiklos sritys:

Žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimas ir rinkodarą (maisto tiekimo grandinės organizavimas), miškininkystės veiklos modernizavimas, įskaitant ekosistemų atkūrimą ir atsparumo didinimą, maisto gamybos procesų modernizavimas, kitos alternatyvios veiklos kaimo vietovėje (kaimo turizmas, paslaugos žemės ūkiui, autoservisai, grožio salonai ir pan.)

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 90 000 €

Finansuojama iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, o  užsiimantiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės veikla iki 70 procentų.

Galimas paramos išmokėjimo būdas su 40 procentų maksimalios paramos sumos avansu, t. y. jeigu maksimali paramos suma 90 000 €, tai pasirašius paramos sutartį NMA perveda į sąskaitą 36 000 €. Toks būdas smarkiai sumažina nuosavų lėšų poreikį įgyvendinant projektą.

Ši paramos priemonė yra specialiai skirta smulkiesiems ūkio subjektams, norintiems įsigyti didesnės vertės investicijas veiklai plėtoti, tačiau dėl nedidelio finansinio ir ekonominio potencialo tokių išlaidų sau leisti negalintiems. Pretenduojant į paramą smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui, pareiškėjai turi sudaryti partnerines sutartis tarp kelių (mažiausia dvejų) tą pačią veikla vykdančių subjektų  dėl investicijų įsigijimo ir jų naudojimo. Tai gali būti, pavyzdžiui, kombainas, miško ruošos technika, gamybos cechas, parduotuvės patalpos ir pan.

Paruošti bendradarbiavimo sutartis, verslo planus ir paraiškas bei gauti išsamią tikslią informaciją projekto rengimo ir vykdymo Jums padės mūsų specialistai.

Remiama veikla:

 • smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Tinkamos finansuoti investicijos:

 • einamosios bendradarbiavimo išlaidos: t. y. susitikimų organizavimas (patalpų nuoma, fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimas). Bendradarbiavimui skirtos išlaidos be PVM negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM;
 • nauja žemės ūkio technika ir nauja įranga
 • nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, skirta projekto reikmėms
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;
 • naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;
 • verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas) rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines medžiagas);
 • verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais technika;
 • dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.

ATRANKOS KRITERIJAI:

 1. Projekto dalyvių skaičius:

1.1. 5 ir daugiau dalyvių 30 B

1.2. nuo 3 iki 4 dalyvių 20 B

 1. Projekte dalyvaujantys subjektai:

2.1. smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:

2.1.1. nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur 15B

2.1.2. nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur 10B

2.2. smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:

2.2.1. nuo 1 ha iki 3 ha 15B

2.2.2. nuo 3 ha iki 7 ha 10B

2.3. labai mažos įmonės ir (ar) fiziniai asmenys, kurių vykdomos veiklos trukmės vidurkis yra:

2.3.1. daugiau nei 5 metai 15B

2.3.2. nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai 10B

 1. Projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų 25 B
 2. Projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik  mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) 10B
 3. Projekto dalyviai įgyvendinę projektą įsipareigoja, kad:

5.1. kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. 20B

5.2. kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. 20B

5.3. kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. 20B

5.4. kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. 20B

Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir NMA svetainėje.

Dėl konsultacijų, bendradarbiavimo sutarčių, verslo planų ir paraiškos rengimo kreiptis el. paštu verslopagrindas@gmail.com arba telefonais  +370 67388712; +370 602 26 933

ES PARAMA MIŠKININKYSTEI

Miško savininkams bei teikiantiems miškininkystės paslaugas ūkio subjektams yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal keletą paramos investicinių ir plotinių priemonių.

 1. Investicinės priemonės:

              1.1. Investicijos į miškininkystės technologijas.

Paraiškos renkamos 2021-09-01 – 2021-10-29

Paramos suma iki 100 000 Eur. vienam projektui;

Paramos intensyvumas iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

Remiamos veiklos:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Tinkamos finansuoti investicijos:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
 • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 • savikrovės priekabos;
 • medvežiai;
 • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
 • mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
 • mobilios lentpjūvės

Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.

 

Galimi pareiškėjai:

Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Įgyvendinimo taisyklės čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d34dcc5047fc11e5a38cd6cdb94b0c51/asr

1.2. Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

Paraiškos renkamos 2021-09-01 – 2021-10-29

Paramos suma iki 90 000 Eur. projektui

Intensyvumas iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM

Gali dalyvauti partneriai smulkūs miško valdytojai, valdantys iki 20 ha miško valdantys arba labai mažos kaimo įmonės užsiimančios miškininkystės veikla ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo metų. Paraiškos priimamos tik su partneriais, t.y. pareiškėjas turi sudaryti bendradarbiavimo sutartį su ta pačia veikla vykdančiu subjektu. Partneriai įmonės turi veiklą vykdyti kaimo vietovėje ne trumpiau nei 2 metus iki paraiškos pateikimo ir per 2020 metus užsidirbti ne mažiau kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių pardavimo pajamų, fiziniai asmenys veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos (verslo liudijimas ne būtinai turi būti imamas nepertraukiamai, jei veikla sezoninė) ir iš veiklos užsidirbti ne mažiau 12 minimalių darbo užmokesčių per 2020 metus.

DIDŽIAUSI PRIEMONĖS PRIVALUMAI:

 • Nėra reikalavimų įdarbinti papildomai žmonių;
 • Nėra reikalavimo didinti ūkį;
 • Kontrolės laikotarpis tik 3 metai;
 • Investicijų drausti nebūtina;
 • Galimas paramos išmokėjimas net su 50 proc. paramos sumos avansu pasirašius paramos sutartį;
 • Fiziniai asmenys ir ūkininkai, kuriuos sieja artimos giminystės ryšys ir kurie užsiima ta pačia veikla gali dalyvauti kaip partneriai, svarbu, kad jų veiklos būtų atskiros (savarankiškos) pvz. du skirtingi ūkiai, du verslo liudijimai arba individualios veiklos pažymos;

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais techniką;
 • dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;
 • bendrosios išlaidos (paraiškos rengimo išlaidos, bendradarbiavimo sutarties rengimo išlaidos)
 1. Plotinės priemonės:

              2.1. Parama miško veisimui.

Paraiškos renkamos: 2021-09-10 – 2021-11-12

Finansuojamas miško įveisimas miško ir ne miško žemėje, plotuose kur anksčiau miškas neaugo, t. y. nebuvo iškirstas bei šiuo metu šiame plote nėra daug savaime augančių medžių (ypatingai vertingų rūšių). Parama už įveisimą mokama vieną kartą po atliktų darbų (mokėjimo dokumentų už sodinukus ir atliktus darbus pateikti nereikia) ir už įveisto miško priežiūros darbus 12 metų kasmetinė išmoka.

Teikiantys paraiškas turi pateikti leidimus įveisti mišką (jeigu veisiama ne miško žemėje) ir miško želdinimo ir žėlimo projektus, patvirtintus miškininko specialisto.

Išmokų dydis priklauso nuo planuojamų ugdyti medžių rūšių ir nesusijęs su realiai patirtomis išlaidomis, jos gali būti ir ženkliai mažesnės nei gauta išmoka, tai ne prieštarauja taisyklėms.

Priemonės taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0332b6601bd411e586708c6593c243ce/asr

2.2. Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

Paraiškos renkamos: 2021-07-01 – 2021-08-31 ir 2021-11-15 – 2021-12-28

Veikla – jaunuolynų ugdymas. Puiki priemonė miško savininkams, kurie vykdo apvaliosios medienos gamybą. Tinkami ugdyti iki 20 metų amžiaus jaunuolynai.

Ugdymo darbai gali būti numatyti arba miškotvarkos projektuose arba pateikta miškininko specialisto išvada dėl ugdymo reikalingumo.

Patvirtinta fiksuota išmoka 343,00 Eur / ha. Mokama vieną kartą atsižvelgiant į faktiškai atliktus darbus.

Priemonės taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab1868a0047011e588da8908dfa91cac/FAXWvXteFa

 

Mūsų specialistai kviečia konsultuotis dėl paramos gavimo galimybių ir paraiškų rengimo.

Kontaktai: Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 el. p. verslopagrindas@gmail.com

PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI IR (ARBA) RINKODARAI 2021-09-01 – 2021-09-30

Puiki paramos priemonė planuojantiems žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos plėtrą. Kviečiame rengti paraiškas negrąžintinai ES paramai gauti.

Pasiūlymas skirtas mėsos, vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos  perdirbimui ir (arba) rinkodarai, mėsos perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui.

 • Maksimali paramos suma:

o    1 000 000 Eur (vienas milijonas trys šimtai eurų) vienam projektui ir 4 000 000 Eur (keturių milijonų eurų) pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui vienam pareiškėjui; paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės (produkcijos transportavimo technika (transporto priemonės)
 • bendrosios išlaidos.

Kviečiame bendradarbiauti mėsos, vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos perdirbimo ir / arba prekybos įmones, kurios veikia ir atitinkamą veiklą vykdo ne trumpiau kaip kalendorinius metus, neturi finansinių sunkumų ir skolų Valstybės biudžetui .

Mūsų specialistai įvertins Jūsų ūkio potencialą, parengs verslo planą, paraišką ir susijusius dokumentus bei dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Pirminė konsultacija NEMOKAMA. Klientams, pasirašiusiems projekto rengimo ir administravimo paslaugų teikimo sutartį konsultacijų kaina įsklaičiuojama į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą.

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič, tel. +37060226933, el. p. verslopagrindas@gmail.com

Atrenkame tik tinkamus pareikškėjus, surenkančius pakankamai prioritetinių balų ir atitinkančius ekonominio gyvybingumo reikalavimus.

Priemonės taisyklės:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f31c1508c1d11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONĖ 2 KVIETIMAS

KVIEČIAME PASINAUDOTI SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUBSIDIJA DARBO VIETAI ĮSTEIGTI (informacija tikslinta)

Paraiškas renka Užimtumo tarnyba (buv. Lietuvos darbo birža) nuo 2021-08-31 iki 2021-09-30 d.

Maksimali paramos suma 19921,26 Eur. vienai paraiškai. Rėmimas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagrindiniai reikalavimai ir paramos teikimo principas:

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:
* kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų užimtumo veiklos planą, kuriame numatė dalyvavimą savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
* pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų:

jaunimas iki 29 metų;
vyresni kaip 45 metų.
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

SVARBU:

 1. Paraiškos pateikimo dieną ir iki sprendimo suteikti paramą dienos (paraiškos svarstymo metu) reikia turėti bedarbio statusą.
 2. Jei asmuo nors kartą gyvenime buvo įsteigęs (buvo steigėju) juridinį asmenį iki paraiškos teikimo dienos ir per paraiškos vertinimo laiką, jis negali pretenduoti į šią paramą.
 3. Pagal priemonę remiamas darbo vietos įkūrimas steigiant juridinį asmenį (MB, UAB, VŠį, I. Į), bet ne veiklos organizavimas, t. y. jeigu planuojate atidaryti restoraną, tuomet darbo vietą turite steigti sau pagal profesiją: virėjui – virėjui būtina įranga, direktoriui – tik ta įranga, kuri reikalinga direktoriui atlikti jo pareigas. Jokių direktorius – virėjas ar kitų dvigubų pareigų pagal šią priemonę remiama nebus, taigi reikės visas kitas būtinas veiklai investicijas atlikti savarankiškai.
 4. Labai svarbu surinkti pakankamai prioritetinių balų (pateikiame balų lentelę žemiau);
 5. Investuoti galima tik į ilgalaikį materialųjį turtą, nematerialus ilgalaikis turtas nėra remiamas, taip pat trumpalaikis turtas ir kitos išlaidos. Patalpų remontas remiamas tik tuo atvejų, jeigu ilgalaikis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teisę ir išlaidos sudaro ne daugiau 50 proc. visų numatytų projekto išlaidų.
 6. Žemės ūkio gamyba (akvakultūra, žemės ūkis, miškininkystė) ir veikla, kuri bus vykdoma už Lietuvos Respublikos ribų nėra remiama.
 7. Pretenduoti į paramą gali visų miestų, miestelių ir kaimų gyventojai, atitinkantys kriterijus.
 8. Bus paraiškų atrankos konkusas, todėl svarbu surinkti kuo daugiau prioritetinių balų.

Informacijos apie priemonę, paraiškos formą ir teisės aktus, reglamentuojančius savarankiško užimtumo rėmimą galite rasti užimtumo tarnybos tinklapyje: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems3/versl-kurimas/

Dėl konsultacijų kreiptis tel. +37067388712 Ana Balčiūnienė ; tel. +37060226933 Alicija Janovič arba bendru el. paštu: verslopagrindas@gmail.com 

Pirminė konsultacija tinkamumui nustatyti yra nemokama. Dirbame visoje Lietuvoje, teikiam paslaugų kokybės garantijas, sąlygas aptariame individualiai.

Atrankos kriterijai

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos atitiktis nustatytiems kriterijams Maksimalus balų skaičius
1.       Planuojamos steigti juridinio asmens teisinė forma:

 

1.1. mažoji bendrija, individuali įmonė

1.2. kita juridinio asmens teisinė forma.

 

 

0

5

2. Asmens turimos kvalifikacijos atitiktis steigiamai darbo vietai:

2.1. neatitinka;

2.2. atitinka.

 

 

0

10

 

3. Asmens turimos darbo patirties, ilgesnės nei vieneri metai, atitiktis steigiamai darbo vietai:

3.1. neatitinka;

3.2. atitinka.

 

 

0

15

4. Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos teikėjo nuosavų lėšų dalis nuo projekto vertės, proc. (PVZ. projekto vertė 40 000 €, prašoma subsidija 19921,26 €, Jūsų lėšos sudarys 20078,74 €, t.y. 50,196 proc. ir Jūs gaunate  11 balų)

4.1. 0

4.2. 0,0001-4,9999

4.3. 5-9,9999

4.4. 10-14,9999

4.5. 15-19,9999

4.6. 20-24,9999

4.7. 25-29,9999

4.8. 30-34,9999

4.9. 35-39,9999

4.10. 40-44,9999

4.11. 45-49,9999

4.12. 50-54,9999

4.13. 55-59,9999

4.14. 60-64,9999

4.15. 65-69,9999

4.16. 70 ir daugiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5. Prašomos subsidijos sumos dalis nuo maksimalaus subsidijos dydžio, proc. (mažinant prašomą subsidiją nuo maksimalios 19921,26 yra suteikiami balai)

 

5.1. 97,5-100

5.2. 95-97,4999

5.3. 92,5-94,9999

5.4. 90-92,4999

5.5. 87,5-89,9999

5.6. 85-87,4999

5.7. 82,5-84,9999

5.8. 80-82,4999

5.9. 77,5-79,9999

5.10. 75-77,4999

5.11. 72,5-74,9999

5.12. 70-72,4999

5.13. 67,5-69,9999

5.14. 65-67,4999

5.15. 62,5-64,9999

5.16. 60-62,4999

5.17. 57,5-59,9999

5.18. 55-57,4999

5.19. 52,5-54,9999

5.20. 50-52,4999

5.21. 47,5-49,9999

5.22. 45-47,4999

5.23. 42,5-44,9999

5.24. 40-42,4999

5.25. 37,5-39,9999

5.26. 35-37,4999

5.27. 32,5-34,9999

5.28. 30-32,4999

5.29. 27,5-29,9999

5.30. 25-27,4999

5.31. 24,9999 ir mažiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6. Darbo vietos steigiamos savivaldybėje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė negu vidutiniškai šalyje (rugpjūčio 1 d. statistika)

6.1. neviršija vidutinio šalyje;

6.2. nuo 1 iki 1,1999 karto;

6.3. nuo 1,2 iki 1,3999 karto;

6.4. 1,4 karto ir daugiau.

 

 

 

 

 

0

3

6

10

7. Steigiama darbo vieta stacionari / mobili:

7.1. stacionari;

7.2. mobili.

 

15

0

PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

(pereinamasis paraiškos vertinimo balas – 35)

 100

Parama verslui – kūrybiniai čekiai COVID-19

Planuojantiems kurti naujus produktų dizaino sprendimus, bet dėl patirtų karantino metu nuostolių stokojantiems lėšų tai padaryti, paskelbtas ilgai lauktas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Kūrybiniai čekiai COVID-19”.

Paraiškos priimamos LVPA nuo 2021-07-16 iki 2021-08-31 
Kvietimo biudžetas: 7 000 000 Eur. Maksimali parama vienam projektui 70 000 Eur., minimali 20 000 Eur. Paramos intensyvumas iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.
Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. Paraiškos priimamos be partnerių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.
 • Dizainą kuriant, finansuojamos dizaino tyrimo, koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.
 • Sukurtą dizainą diegiant finansuojamos išlaidos, reikalingos dizainui vystyti, trūkumams šalinti, patirtos, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.
 • Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje ne trumpiau kaip 1 metus, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą.
 • Rinkodaros inovacijų tinkamos finansuoti išlaidos apima rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos sukūrimo ir viešinimo internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos internetiniuose portaluose, reklaminių straipsnių išlaidas; turinio rinkodaros išlaidas: internetiniai dienoraščiai, el. knygos, el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos, vadovai.
 • Rinkodaros inovacijų sukūrimas turi būti įsigyjamas iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje ne trumpiau nei vienerius metus.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus bendradarbiauti. Mūsų specialistai kvalifikuotai parengs paraišką bei administruos Jūsų projektą iki jo visiško sėkmingo įvykdymo.

Dirbame visoje Lietuvoje taip pat ir nuotoliniu būdu. Dėl detalesnės konsultacijos kreiptis į specialistę Aliciją Janovič tel. +37060226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com