PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2024 METŲ KVIETIMAS

KVIEČIAME PASINAUDOTI JAUNŲJŲ ŪKININKŲ PARAMA LENGVAI IR PATOGIAI

PARAIŠKOS TEIKIAMOS 2024-05-31 – 2024-06-28

Maksimali paramos suma vienam projektui – 60 000 Eur. finansuojama iki 100 proc. būtinų projekto išlaidų; Maksimalus finansavimas lengvatine paskola – 100 000 Eur.; Maksimalus projekto kombinuotas finansavimas paramos (negrąžintina dotacija) ir lengvatinės paskolos lėšomis – 100 000 Eur.

Paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2024 metų kvietimo ypatumai:

 • padidėjo dotacijoms skirta parmos suma 25 934 441 Eur, tačiau sumažėjo paraiškų teikimo laikotarpis;
 • gali dalyvauti ir ūkininkai, kurie yra deklaravę žemės ūkio valdą ir jų valdos ekonominis dydis (VED) 2024-01-01 nėra didesnis kaip 70 000 Eur;
 • įgyvendinus projektą valdos ekonominis dydis (VED) turės būti ne mažesnis kaip 12 000 Eur. ir ne didesnis kaip 70 000 Eur., tačiau už ekonominio dydžio rodiklį prioritetiniai balai nebus suteikiami, todėl nėra būtinybės smarkiai išdidinti valdos ekonominį didį;
 • atsirado naujų įsipareigojimų:
 • projekto įgyvendinimo metais sukurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti bent vieną darbo vietą (pvz. paties ūkininko, kai grynosios ūkio metinės pajamos nėra mažesnės už patvirtintą MMA už 12 mėn.)
 • gauta pajamų suma iš žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų, užaugintų valdoje, perdirbimo turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. valdos ekonominio dydžio (VED) reikšmė – vertinama projekto įgyvendinimo metais ir projekto kontrolės laikotarpiu;
 • jeigu NMA nustato, jog pateiktas projektas yra rizikingas, gali būti skirtas ne 3-jų, o 5 metų kontrolės laikotarpis po verslo plano įgyvendinimo;
 • maksimalus verslo plano įgyvendinimo laikotarpis – 5 metai po sprendimo skirti paramą, bet ne vėliau kaip iki 2028-12-31 d.

GALIMI PAREIŠKĖJAI:

–  Jaunieji ūkininkai nuo 18 iki 40 metų (imtinai) fiziniai asmenys, kurių vardu yra įkurtas ūkis ir (arba) žemės ūkio valda bei kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti*. Ūkis ir valda turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos;
–  Juridiniai asmenys, kurie turi įregistruotą žemės ūkio valdą ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo. Juridinio asmens dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai) fiziniai asmenys ir kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti* turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.)
***  kompetencijos, įrodančios pasirengimą ūkininkauti: įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra ne trumpesnė kaip 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį. Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie valdoje steigiasi pirmą kartą.

REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS:

Parama (dotacija) skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane nurodytos išlaidos (investicijos) yra realiai suplanuotos, pagrįstos, būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir tik numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, atitinkančios planuojamas veiklos apimtis.
Už paramos lėšas galima įsigyti: gamybinius (ūkinius) pastatus, žemės ūkio paskirties žemę, turimų pastatų remontą, naujų pastatų ir statinių statybą, įrengti infrastruktūrą projekto įgyvendinimo vietoje, įsigyti naują ir naudotą techniką, įrangą, transportą, ūkinius gyvūnus, augalus, paslaugas, projekto rengimo ir administravimo paslaugas ir kitas prekes bei paslaugas būtinas verslo plano įgyvendinimui ir atitinkančias gamybinį pajėgumą.
Skiriant lengvatinę paskolą, tinkamos finansuoti išlaidos yra verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos ir apyvartinis kapitalas), būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti ir atitinkančios Finansavimo sąlygų apraše nustatytas paskolų teikimo sąlygas.

ATRANKOS KRITERIJAI:

1.  Kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikrinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių).
2. Kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (tik verslo plane numatytiems produktams), suteikiama 5 balai
3.  Kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:
3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;
3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Balai neskiriami, jei perkamos elektros energija gaminantis prietaisas yra kitos investicijos dalis;
3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Balai suteikiami, investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181 „Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Inovatyvumo metodika), 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos lėšomis;
3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos, nuosavomis ar kitomis lėšomis). Dalyvavimas intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinamas įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;
4. Kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų ir perdirbimas vykdomas pareiškėjo ūkyje (balai nesuteikiami, jei perkamos perdirbimo paslaugos).
5. Kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų.
6. Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto Gyvulininkystės ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos iš gyvulininkystės įgyvendinus verslo planą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. 
7. Kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai, kurie įtraukti į pareiškėjo valdą, 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje).
Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Rekomenduotinas atrankos balų skaičius – 70 balų.
Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei pasibaigus paraiškų priėmimui nustatoma, kad žemės ūkio ministro įsakymu skirtos sumos neužtenka finansuoti visoms lengvatinėms paskoloms, paraiškų paskoloms pirmumo eilė sudaroma pagal paraiškos pateikimo datą ir laiką.

Dėl išsamių konsultacijų ir projekto rengimo kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712, Alicija Janovič +37060226933 el. paštas verslopagrindas@gmail.com 

Laukiame Jūsų idėjų ir pageidavimų. Mūsų specialistai padės įvertinti visas galimybes gauti ES paramą bei įgyvendinti Jūsų svajonę turėti savo klestintį ūkį!
Mūsų specialistų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.
Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.
 
 

PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI 2023-2024 METAIS. AKTUALIŲ IR PLANUOJAMŲ KVIETIMŲ GRAFIKAS

INVESTICINIŲ (INTERVENCINIŲ) PRIEMONIŲ GALIOJANTYS ARBA PLANUOJAMI KVIETIMAI (INFORMACIJA ATNAUJINAMA NUOLAT)

Pateikti kvietimai aktualūs ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, žemės ūkio kooperatyvams ir miškininkystės įmonėms bei miško savininkams

PRIEMONĖS PAVADINIMAS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO PRADŽIA PARAIŠKŲ PRIĖMIMO PABAIGA PROGRAMOS PAVADINIMAS BENDRA INFORMACIJA
Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones) 2023-11-06 2023-12-29 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Ūkiams nuo 30 001 VED, paramos suma iki 500 000 Eur
Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos 2023-11-27 2023-12-29 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Finansuojamos priemonės apsaugančios nuo didžiųjų plėšrūnų
Labai smulkių ūkių plėtra 2023-10-31 2023-12-29 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Ūkiams nuo 4000 iki 16001 Eur VED, paramos suma iki 100 000 Eur
Smulkių ir vidutinių ūkių plėtra 2023-10-31 2023-12-29 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Ūkiams nuo 16000 – 30000 Eur VED, paramos suma iki 200 000 Eur
Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms) 2024-02-01 2024-02-09 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės
Investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms) 2024-04-02 2024-05-31 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Ūkiams nuo 30 001 Eur VED Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (dotacijoms ir paskoloms) 2024-05-31 2024-06-28 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Jauniesiems ūkininkams 18-40 metų (imtinai)

Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės

Investicijos į bioekonomikos verslu 2024-06-03 2024-07-31 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės
Labai smulkių ūkių plėtra 2024-10-07 2024-11-29 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Ūkiams nuo 4000 iki 16000 Eur VED Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės
Smulkių ir vidutinių ūkių plėtra 2024-09-02 2024-1031 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Ūkiams nuo 16001 iki 30 000 Eur VED, Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės
Miško veisimas ir atkūrimas 2024-09-02 2024-11-30 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Aktualu žemės ūkio paskirties žemės netinkamos ūkininkauti savininkams

Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės

Jaunuolynų ugdymas 2024-07-01 2024-08-30 2023–2027 M. STRATEGINIS PLANAS Miško savininkams užsiimantiems miškininkystės veikla

Informacija apie priemonę bus papildyta, kai atsiras priemonės taisyklės

Parama smulkiems ūkiams 2024-03-01 2023-04-30 2014-2020 m. kpp Ūkiams, kurių VED 4000 – 7999 Eur. Finansavimas 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos avansas 80 proc., likusi dalis po projekto įgyvendinimo. Galima pirkti naudota techniką ir įrangą
Parama smulkiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektorius) 2024-03-01 2023-04-30 2014-2020 m. kpp Ūkiams, kurių pieninių veislių karvių skaičius 2023 metais buvo nuo 3 iki 7 vnt. Finansavimas 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, paramos avansas 80 proc., likusi dalis po projekto įgyvendinimo. Galima pirkti naudota techniką ir įrangą
Miško veisimas 2024-03-04 2024-05-03 2014-2020 m. kpp Miško ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės, kuri nėra apaugusi mišku savininkams
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2024-02-01 2024-04-02 2014-2020 m. kpp Miško savininkams, užsiimantiems miškininkystės veikla

Dėl konsultacijų paramos klausimais kreiptis į mūsų specialistus: tel. +37067388712, +37060226933 ir el. p. verslopagrindas@gmail.com

Mūsų tikslas – paramos lėšų gavimas ir įsisavinimas, siekiant maksimalios naudos pareiškėjui, todėl konsultacijų metu padėsime parinkti Jums tinkamiausią paramos priemonę, įvertinsime Jūsų šansus gauti ir tinkamai įsisavinti ES paramos lėšas. Rengiame paramos projektus, atstovaujame pareiškėją Agentūroje ir kitose institucijose, administruojame projektą iki jo užbaigimo. Teikiame paslaugų kokybės garantiją.

Maloniai laukiame Jūsų skambučių ir užklausų,

MB „Verslo pagrindas“ kolektyvas

 

PARAMA SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ PLĖTRAI 2023 METAI

PARAIŠKOS PRIIMAMOS 2023-10-31 IKI 2023-12-29

Pagaliau patvirtinta paramos priemonė, skirta smulkiems ir vidutiniams ūkiams kurių VED nuo 16001 iki 30000 Eur (pasitikrinti savo VED 2023-07-01 dienai galite prisijungę prie savo valdos duomenų čia). Pagrindiniai privalumai: nėra įsipareigojimo pasiekti ir išlaikyti didesnio valdos ekonominio dydžio ir ženkliai padidinti pajamas, maksimali paramos suma siekia 200 000 Eur be PVM, paramos intensyvumas net iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų be PVM, visi ūkio sektoriai turi vienodus šansus gauti paramą, didelis tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas.

KVIETIMO SĄLYGOS (TRUMPAI):

– Maksimali paramos suma vienam pareiškėjui 200 000 EUR be PVM;
– Maksimalus paramos intensyvumas 80 proc. (pareiškėjams iki 41 metų), kitiems 65 proc.;
– Gali dalyvauti ūkiai, kurių VED nuo 16001 iki 30 000 EUR, galimi partneriai, partneriams taikomi analogiški reikalavimai;
– Paramos išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas arba sąskaitų apmokėjimas.

• Tinkamos finansuoti išlaidos:
nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, nauji technologiniai įrengimai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, naujos N kategorijos transporto priemonės, projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujos statybinės medžiagos, infrastruktūra valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu), bendrosios išlaidos;
• Remiama veikla:
– žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose;
– žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimas rinkai, įskaitant pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą.
• Remiami sektoriai:
gyvulininkystė, augalininkystė, sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė.
Maksimalus projekto įgyvendinimo terminas 24 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, projekto kontrolės laikotarpis 5 metai nuo paramos išmokėjimo.
Nėra įsipareigojimų: kurti naujų darbo vietų, ženkliai didinti VED ir pardavimo pajamų.
PRIORITETAS TEIKIAMAS:
• Investuojantiems į žemės ūkio produktų perdirbimo įrengimus ne mažiau kaip ½ projekto vertės be PVM;
• Investuojantiems į inovacijas;
• 2023 metais dalyvaujantiems ekologinėse schemose;
• Turintiems NKP ženklinimą nors vienai rūšiai gaminamos produkcijos ūkyje;
• Jauniesiems ūkininkams iki 41 metų;

Kviečiame į konsultacijas dėl paramos gavimo galimybių ir paraiškų rengimo: Alicija Janovič el. paštas verslopagrindas@gmail.com tel. Nr. +37060226933

Mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes dalyvauti priemonėje ir gauti bei tinkamai įsisavinti paramą, pasiūlys individualų veiksmų planą, kokybiškai, su mažiausiais įsipareigojimais leidžiamais pagal paramos taisykles ir prognozuojamo konkurso dydį, parengs projektą, jį administruos bei konsultuos Jūs iki pat projekto įgyvendinimo pabaigos.

Plačiau apie paramos priemonę NMA svetainėje “parama smulkių ir vidutinių ūkių plėtrai”

PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMUI IKI 600 000 EUR IKI 70 PROC. INTENSYVUMAS (2014-2020 m. KPP)

PASKUTINIS PARAIŠKŲ RINKIMAS PAGAL 2014-2020 METŲ KPP INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS.
Paraiškos renkamos NMA 2023-09-04 – 2023-11-03
Paraiškos gali būti teikiamos: paramai, paramai ir lengvatinei paskolai, lengvatinei paskolai gauti (vienas iš išvardintų variantų).
➢ REMIAMA VEIKLA: augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė ir užaugintų valdoje produktų apdorojimas, perdirbimas, tiekimas rinkai.
➢ GALIMI PAREIŠKĖJAI Ūkininkai nuo 8000 Eur VED (2023-07-01), kooperatinės ir žemės ūkio bendrovės
➢ PARAMOS DYDIS
• 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
• 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
–pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, 2 ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM);
• didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 200 000 Eur;
• 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
• 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).
PARAMOS INTENSYVUMAS
• Kai vykdoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklos, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas: – padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams; – padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas.
• Kai vykdoma augalininkystės sektoriaus veikla, finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams
• Kai vykdoma apdorojimo / perdirbimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas: – padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, – padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
Prioritetiniai balai skiriami pagal sektorius ir pagal kiekvieną sektorių sudaroma atskira pirmumo eilė atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus biudžetą.
KVIETIMO BIUDŽETAS:
Pieninės galvijininkystės sektoriui 20 600 000 Eur paramos lėšų.
Mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams 18 000 000 Eur paramos lėšų.
Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams 13 800 000 Eur paramos lėšų.
Kitiems augalininkystės sektoriams 19 000 000 Eur paramos lėšų.
Lengvatinėms paskoloms skirta 8 112 126 Eur paramos lėšų.

Tinkamos finansuoti investicijos (prašant finansavimo paramos lėšomis):
1. Nauja žemės ūkio technika ir įranga (augalininkystės veiklai finansuojamas tik purkštuvų ir trąšų barstytuvų įsigijimas, sėjamosios nefinansuojamos nei vienam ūkio sektoriui);
2. Nauja įranga, būtina ūkinių gyvūnų gerovei ir biologiniam saugumui užtikrinti;
3. Nauji technologiniai įrenginiai žemės ūkio produktų užaugintų valdoje perdirbimui, pirminiam perdirbimui, rūšiavimui, fasavimui ir tiekimui rinkai;
4. Nauja kompiuterinė įranga (įsigijimai įrangai ar technologiniam procesui valdyti);
5. naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų
6. projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus šių Taisyklių 37.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastas remontas. Paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės (nepriklausomai nuo jos įrengtosios galios) elementai, kurie yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas (ši nuostata taikoma ir nuo 2022 metų rugpjūčio 1 d. pateiktoms paraiškoms). Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus;
7. gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos);
8. naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;
9. infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
a. kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
b. vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
c. artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas
10. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
11. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.
Dėl informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas, personalinių konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į mūsų specialistes, kurios įvertins Jūsų galimybes dalyvauti projektų atrankoje, pasiūlys Jums tinkamiausią paramos priemonę ir patars praktiniais klausimais dėl efektyvesnio lėšų panaudojimo ir sklandaus projekto vykdymo.
Specialistų kontaktai:
Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712
Alicija Janovič tel. +370 602 26 933
El. paštas verslopagrindas@gmail.com

ES PARAMA PAGAL PRIEMONĘ “INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS” (2014-2020 m. KPP)

Paraiškos renkamos 2023-09-18 – 2023-11-16
TRUMPAS 2020 METŲ KVIETIMO TAISYKLIŲ APIBENDRINIMAS IR KOMENTARAI
2023 metų kvietimas – ypatingai gera proga pasinaudoti paramai skirtai miško ūkio materialinei techninei bazei atnaujinti ir tai būtų paskutinis šansas gauti paramą miško technikai, nes naujo laikotarpio programoje tokių priemonių nenumatyta.
Parama vienam projektui 100 000 €, paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Kvietimui skirta lėšų – 1 418 657 €, o tai reiškia, kad maksimalus pareiškėjų skaičius galintis pretenduoti į paramą ir prašantis maksimalios paramos sumos gali būti 15. Remiantis oficialiai prieinama NMA statistika bei ilgamete patirtimi ir medienos rinkos analizės rezultatais, galime rekomenduoti teikti paraiškas tik rimtai nusiteikusiems ir surenkantiems ne mažiau 75 balų pareiškėjams. Kvietimui skirtas fondo lėšų likutis, naujame laikotarpyje 2023-2027 metais miškininkystės technologijoms paramos tikėtis neverta, todėl šis kvietimas yra paskutinis šansas atnaujinti techninę bazę su parama.
Tinkamas pareiškėjas: jūrinis ar fizinis asmuo (ūkininkas, individuali veikla) atitinkantis mažos arba labai mažos įmonės statusą, per 2022 metus gavęs pajamų iš miškų ūkio veiklos ne mažiau 50 proc. visų veiklos pajamų. Ekonominiai rodikliai 2021 ar 2022 metais turi būti ne blogesni kaip: ≤0,65 skolos rodiklis, > 0 proc. grynasis pelningumas, ≥1,00 arba aukštesnis einamojo likvidumo rodiklis (rodikliai skaičiuojami iš tų pačių metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, kaip nustatyta „Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. Strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse“.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
• nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
• motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
• miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
• savikrovės priekabos;
• medvežiai;
• medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
• mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
• speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
• pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
• mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
• mobilios lentpjūvės
Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.
Norintys dalyvauti paraiškų teikime, pareiškėjai turi surinkti bent 30 prioritetinių atrankos balų (rekomenduojame ne mažiau 75 ):
1. Pareiškėjas yra:
privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;
privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.
iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;
daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Dėl informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas, personalinių konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į specialistus:
Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712
Alicija Janovič tel. +370 602 26 933
El. paštas verslopagrindas@gmail.com
Mūsų įmonė rengia kasmet ne mažiau kaip 20 proc. visų teikiamų miškininkystės projektų, iš kurių daugiau kaip 90 proc. gauna finansavimą ir sėkmingai įgyvendinama.
Apie priemonę plačiau: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/investicijos-i-miskininkystes-technologijas-2023-m/46028?tab=1

Parama smulkių ūkių subjektų bendradarbiavimui iki 90 000 Eur (pagal 2014-2020 KPP)

Paraiškos renkamos 2023-10-02 – 2023-11-13
Tai paskutinis šios paramos priemonės kvietimas pagal 2014 – 2020 metų kaimo plėtros programą. Reikalavimai keliami pareiškėjams yra mažesni nei naujo laikotarpio priemonėse ir taip pat tinka tradicinėms kaimo įmonėms bei smulkiems verslininkams, vykdantiems tokias veiklas kaip prekyba, kaimo turizmas, įvairios paslaugos, gamyba ir pan., kuriems 2023-2027 metų Lietuvos žemės ūkio strateginiame plane nėra numatyta paramos priemonių.
Paraiškas gali teikti:
• Labai mažos įmonės (iki 10 darbuotojų, 2022 metais gavusios pajamų ne mažiau kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių) veikiančios kaimo vietovėje ne mažiau 24 mėnesių su partneriais, kurie vykdo analogišką veiklą ir atitinka šiuos reikalavimus.
• Ūkininkai, kurių VED 2023-07-01 d. ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur, savo vardu įregistravę ūkį ir žemės ūkio valdą su partneriais užsiimančiais ta pačia žemės ūkio veikla ir investuojantys į tą patį žemės ūkio sektorių.
• Smulkūs miško savininkai, valdantys nuo 1 iki 20 ha miško ploto su partneriais, taip pat miško savininkais. (privalo vykdyti miškininkystės veiklą);
• Fiziniai asmenys, kaimo gyventojai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą su partneriais, vykdančiais analogišką veiklą, kurių pajamos iš šios veiklos per 2022 metus buvo ne mažesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algos dydžio.
Paramos intensyvumas:
• 60 proc. verslo įmonėms, smulkiems miško savininkams, fiziniams asmenims ir ūkininkams vykdantiems mišrią ar augalininkystės veiklą (grūdai, gėlės);
• 70 proc. smulkiems ūkiams, bendradarbiaujantiems gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.
Parama teikiama tinkamoms finansuoti išlaidoms be PVM.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti
• ES teisės aktų saugos reikalavimus. Išlaidų kategorijos einamosios bendradarbiavimo išlaidos, nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos. Šių pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos.
Paramos išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimo su avansu, be avanso ir sąskaitų apmokėjimo būdas.
Atrankos kriterijai (iš aktualios redakcijos taisyklių):
41.1. projekto dalyvių skaičius:
41.1.1. 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
41.1.2. nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų;
41.2. projekte dalyvaujančių subjektų:
41.2.1. smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
41.2.1.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 15 balų;
41.2.1.2. nuo 5000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;
41.2.2. smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
41.2.2.1. nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
41.2.2.2. nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
41.2.3. labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
41.2.3.1. daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
41.2.3.2. nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
41.3. projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 25 balai;
41.4. projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų;
41.5. įgyvendinus projektą:
41.5.1. kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
41.5.2. kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
41.5.3. kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
41.5.4. kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.
42. Projektų atrankos kriterijų vertinimo paaiškinimai:
42.1. vertinant atitiktį 41.1 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama paraiškoje nurodyta informacija, t. y. projekto dalyvių – pareiškėjo ir partnerių – skaičius;
42.2. vertinant atitiktį 41.2.3 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, veiklos vidurkio atrankos kriterijus skaičiuojamas atsižvelgus į pareiškėjo ir kiekvieno partnerio veiklos trukmę nuo labai mažos įmonės įregistravimo ir (ar) nuo fizinio asmens individualios veiklos įregistravimo iki paraiškos pateikimo dienos (sudėjus veiklos trukmę ir padalijus iš pareiškėjo ir partnerių bendro skaičiaus). Balai suteikiami, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris pateikia verslo liudijimo kopijas ir (ar) individualios veiklos pažymos kopijas;
42.3. vertinant atitiktį 41.3 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama sektoriaus, kuriame pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdė veiklą, t. y. gavo pardavimo pajamų ataskaitiniais metais ir į kurį investuojama, plėtra (paramos paraiškos IV skyriuje nurodyta informacija). Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pajamos iš projekte nurodyto vieno bendro sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.
42.4. vertinant atitiktį 41.4 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, balai suteikiami tik tuo atveju, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdo ir pateikia ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą;
42.5. vertinant atitiktį 41.5 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama paramos paraiškos IV skyriaus 6 dalyje nurodyta informacija. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio (nurodyto Taisyklių 10.1 papunktyje) planuojamas produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį, kai valdos ekonominis dydis vertinamas taip, kaip nurodyta Taisyklių 20.6.1.1–20.6.1.2.papunkčiuose. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio (nurodyto Taisyklių 10.2–10.4 papunkčiuose) pajamos, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytos visą projekto kontrolės laikotarpį. Balai suteikiami tik už vieną pasirinktą kriterijų.
43. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Projekto rengimo kaina nuo 700 Eur + PVM.
Dėl konsultacijų, verslo planų ir paraiškos rengimo kreiptis el. paštu verslopagrindas@gmail.com arba telefonais +370 67388712; +370 602 26 933
Plačiau apie paramos priemonę NMA svetainėje: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-smulkiu-ukio-subjektu-bendradarbiavimui-2023-m-ii-/45972?tab=1

Parama labai smulkių ūkių plėtrai iki 100 000 Eur

Paraiškos priimamos: 2023-10-31 – 2023-12-29

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS (TRUMPAI)

Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 25 000 Eur, teikiant paraišką su vienu partneriu – 50 000 Eur, su 2 partneriais – 75 000 Eur, su 3 partneriais – 100 000 Eur.
Finansuojama iki 85 procentų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM ir ne mažiau 20 proc., jei pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo.
Paramos išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas arba sąskaitų apmokėjimas.

Gali dalyvauti ūkiai, kurių VED 2023-07-01 ne mažesnis kaip 4 000 Eur. ir ne didesnis kaip 16 000 Eur.
Paramos be partnerio gali kreiptis ūkiai, kurių VED 8000 – 16000 Eur, smulkesni ūkiai privalo paraišką teikti su partneriu.

• Tinkamos finansuoti išlaidos:
galima pirkti naują nenaudotą techniką ir įrangą, nauji technologiniai įrengimai perdirbimo veiklai vykdyti, nauja kompiuterinę įrangą, naujos statybos / kapitalinis remontas/ rekonstrukcija arba naujos statybinės medžiagos, jei statybų darbai bus vykdomi ūkio būdu, infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas rangos būdu, bendrosios išlaidos (projekto rengimo, statybų projekto rengimo paslaugos)
• Remiama veikla:
Gyvulininkystė, augalininkystė, daržininkystė, sodininkystė, uogininkystė
Galimi pareiškėjai:
Ūkininkai, juridiniai asmenys ir pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurie vykdo žemės ūkio produktų gamybos ir /ar užaugintų valdoje produktų perdirbimo veiklą, o kooperatyvai pagamintų narių valdoje žemės ūkio produktų supirkimo veiklą ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos. Ūkininkai ir juridiniai asmenys (išskyrus kooperatyvus) turi savo vardu būti įregistravę žemės ūkio valdą ir kurių valdos ekonominis dydis 2023-07-01 yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur (ekonominį dydį galite pasitikrinti prisijungę prie savo valdos duomenų čia)
Reikalavimai partneriams – tokie pat kaip ir pareiškėjams. Jie turi vykdyti analogišką veiklą kaip ir pareiškėjai, nes už paramos lėšas perkamos investicijos turi būti naudojamos tai pačiai veiklai plėtoti.
Maksimalus projekto įgyvendinimo terminas 24 mėn., projekto kontrolės laikotarpis 3 metai nuo paramos išmokėjimo.
Nėra apribojimų augalininkystės ūkiams (balai skiriami nepaisant ūkio specializacijos)
Nėra įsipareigojimų: kurti naujų darbo vietų, ženkliai didinti VED ir pardavimo pajamų.
PRIORITETAS TEIKIAMAS:
• Pareiškėjams teikiantiems paraiškas su partneriais – nuo 10 iki 30 balų
• Ūkiams, kurie vykdo ekologinę gamybą arba registruoti kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkiai – 20 balų;
• Pareiškėjas vykdo gamyba pagal NKP ženklinimą – 5 balai;
• Pareiškėjas gauna ne mažiau kaip 50 proc. pajamų iš perdirbtos savo valdoje užaugintos produkcijos – 20 balų;
• Mišriems ūkiams (bent dvi veiklos) – 20 balų;
• Pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas – 15 balų.

Paraiškos ir susijusių dokumentų rengimo kainos:
Paslaugų kaina nuo 500 € + PVM už verslo plano, paraiškos parengimą – kai paraiška teikiama be partnerių.
Paslaugų kaina nuo 700 € + PVM už verslo plano, paraiškos ir bendradarbiavimo sutarties parengimą – kai paraiška teikiama su partneriais (kaina priklauso nuo partnerių skaičiaus, kiekvienas papildomas partneris +200 eur).

Dėl konsultacijų ir paraiškos rengimo kreiptis į mūsų specialistus el. paštu verslopagrindas@gmail.com arba telefonais +370 602 26 933 +370 67388712

Plačiau apie paramos priemonę NMA svetainėje

PARAMA JAUNIESIEMS ŪKININKAMS 2023 M. IKI 60 000 EUR

PRAIŠKOS RENKAMOS 2023-05-02 – 2023-06-30

Maksimali paramos suma vienam projektui – 60 000 Eur.;

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. būtinų projekto išlaidų;

Maksimalus finansavimas lengvatine paskola – 100 000 Eur.;

Maksimalus projekto kombinuotas finansavimas paramos (negrąžintina dotacija)

ir lengvatinės paskolos lėšomis – 100 000 Eur.

Dėl projekto rengimo ir susijusių konsultacijų kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė
tel. +37067388712 verslopagrindas@gmail.com

PARAMOS JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2023 METŲ KVIETIMO YPATUMAI

Startavo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano įgyvendinimas, o su juo ir naujos bei atsinaujinusios paramos priemonės. „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – ne išimtis. Atsižvelgiant į programos prioritetus ir nūdienos politiką bei aktualijas priemonės įgyvendinimo taisyklėse buvo atlikta nemažai pakeitimų, kuriuos mes išanalizavome ir trumpai pateikiame savo straipsnyje. Kad lengviau būtų susigaudyti teisinėse vingrybėse ir priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime, pateikiame papunkčiui svarbiausius atnaujintų sąlygų aspektus:

– padidėjo paramos suma iki 60 000 Eur;

– prasiplėtė galimų pareiškėjų ratas – gali dalyvauti ne tik fiziniai bet ir juridiniai asmenys ;

gali dalyvauti ir ūkininkai, kurie yra deklaravę žemės ūkio valdą ir jų valdos ekonominis dydis
(VED) 2023-01-01 nėra didesnis kaip 70 000 Eur;

– atsirado galimybė finansuoti projektą iš lengvatinės paskolos lėšų, kurios maksimali suma yra 100 000 Eur., teikiant paraišką, pagal kurią planuojama prašyti lėšų ir paramai, bendra paramos ir paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.

–  pasikeitė priemonės prioritetai, daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugai ir ekologiniam ūkininkavimui bei investicijoms į produkcijos užaugintos valdoje perdirbimui;

–  jaunajam ūkininkui nėra būtina turėti nuosavos žemės, kad gauti prioritetinių balų;

–  įgyvendinus projektą valdos ekonominis dydis (VED) turės būti ne mažesnis kaip 12 000 Eur. ir ne didesnis kaip 70 000 Eur., tačiau už ekonominio dydžio rodiklį prioritetiniai balai nebus suteikiami, todėl nėra būtinybės smarkiai išdidinti valdos ekonominę vertę ;

–  nėra skirstomų prioritetų pagal žemės ūkio sektorius, išskyrus atvejį, kai planuojama ūkininkauti nepalankiuose ūkininkauti žemėse kuriant gyvulininkystės ūkį, tačiau skatinama mišri žemės ūkio veikla ir užaugintos valdoje žemės ūkio produkcijos perdirbimas, todėl ūkininkai turės daug platesnį planuojamų vykdyti veiklų pasirinkimą;

–  nebeliko prievolės pabaigti Jaunojo ūkininko kompetencijų ugdymo programos;

–  atsirado naujų įsipareigojimų:

 • projekto įgyvendinimo metais sukurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti bent vieną darbo vietą (pvz. paties ūkininko, kai grynosios ūkio pajamos nėra mažesnės už patvirtintą MMA);
 • gauta pajamų suma iš žemės ūkio veiklos turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. valdos ekonominio dydžio (VED) reikšmė – vertinama projekto įgyvendinimo metais ir projekto kontrolės laikotarpiu;

–  atrankos kriterijai, siekiantiems gauti tik lengvatinę paskolą nebus taikomi;

–  pritrukus lėšų dotacijų finansavimui, galima bus vietoj dotacijos paprašyti tokio pat dydžio lengvatinę paskolą, jei paskolų finansavimui lėšų pakaks;

 • maksimalus verslo plano įgyvendinimo laikotarpis – 5 metai po sprendimo skirti paramą, bet ne vėliau kaip iki 2028-12-31 d.
 • Projekto kontrolės laikotarpis – 3 metai po paskutinio paramos išmokėjimo.

TEIKTI PARAIŠKĄ GALIMA:

–  tik dotacijai iki 60 000 Eur, kuri dengs iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir kurios grąžinti nereikės;

–  tik lengvatinei paskolai gauti iki 100 000 Eur., kurią reikės grąžinti per 5 metus po išmokėjimo;

–  dotacijai ir lengvatinei paskolai, kurių bendra suma negalės viršyti 100 000 Eur.;

GALIMI PAREIŠKĖJAI:

–  Jaunieji ūkininkai nuo 18 iki 40 metų (imtinai) fiziniai asmenys, kurių vardu yra įkurtas ūkis ir (arba) žemės ūkio valda bei kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti*. Ūkis ir valda turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos;

–  Juridiniai asmenys, kurie turi įregistruotą žemės ūkio valdą ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo. Juridinio asmens dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai) fiziniai asmenys ir kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti* turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.)

***  kompetencijos, įrodančios pasirengimą ūkininkauti: įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra ne trumpesnė kaip 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį.

 • Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie valdoje steigiasi pirmą kartą.

REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS:

–  Parama (dotacija) skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane nurodytos išlaidos (investicijos) yra realiai
suplanuotos, pagrįstos, būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir tik numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, atitinkančios planuojamas veiklos apimtis. Gali būti naujos ir naudotos, įranga, technika, statiniai, žemė, gyvuliai ir kt. iš skyrus prekės, kurių kilmės šalis ir / arba kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų teikėjų, yra netinkami finansuoti paramos lėšomis;

–  Skiriant lengvatinę paskolą, tinkamos finansuoti išlaidos yra verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos ir apyvartinis kapitalas), būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti ir atitinkančios Finansavimo sąlygų apraše nustatytas paskolų teikimo sąlygas.

ATRANKOS KRITERIJAI:

1.  Kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikrinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių).

2. Kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai. 

3.  Kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:

3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos
investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos, nuosavomis ar kitomis lėšomis). Dalyvavimas intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinamas įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

4. Kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį
perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. 

5. Kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų
žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

6. Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto Gyvulininkystės ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos iš gyvulininkystės įgyvendinus verslo planą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. 

7. Kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai, kurie įtraukti į pareiškėjo valdą, 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje).

Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei pasibaigus paraiškų priėmimui nustatoma, kad žemės ūkio ministro įsakymu skirtos sumos neužtenka finansuoti visoms lengvatinėms paskoloms, paraiškų paskoloms pirmumo eilė sudaroma pagal paraiškos pateikimo datą ir laiką.

Kvietimui skirta lėšų:

Dotacijoms – 15 000 000 Eur paramos lėšų;

Lengvatinėms paskoloms – 19 940 000 Eur paramos lėšų.

Dėl išsamių konsultacijų ir projekto rengimo kreiptis:

projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 verslopagrindas@gmail.com

Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

Sutartys dėl verslo plano ir paraiškos parengimo pasirašomos iki gegužės 15 d.

Informacija apie jaunųjų ūkininkų paramą plačiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40972ad0d2ac11ed9978886e85107ab2

PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS IR SMULKIESIEMS PIENO ŪKIAMS 2023 M.

PASKUTINĖ GALIMYBĖ SMULKIEMS ŪKIAMS, KURIŲ VED NUO 4000 EUR iki 7999 EUR, GAUTI INVESTICINĘ PARAMĄ NESIKOOPERUOJANT SU KITAIS ŪKIAIS

Paraiškos renkamos 2023-05-02-2023-06-30

Konsultacijos telefonu: 867388712 arba el. p. verslopagrindas@gmail.com (pažymėkite, kad kreipiatės dėl smulkių ūkininkų paramos ir palikite kontaktinį telefono numerį, kad konsultantai galėtų su Jumis susisiekti)

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta: 10 729 404 Eur. smulkiems ūkiams ir 5 500 000 Eur. smulkiems pieno ūkiams.

SVARBU: paskelbtos įgyvendinimo taisyklės apjungia 2 kvietimus teikti paraiškas smulkiems ūkiams, tačiau bus formuojamos dvi atskiros paraiškų eilės ir prioritetiniai balai vertinami atskirai smulkiems ūkiams ir smulkiems pieno ūkiams, todėl tarp šių sekntorių pareiškėjų konkurencijos nebus.

Paramos išmokėjimo sąlygos:

Parama 15 000 €, intensyvumas 100 proc. parama išmokama dviem dalimis: 80 proc. avansas po sprendimo skirti paramą, 20 proc. įgyvendinus projektą, kontrolės laikotarpio nėra.

Reikalavimai pareiškėjams:

 1. Smulkūs pieno ūkiai:

Pagrindinis kriterijus ne valdos ekonominis dydis (VED) bet turimų galvijų skaičius ir jų dalis ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavime.

Jeigu esate smulkus pieninės galvijininkystės ūkis, veikiantis ne mažiau kaip 1 metus, laikote nuo 3 iki 9 pieninių veislių karvių (BŪTINAI pieninių veislių, žindenės, mišrūnės netinka), Jūsų 2023-01-01 dienos VED apskaičiavimo sąraše pieninės karvės sudaro daugiau kaip 50 proc. visos valdos dydžio, surenkate ne mažiau 25 balų (kriterijai pateikiami žemiau) – esate tinkamas pareiškėjas.

 1. Smulkūs ūkiai (visi kiti sektoriai):

Valdos ekonominis dydis 2023-01-01 ne mažiau kaip 4000 Eur. ir ne daugiau kaip 7999,00 Eur.

Ūkis veikia (plotai ir gyvuliai deklaruojami) ne mažiau kaip 1 metus

Surenkate ne mažiau 25 balų (kriterijai pateikiami žemiau)

Antrą kartą kreiptis paramos smulkiems ūkiams galima kreiptis, jeigu nebuvote gavęs paramą pagal tai pačiai veiklos sričiai (pvz. parama gauta žemės ūkio produktų gamybai, reiškia pakartotinai galite kreiptis tik žemės ūkio produktų pagamintų (užsaugintų) valdoje perdirbimui).

Atrankos kriterijai (bendri):

 1. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) – 10 balų (paraiškos pateikimo dieną)
 2. Pareiškėjo narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve (pripažintas turi būti paraiškos pateikimo dienai):

2.1. daugiau nei 2 metai – 15 balų;

2.2. iki 2 metų – 10 balų.

 1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), suteikiama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 2. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, suteikiama 10 balų.

Smulkių pieno ūkių atrankos kriterijai:

 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami) – 15 balų
 2. verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą – 20 balų.
 3. verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus – 20 balų.

Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas.

Smulkių ūkių (kiti sektoriai) atrankos kriterijai:

 1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“. Nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų, o gautos lėšos, gaunamos įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), turi būti išskaidytos į iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). – 15 balų
 2. paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis (šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei):

30.2.1.1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;

30.2.1.2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;

30.2.1.3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;

30.2.1.4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai;

 1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų.
 2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 25 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus kreiptis dėl paramos gavimo galimybių ir verslo plano ir paraiškos parengimo, mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes gauti paramą pirminės konsultacijos metu nemokamai! Tolimesnės konsultacijos bus įskaičiuotos į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą. Mokestis už paslaugas gali būti finansuojamas iš paramos lėšų projekto ribose.

Yra galimybė atsiskaityti už paraiškos ir verslo plano rengimą tik gavus paramą!

Verslo plano ir paraiškos parengimui teikiame kokybės garantiją – jeigu tik dėl mūsų konsultantų kaltės paraiška atmetama – gražiname sumokėtus pinigus.

Dėl konsultacijų ir sutarčių pasirašymo kreiptis į specialistę Aną Balčiūnienę tel. +37067388712 el. p. verslopagrindas@gmail.com

ES PARAMA ŪKININKAMS 2023 METAIS. KVIETIMŲ GRAFIKAS IR PRIEMONIŲ APŽVALGA

2023 METAIS BUS RENKAMOS PARAIŠKOS PAGAL 2014 – 2023 METŲ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS PROGRAMĄ IR PAGAL NAUJAI PATVIRTINTĄ 2023-2027 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO STRATEGINĮ PLANĄ

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-02-01 iki 2023-04-03
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – 90 000 € (išmokamas 50 proc. prašomos paramos avansas)
 • Finansuojama iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, o ūkininkams užsiimantiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės veikla iki 70 procentų.
 • Tinkami pareiškėjai, kurių ūkio VED nuo 4000 iki 15000 € 2023-01-01 datai, paraiškas gali teikti mažiausiai du ūkiai užsiimantys ta pačia veikla.

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas ir finansinės priemonės (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-03-01 iki 2023-05-02 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės

Parama smulkiems ūkiams ir smulkiems pieno ūkiams (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-05-02 – 2023-06-30
 • Didžiausia paramos suma – 15 000 € (avansas 80 proc. paramos sumos, likusi dalis įgyvendinus projektą);
 • Finansuojama 100 proc. tinkamų projekto išlaidų
 • Galima pirkti naują ir naudotą techniką, įrangą skirtą projekto reikmėms, statyti ir remontuoti žemės ūkio pastatus ir statinius, prašyti paramos kitoms ūkio išlaidoms;
 • VED 2023-01-01 turi būti ne mažesnis kaip 4000 € ir ne didesnis kaip 8000 €; Pieniniams ūkiams – vidutinis pieninių veislių karvių skaičius 2022 metais ne mažesnis kaip 3 ir ne daugiau kaip 9, VED iš pieninių karvių turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. viso ūkio VED 2023-01-01 dienai.
 • Kontrolės metų nėra.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos bus renkamos 2023-05-02 – 2023-06-30
 • Maksimali paramos suma iki 60 000 € ir ne daugiau kaip 100 000 € įskaitant lengvatinę paskolą;
 • Galimi pareiškėjai ūkininkai ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, kurie įregistravo ūkį į valdą ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo ir nėra deklaravę valdos ar pateikę prašymo tiesioginėms išmokoms gauti;
 •  Paramos išmokėjimas: 80 proc. avansas po paramos patvirtinimo ir 20 proc. įgyvendinus verslo planą;
 • Finansuojama: būtina verslo plano įgyvendinimui nauja ir naudota technika, įranga, transportas, žemės ūkio pastatų ir statinių statyba ir remontas, ūkinių gyvūnų ir sodmenų įsigijimas, projekto rengimo ir kitos būtinos išlaidos;
 • *(informacija pateikta vadovaujantis taisyklių projektu, bus patikslinta po taisyklių patvirtinimo maždaug balandžio mėnesį)

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas tik pieninei galvijininkystei (pagal 2014-2020 KPP EURI lėšos)

 • Paraiškos renkamos 2023-08-01 – 2023-09-29 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės);

Laba smulkių ūkių plėtra (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos bus renkamos 2023-10-31 – 2023-12-29
 • Paramos gali kreiptis: ūkiai, kurių VED 2023-07-01 yra nuo 4 000 iki 16 000 €, ūkių, kurių VED 4 000 – 7999 €, gali kreiptis tik su partneriais (kooperuojantis), ūkiai, kurių VED 8000 – 16000 € gali teikti paraišką ir po vieną;
 • Paramos suma vienam dalyviui ne daugiau 25 000 €, kai kreipiasi 2 ūkiai – iki 50 000 €, jei 3 – 75 000 €, jei 4 ir daugiau – 100 000 €;
 • Paramos avansas nebus mokamas, parama išmokama sąskaitų apmokėjimo būdu, finansavimas iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • *Informacija yra preliminari, kai paramos taisyklės bus patvirtintos, pateiksime detalesnę informaciją apie paramos priemonės sąlygas.

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos renkamos 2023-10-31 – 2023-12-29 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės).

Dėl detalesnės informacijos apie galimybę pasinaudoti ES parama, parengti verslo planą ir paraišką kreipkitės į mūsų specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. +37067388712

Alicija Janovič tel. +37060226933

arba rašykite elektroniniu paštu info@verslopagrindas.lt

© 2023 MB “Verslo Pagrindas”. Visos teises saugomos.