PASKUTINIS PARAIŠKŲ RINKIMAS PAGAL 2014-2020 METŲ KPP INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS.
Paraiškos renkamos NMA 2023-09-04 – 2023-11-03
Paraiškos gali būti teikiamos: paramai, paramai ir lengvatinei paskolai, lengvatinei paskolai gauti (vienas iš išvardintų variantų).
➢ REMIAMA VEIKLA: augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė ir užaugintų valdoje produktų apdorojimas, perdirbimas, tiekimas rinkai.
➢ GALIMI PAREIŠKĖJAI Ūkininkai nuo 8000 Eur VED (2023-07-01), kooperatinės ir žemės ūkio bendrovės
➢ PARAMOS DYDIS
• 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
• 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
–pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, 2 ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM);
• didžiausia lengvatinės paskolos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 200 000 Eur;
• 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
• 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;
– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).
PARAMOS INTENSYVUMAS
• Kai vykdoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklos, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas: – padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams; – padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas.
• Kai vykdoma augalininkystės sektoriaus veikla, finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams
• Kai vykdoma apdorojimo / perdirbimo veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas: – padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, – padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
Prioritetiniai balai skiriami pagal sektorius ir pagal kiekvieną sektorių sudaroma atskira pirmumo eilė atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus biudžetą.
KVIETIMO BIUDŽETAS:
Pieninės galvijininkystės sektoriui 20 600 000 Eur paramos lėšų.
Mėsinės galvijininkystės ir kitiems gyvulininkystės sektoriams 18 000 000 Eur paramos lėšų.
Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams 13 800 000 Eur paramos lėšų.
Kitiems augalininkystės sektoriams 19 000 000 Eur paramos lėšų.
Lengvatinėms paskoloms skirta 8 112 126 Eur paramos lėšų.

Tinkamos finansuoti investicijos (prašant finansavimo paramos lėšomis):
1. Nauja žemės ūkio technika ir įranga (augalininkystės veiklai finansuojamas tik purkštuvų ir trąšų barstytuvų įsigijimas, sėjamosios nefinansuojamos nei vienam ūkio sektoriui);
2. Nauja įranga, būtina ūkinių gyvūnų gerovei ir biologiniam saugumui užtikrinti;
3. Nauji technologiniai įrenginiai žemės ūkio produktų užaugintų valdoje perdirbimui, pirminiam perdirbimui, rūšiavimui, fasavimui ir tiekimui rinkai;
4. Nauja kompiuterinė įranga (įsigijimai įrangai ar technologiniam procesui valdyti);
5. naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų
6. projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus šių Taisyklių 37.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastas remontas. Paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės (nepriklausomai nuo jos įrengtosios galios) elementai, kurie yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas (ši nuostata taikoma ir nuo 2022 metų rugpjūčio 1 d. pateiktoms paraiškoms). Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus;
7. gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos);
8. naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;
9. infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
a. kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
b. vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
c. artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas
10. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
11. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.
Dėl informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas, personalinių konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į mūsų specialistes, kurios įvertins Jūsų galimybes dalyvauti projektų atrankoje, pasiūlys Jums tinkamiausią paramos priemonę ir patars praktiniais klausimais dėl efektyvesnio lėšų panaudojimo ir sklandaus projekto vykdymo.
Specialistų kontaktai:
Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712
Alicija Janovič tel. +370 602 26 933
El. paštas verslopagrindas@gmail.com