Paraiškos renkamos 2023-10-02 – 2023-11-13
Tai paskutinis šios paramos priemonės kvietimas pagal 2014 – 2020 metų kaimo plėtros programą. Reikalavimai keliami pareiškėjams yra mažesni nei naujo laikotarpio priemonėse ir taip pat tinka tradicinėms kaimo įmonėms bei smulkiems verslininkams, vykdantiems tokias veiklas kaip prekyba, kaimo turizmas, įvairios paslaugos, gamyba ir pan., kuriems 2023-2027 metų Lietuvos žemės ūkio strateginiame plane nėra numatyta paramos priemonių.
Paraiškas gali teikti:
• Labai mažos įmonės (iki 10 darbuotojų, 2022 metais gavusios pajamų ne mažiau kaip 12 vidutinių darbo užmokesčių) veikiančios kaimo vietovėje ne mažiau 24 mėnesių su partneriais, kurie vykdo analogišką veiklą ir atitinka šiuos reikalavimus.
• Ūkininkai, kurių VED 2023-07-01 d. ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur, savo vardu įregistravę ūkį ir žemės ūkio valdą su partneriais užsiimančiais ta pačia žemės ūkio veikla ir investuojantys į tą patį žemės ūkio sektorių.
• Smulkūs miško savininkai, valdantys nuo 1 iki 20 ha miško ploto su partneriais, taip pat miško savininkais. (privalo vykdyti miškininkystės veiklą);
• Fiziniai asmenys, kaimo gyventojai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą su partneriais, vykdančiais analogišką veiklą, kurių pajamos iš šios veiklos per 2022 metus buvo ne mažesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algos dydžio.
Paramos intensyvumas:
• 60 proc. verslo įmonėms, smulkiems miško savininkams, fiziniams asmenims ir ūkininkams vykdantiems mišrią ar augalininkystės veiklą (grūdai, gėlės);
• 70 proc. smulkiems ūkiams, bendradarbiaujantiems gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.
Parama teikiama tinkamoms finansuoti išlaidoms be PVM.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti
• ES teisės aktų saugos reikalavimus. Išlaidų kategorijos einamosios bendradarbiavimo išlaidos, nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga, naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos. Šių pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos.
Paramos išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimo su avansu, be avanso ir sąskaitų apmokėjimo būdas.
Atrankos kriterijai (iš aktualios redakcijos taisyklių):
41.1. projekto dalyvių skaičius:
41.1.1. 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
41.1.2. nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų;
41.2. projekte dalyvaujančių subjektų:
41.2.1. smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
41.2.1.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 15 balų;
41.2.1.2. nuo 5000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;
41.2.2. smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
41.2.2.1. nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
41.2.2.2. nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
41.2.3. labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
41.2.3.1. daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
41.2.3.2. nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
41.3. projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 25 balai;
41.4. projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų;
41.5. įgyvendinus projektą:
41.5.1. kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
41.5.2. kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
41.5.3. kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
41.5.4. kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.
42. Projektų atrankos kriterijų vertinimo paaiškinimai:
42.1. vertinant atitiktį 41.1 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama paraiškoje nurodyta informacija, t. y. projekto dalyvių – pareiškėjo ir partnerių – skaičius;
42.2. vertinant atitiktį 41.2.3 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, veiklos vidurkio atrankos kriterijus skaičiuojamas atsižvelgus į pareiškėjo ir kiekvieno partnerio veiklos trukmę nuo labai mažos įmonės įregistravimo ir (ar) nuo fizinio asmens individualios veiklos įregistravimo iki paraiškos pateikimo dienos (sudėjus veiklos trukmę ir padalijus iš pareiškėjo ir partnerių bendro skaičiaus). Balai suteikiami, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris pateikia verslo liudijimo kopijas ir (ar) individualios veiklos pažymos kopijas;
42.3. vertinant atitiktį 41.3 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama sektoriaus, kuriame pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdė veiklą, t. y. gavo pardavimo pajamų ataskaitiniais metais ir į kurį investuojama, plėtra (paramos paraiškos IV skyriuje nurodyta informacija). Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pajamos iš projekte nurodyto vieno bendro sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.
42.4. vertinant atitiktį 41.4 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, balai suteikiami tik tuo atveju, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris vykdo ir pateikia ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą;
42.5. vertinant atitiktį 41.5 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama paramos paraiškos IV skyriaus 6 dalyje nurodyta informacija. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio (nurodyto Taisyklių 10.1 papunktyje) planuojamas produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį, kai valdos ekonominis dydis vertinamas taip, kaip nurodyta Taisyklių 20.6.1.1–20.6.1.2.papunkčiuose. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio (nurodyto Taisyklių 10.2–10.4 papunkčiuose) pajamos, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytos visą projekto kontrolės laikotarpį. Balai suteikiami tik už vieną pasirinktą kriterijų.
43. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Projekto rengimo kaina nuo 700 Eur + PVM.
Dėl konsultacijų, verslo planų ir paraiškos rengimo kreiptis el. paštu verslopagrindas@gmail.com arba telefonais +370 67388712; +370 602 26 933
Plačiau apie paramos priemonę NMA svetainėje: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-smulkiu-ukio-subjektu-bendradarbiavimui-2023-m-ii-/45972?tab=1