(Paraiškos renkamos 2017-11-13 – 2017-12-15)

Pasinaudokite šansų pradėti savo verslą kaimo vietovėje ir gauti NEGRĄŽINTINĄ  paramą, kuri padengtų iki 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų neviršijant 40 000 € sumos.

Dėmesio – paraiškų rinkimo laikas itin ribotas!

Esate tinkamas pareiškėjas jei:

 • Esate pilnametis kaimo gyventojas / ketinate įsteigti juridinį asmenį / Jūsų įmonė ne anksčiau kaip šių metų liepos mėnesį buvo įregistruota.
 • Esate įsteigęs ne anksčiau kaip šių metų liepos mėnesį arba planuojate įsteigti VšĮ socialiniam verslui vykdyti.
 • Planuojate užsiimti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje* (iš skyrus neremtinas veiklas, kurios nurodytos žemiau)*.
 • Šiuo metu nepatiriate finansinių sunkumų (Jums neiškelta bankroto byla).
 • Jei planuojate vykdyti veiklą kaip fizinis asmuo ir iki paraiškos pateikimo ne mažiau kaip 3 metus nevykdėte veiklos pagal verslo liudijimą ir/ arba individualios veiklos pažymėjimą.
 • Jūsų planuojamas projektas surenka ne mažiau 60 prioritetinių balų* (lentelė su balų paskaičiavimu pateikta žemiau).

Norinčius pradėti verslą tinkamus pareiškėjus kviečiame pasinaudoti profesionalia pagalba rengiant projektus:

Iki paslaugų teikimo sutarties pasirašymo mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes pretenduoti į paramą, paskaičiuos kiek Jūsų verslas gali surinkti prioritetinių balų* bei patars, kaip galima pasididinti balų skaičių;

Pasirašius sutartį sudarys projekto parengimo, dokumentų pateikimo ir duomenų teikimo grafiką;

Kvalifikuotai, atsižvelgiant į planuojamos veiklos specifiką ir Jūsų norus bei galimybes, parengs verslo planą ir paraišką paramai gauti, parinks optimaliausią projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą;

Parengs su paraiška susijusius dokumentus;

Po paraiškos pateikimo iki galutinio įvertinio vykdys susirašinėjimą su NMA vertintojais.

Projekto vykdymo metu padės tinkamai atlikti pirkimus, pateikti mokėjimo prašymus ir projekto ataskaitas, konsultuos viso projekto vykdymo eigoje.

Paslaugų kaina*

Nuo 700,00 € paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimas teikimas ir tikslinimas, jei nėra numatytos statybos, rekonstrukcija, kapitalinis remontas arba infrastruktūros įrengimo darbai;

Nuo 1100,00 € paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimas teikimas Agentūrai ir tikslinimas, jei yra numatytos statybos, rekonstrukcija, kapitalinis remontas arba infrastruktūros įrengimo darbai;

Galutinė kaina priklauso nuo projekto sudėtingumo (verslo specifikos, investicijų skaičiaus) ir projekto įgyvendinimo trukmės.* 

Kainos mokėjimo tvarka:

20 proc. iš karto po sutarties pasirašymo, 50 proc. parengus paraišką ir verslo planą, 30 proc. pasirašius paramos sutartį.

Papildomos paslaugos:

Įmonės steigimas

Buhalterinė apskaita projekto įgyvendinimo laikotarpiu

Projekto administravimo paslaugos (jei iš anksto dėl jų nebuvo sutarta)

Paraiškų paskolai gauti pildymas

Komercinių pasiūlymų rinkimas

Projekto viešinimas.

 

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič telefonu +370 602 26933, el. paštu info@verslopagrindas.lt

 

PARAMOS PRIEMONĖS PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Paramos mokėjimo tvarka:

50 proc. skirtos paramos sumos bus išmokėta po sprendimo suteikti paramą, t. y. avansu, kita dalis tinkamai įgyvendinus projektą arba, jei projektas bus įgyvendinamas per ilgesnį nei 3 metų laikotarpį, 30 proc. avansu, 20 proc. tinkamai įgyvendinus projektą.

Remiama NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA (išskyrus neremiamas veiklas) kaimo vietovėje.*

Neremiamų veiklų sąrašas:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija (finansuojama);
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;
 • apgyvendinimo veikla;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą (finansuojama);
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo” (finansuojama).
 • Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas arba naujų statybinių medžiagų įsigijimas atliekant darbus ūkio būdu. 2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • Projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos Nklasės motorinę transporto priemonę (išskyrus visureigius), teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų krovinių skyrius;
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 • Bendrosios išlaidos*. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, bet ne daugiau kaip 2 200 Eur (du tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM.

 

* Prioritetiniai balai:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje pateikiamą informaciją.

 

30 30
2. Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją ir šios informacijos atitiktį Socialinio verslo koncepcijai ir Socialinio verslo gairėms.

 

15 15
3. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti dvi arba daugiau naujų darbo vietų (pilnų etatų).

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją.

 

10 10
4. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

 

4.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip vienus metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

10 10
4.2. Pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo (juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

10
5. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. duomenis, nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, skelbiamus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje www.ldb.lt (Lietuvos 2016 m. vidutinis  bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų – 8,1 proc.). Jeigu projekte numatyta teikti mobilias paslaugas, projekto įgyvendinimo vieta laikoma ta savivaldybė, kurioje pareiškėjas – fizinis asmuo – deklaravo gyvenamąją vietą arba yra registruota pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė.

 

5.1. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį. 10 10
5.2. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (Vilniaus r. savivaldybėje įgyvendinamiems projektams balai neskiriami).

 

5
6. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje gyventojų tankis yra mažesnis negu Lietuvos vidurkis:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. pradžios vidutinę reikšmęskelbiamą Lietuvos statistikos departamento tinklalapyje www.stat.gov.lt (vidutinis Lietuvos gyventojų tankis 2016 m. metų pradžioje viename km² – 44,2). Jeigu projekte numatyta teikti mobilias paslaugas, projekto įgyvendinimo vieta laikoma ta savivaldybė, kurioje pareiškėjas – fizinis asmuo – deklaravo gyvenamąją vietą arba yra registruota pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė.

 

6.1. 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra iki 20 gyventojų viename km² (imtinai);

 

10 10
6.2. 2016 m. pradžioje gyventojų tankis savivaldybėje yra daugiau kaip 20 gyventojų viename km², bet neviršija bendro 2016 m. pradžios vidutinio Lietuvos gyventojų tankio.

 

5
7. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

 

7.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus.

 

10 10
7.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus.

 

5
8. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

 

5 5
Didžiausia balų suma iš viso: 100

 

Privalomas mažiausias balų skaičius – 60 (šešiasdešimt). Jeigu projektų atrankos vertinimo metu projektas įvertinamas mažiau negu 60 (šešiasdešimt) balų, paramos paraiška atmetama.

 

* Naudoti terminai:

 1. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove
 2. Bendrosios išlaidos – įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

 

Su paramos taisyklėmis galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d1102dd0c53011e79122ea2db7aeb5f0

Apie paramą plačiau sužinokite NMA oficialiame puslapyje www.nma.lt