PATIKSLINTA 2020-05-15 ( ŽEMĖS MINISTRO ĮSAKYMU PATVIRTINTI PAKEITIMAI 2020-05-14 Nr.3D-369)

Kvietimas teikti paraiškas Paramai verslo pradžiai kaimo vietovėje 2020 m., kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka, yra išskirtinis:

 • parama teikiama projektams  iki 18 800 €, jei planuojama kurti vieną darbo vietą arba iki 37 600 €, jeigu bus kūriamos 2 ir daugiau darbo vietų bei 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų – didžiausia suma pagal šią priemonę, kai verslo plano įgyvendinti mokama išmoka
 • projektui patvirtinus paramos skyrimą, NMA perveda net 80 proc. skirtos paramos avansu, liksią sumą – įgyvendinus projektą
 • paraiškos renkamos pirmoje metų pusėje ir itin trumpą laiką 2020-05-18 – 2020-06-15
 • 2020 metai – paskutiniai Kaimo plėtros programos 2014-2020 metai, kitais metais paraiškos renkamos nebus.
 • projektas gali būti įgyvendintas net iki 2022-12-31

Gerbiami startuoliai, nepraleiskite ypatingos progos gauti negrąžintiną paramą savo verslui, tai paskutinis kvietimas, paraiškos rekamos itin trumpą laiką.

 

Informacija apie priemonę:

Pasinaudokite šansų pradėti savo verslą kaimo vietovėje ir gauti NEGRĄŽINTINĄ  paramą, kuri padengtų iki 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų neviršijant iki 37 600 € sumos.

80 procentų paramos bus išmokėta iš karto po sprendimo skirti paramą, likusi išmokos dalis – 20 procentų tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Perkamos investicijos gali būti ir naudotos. Leidžiama pirkti viską, kas būtina verslo planui įgyvendinti.

Dėmesio – paraiškų rinkimo laikotarpis itin trumpas!

Esate tinkamas pareiškėjas jei:

 • Esate pilnametis kaimo gyventojas / ketinate įsteigti juridinį asmenį / Jūsų įmonė ne anksčiau kaip 2019 metų birželį mėnesį buvo įregistruota (12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos).
 • Įmonė turi būti savarankiška, t.y. Jūs neturite turėti kitų įmonių arba neturėti daugiau nei 25 proc. akcijų (užsiimančių ta pačia viekla, kaip ir planuojama užsiimti)  / pajų kitose įmonėse (ūkininkų šitie apribojimai neliečia).
 • Planuojate užsiimti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje* (išskyrus neremtinas veiklas, kurios nurodytos žemiau)*.
 • Šiuo metu nepatiriate finansinių sunkumų (Jums neiškelta bankroto byla, įmonė nerestruktūrizuojama).
 • Fizinis asmuo, teikiantis paraišką, neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 18 d. iki 2019 m. gegužės 18 d. (šio kvietimo patikslinimas), arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
 • Nebuvote gavęs paramos pagal Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričių „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiems ūkiams
 • Jūsų planuojamas projektas surenka ne mažiau 45 prioritetinių balų* (lentelės su balų paskaičiavimu pateikta žemiau).

Norinčius pradėti verslą tinkamus pareiškėjus kviečiame pasinaudoti profesionalia pagalba rengiant projektus:

Iki paslaugų teikimo sutarties pasirašymo mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes pretenduoti į paramą, paskaičiuos kiek Jūsų verslas gali surinkti prioritetinių balų* bei patars, kaip galima pasididinti balų skaičių;

Pasirašius sutartį sudarys projekto parengimo, dokumentų pateikimo ir duomenų teikimo grafiką;

Kvalifikuotai, atsižvelgiant į planuojamos veiklos specifiką ir Jūsų norus bei galimybes, parengs verslo planą ir paraišką paramai gauti, parinks optimaliausią projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą;

Parengs su paraiška susijusius dokumentus;

Po paraiškos pateikimo iki galutinio įvertinio vykdys susirašinėjimą su NMA vertintojais.

Projekto vykdymo metu padės tinkamai atlikti pirkimus, pateikti mokėjimo prašymus ir projekto ataskaitas, konsultuos viso projekto vykdymo eigoje.

Paraiškos ir verslo plano parengimas  nuo 400,00 € * kai prašoma paramos iki 18 800 € arba nuo 600 €*, kai prašoma paramos iki 37 600 €

*konsultacijos įskaičiuotos į bazinę kainą

*kitos paslaugos už papildomą mokestį.

*Verslo plano bei paraiškos parengimo ir kitos susijusios paslaugos finansuojamos iš paramos lėšų bendra tvarka, t.y. iki 100 proc. patirtų / planuojamų išlaidų.

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič telefonu +370 602 26933 arba Ana Balčiūnienė +370 67388712  

el. paštu:  verslopagrindas@gmail.com arba info@verslopagrindas.lt

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

PARAMOS PRIEMONĖS PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Remiama NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA (išskyrus neremiamas veiklas) kaimo vietovėje.*

Neremiamų veiklų sąrašas:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė prekyba;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;
 • apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklaviečių veiklą;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“;
 • paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

** Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas. Detalusis produktų sąrašas pateikiamas 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas. Jeigu apdorotas, perdirbtas, pagamintas produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, tačiau pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tokia veikla remiama pagal priemonės veiklos sritį. Paramos gavėjo pajamos iš paslaugų teikimo kiekvienais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos.

** Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Visos investicijos, kurios yra būtinos numatytoms veikloms įgyvendinti, bet nemažesnės kaip 18 800 €.

Naudojami terminai:

 1. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove. (gyventojų skaičių Jūsų mieste galite pasitikrinti čia: https://lt.m.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Lietuvos_miestai_pagal_gyventojus)
 2. Bendrosios išlaidos – įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

Prioritetiniai balai paraiškų pirmumui nustatyti (mažiauias surenkamas balų skaičius norint dalyvauti 45, pirmumo eilė su daroma, jei pareiškėjų prašoma paramos suma yra didesnė nei skirta lėšų kvietimui, todėl rekomenduojama surinkti balų kuo daugiau):

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes

 

1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją. Sezoninių darbų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

25 25
2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, skelbiamus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje. Atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas.

2.1. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį; 15 15
2.2. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį; 10
2.3. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį. 5
3. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal gyvenamosios vietos deklaracijas arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.

15 15
4. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal savivaldybės išduotą pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Balai suteikiami, jeigu savivaldybės pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių išvardytų asmenų sutuoktiniui. 

5 5
5. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
5.1. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

15 15
5.2. pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo (juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

15
6. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

6.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus; 10 10
6.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus; 5
6.3. 54 ir daugiau metų amžiaus. 5
7. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal prie paramos paraiškos pateikiamą Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

10 10
8. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

5 5
Didžiausia balų suma iš viso: 100

Dėl konsultavimo bei paramos paraiškų ir verslo planų kreiptis rengimo tel. +370 67388712 arba +370 60226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com