2020 metų II kvietimas smulkiesiems ūkininkams skirtas tik pieninės galvijininkystės sektoriui

paraiškos renkamos 2020-08-03 – 2020-09-30

Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 12 731 893 Eur paramos lėšų.

Paramos išmokėjimo sąlygos:

Parama 15 000 €, intensyvumas 100 proc. parama išmokama dviem dalimis: 80 proc. avansas po sprendimo skirti paramą, 20 proc. įgyvendinus projektą, kontrolės laikotarpio nėra.

Reikalavimai pareiškėjams labai pasikeitė, pagrindinis kriterijus ne valdos ekonominis dydis (VED) bet turimų galvijų skaičius ir jų dalis ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavime.

Jeigu esate smulkus pieninės galvijininkystės ūkis, veikiantis ne mažiau kaip 1 metus, laikote nuo 3 iki 9 pieninių veislių karvių (BŪTINAI pieninių veislių, žindenės, mišrūnės netinka), Jūsų 07-01 dienos VED apskaičiavimo sąraše pieninės karvės sudaro daugiau kaip 50 proc. visos valdos dydžio – didelė tikimybė, kad esate tinkamas pareiškėjas.

 Atrankos kriterijai:

  1. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, suteikiama 20 balų. 
  2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą, suteikiama 20 balų.
  3. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą, suteikiama 15 balų.
  4. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, suteikiama 10 balų.
  5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:

5.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 15 balų;

5.2. jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 10 balų.

  1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), suteikiama 10 balų.Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
  2. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, suteikiama 10 balų.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus kreiptis dėl paramos gavimo galimybių ir verslo plano ir paraiškos parengimo, mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes gauti paramą pirminės konsultacijos metu nemokamai! Tolimesnės konsultacijos bus įskaičiuotos į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą. Mokestis už paslaugas gali būti finansuojamas iš paramos lėšų projekto ribose.

Verslo plano ir paraiškos parengimas 400 € (mokama iš karto pasirašius sutartį), sėkmės mokestis 350 € (mokamas gavus pirmą paramos dalį). Kainos nurodytos  su PVM.

Paraiškos ir verslo plano rengimo trukmė pasirašius sutartį ir sumokėjus mokestį 3 darbo dienos.

Dėl konsultacijų ir sutarčių pasirašymo kreiptis į specialistę Aną Balčiūnienę +37067388712 el. p. verslopagrindas@gmail.com