KVIEČIAME PASINAUDOTI JAUNŲJŲ ŪKININKŲ PARAMA LENGVAI IR PATOGIAI

PARAIŠKOS TEIKIAMOS 2024-05-31 – 2024-06-28

Maksimali paramos suma vienam projektui – 60 000 Eur. finansuojama iki 100 proc. būtinų projekto išlaidų; Maksimalus finansavimas lengvatine paskola – 100 000 Eur.; Maksimalus projekto kombinuotas finansavimas paramos (negrąžintina dotacija) ir lengvatinės paskolos lėšomis – 100 000 Eur.

Paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2024 metų kvietimo ypatumai:

  • padidėjo dotacijoms skirta parmos suma 25 934 441 Eur, tačiau sumažėjo paraiškų teikimo laikotarpis;
  • gali dalyvauti ir ūkininkai, kurie yra deklaravę žemės ūkio valdą ir jų valdos ekonominis dydis (VED) 2024-01-01 nėra didesnis kaip 70 000 Eur;
  • įgyvendinus projektą valdos ekonominis dydis (VED) turės būti ne mažesnis kaip 12 000 Eur. ir ne didesnis kaip 70 000 Eur., tačiau už ekonominio dydžio rodiklį prioritetiniai balai nebus suteikiami, todėl nėra būtinybės smarkiai išdidinti valdos ekonominį didį;
  • atsirado naujų įsipareigojimų:
  • projekto įgyvendinimo metais sukurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti bent vieną darbo vietą (pvz. paties ūkininko, kai grynosios ūkio metinės pajamos nėra mažesnės už patvirtintą MMA už 12 mėn.)
  • gauta pajamų suma iš žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų, užaugintų valdoje, perdirbimo turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. valdos ekonominio dydžio (VED) reikšmė – vertinama projekto įgyvendinimo metais ir projekto kontrolės laikotarpiu;
  • jeigu NMA nustato, jog pateiktas projektas yra rizikingas, gali būti skirtas ne 3-jų, o 5 metų kontrolės laikotarpis po verslo plano įgyvendinimo;
  • maksimalus verslo plano įgyvendinimo laikotarpis – 5 metai po sprendimo skirti paramą, bet ne vėliau kaip iki 2028-12-31 d.

GALIMI PAREIŠKĖJAI:

–  Jaunieji ūkininkai nuo 18 iki 40 metų (imtinai) fiziniai asmenys, kurių vardu yra įkurtas ūkis ir (arba) žemės ūkio valda bei kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti*. Ūkis ir valda turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos;
–  Juridiniai asmenys, kurie turi įregistruotą žemės ūkio valdą ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo. Juridinio asmens dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai) fiziniai asmenys ir kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti* turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.)
***  kompetencijos, įrodančios pasirengimą ūkininkauti: įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra ne trumpesnė kaip 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį. Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie valdoje steigiasi pirmą kartą.

REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS:

Parama (dotacija) skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane nurodytos išlaidos (investicijos) yra realiai suplanuotos, pagrįstos, būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir tik numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, atitinkančios planuojamas veiklos apimtis.
Už paramos lėšas galima įsigyti: gamybinius (ūkinius) pastatus, žemės ūkio paskirties žemę, turimų pastatų remontą, naujų pastatų ir statinių statybą, įrengti infrastruktūrą projekto įgyvendinimo vietoje, įsigyti naują ir naudotą techniką, įrangą, transportą, ūkinius gyvūnus, augalus, paslaugas, projekto rengimo ir administravimo paslaugas ir kitas prekes bei paslaugas būtinas verslo plano įgyvendinimui ir atitinkančias gamybinį pajėgumą.
Skiriant lengvatinę paskolą, tinkamos finansuoti išlaidos yra verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos ir apyvartinis kapitalas), būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti ir atitinkančios Finansavimo sąlygų apraše nustatytas paskolų teikimo sąlygas.

ATRANKOS KRITERIJAI:

1.  Kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikrinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių).
2. Kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus (tik verslo plane numatytiems produktams), suteikiama 5 balai
3.  Kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:
3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;
3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Balai neskiriami, jei perkamos elektros energija gaminantis prietaisas yra kitos investicijos dalis;
3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Balai suteikiami, investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181 „Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Inovatyvumo metodika), 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos lėšomis;
3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos, nuosavomis ar kitomis lėšomis). Dalyvavimas intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinamas įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;
4. Kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų ir perdirbimas vykdomas pareiškėjo ūkyje (balai nesuteikiami, jei perkamos perdirbimo paslaugos).
5. Kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų.
6. Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto Gyvulininkystės ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos iš gyvulininkystės įgyvendinus verslo planą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. 
7. Kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai, kurie įtraukti į pareiškėjo valdą, 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje).
Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Rekomenduotinas atrankos balų skaičius – 70 balų.
Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei pasibaigus paraiškų priėmimui nustatoma, kad žemės ūkio ministro įsakymu skirtos sumos neužtenka finansuoti visoms lengvatinėms paskoloms, paraiškų paskoloms pirmumo eilė sudaroma pagal paraiškos pateikimo datą ir laiką.

Dėl išsamių konsultacijų ir projekto rengimo kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712, Alicija Janovič +37060226933 el. paštas verslopagrindas@gmail.com 

Laukiame Jūsų idėjų ir pageidavimų. Mūsų specialistai padės įvertinti visas galimybes gauti ES paramą bei įgyvendinti Jūsų svajonę turėti savo klestintį ūkį!
Mūsų specialistų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.
Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.