PRAIŠKOS RENKAMOS 2023-05-02 – 2023-06-30

Maksimali paramos suma vienam projektui – 60 000 Eur.;

Paramos intensyvumas – iki 100 proc. būtinų projekto išlaidų;

Maksimalus finansavimas lengvatine paskola – 100 000 Eur.;

Maksimalus projekto kombinuotas finansavimas paramos (negrąžintina dotacija)

ir lengvatinės paskolos lėšomis – 100 000 Eur.

Dėl projekto rengimo ir susijusių konsultacijų kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė
tel. +37067388712 verslopagrindas@gmail.com

PARAMOS JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2023 METŲ KVIETIMO YPATUMAI

Startavo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano įgyvendinimas, o su juo ir naujos bei atsinaujinusios paramos priemonės. „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – ne išimtis. Atsižvelgiant į programos prioritetus ir nūdienos politiką bei aktualijas priemonės įgyvendinimo taisyklėse buvo atlikta nemažai pakeitimų, kuriuos mes išanalizavome ir trumpai pateikiame savo straipsnyje. Kad lengviau būtų susigaudyti teisinėse vingrybėse ir priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime, pateikiame papunkčiui svarbiausius atnaujintų sąlygų aspektus:

– padidėjo paramos suma iki 60 000 Eur;

– prasiplėtė galimų pareiškėjų ratas – gali dalyvauti ne tik fiziniai bet ir juridiniai asmenys ;

gali dalyvauti ir ūkininkai, kurie yra deklaravę žemės ūkio valdą ir jų valdos ekonominis dydis
(VED) 2023-01-01 nėra didesnis kaip 70 000 Eur;

– atsirado galimybė finansuoti projektą iš lengvatinės paskolos lėšų, kurios maksimali suma yra 100 000 Eur., teikiant paraišką, pagal kurią planuojama prašyti lėšų ir paramai, bendra paramos ir paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.

–  pasikeitė priemonės prioritetai, daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugai ir ekologiniam ūkininkavimui bei investicijoms į produkcijos užaugintos valdoje perdirbimui;

–  jaunajam ūkininkui nėra būtina turėti nuosavos žemės, kad gauti prioritetinių balų;

–  įgyvendinus projektą valdos ekonominis dydis (VED) turės būti ne mažesnis kaip 12 000 Eur. ir ne didesnis kaip 70 000 Eur., tačiau už ekonominio dydžio rodiklį prioritetiniai balai nebus suteikiami, todėl nėra būtinybės smarkiai išdidinti valdos ekonominę vertę ;

–  nėra skirstomų prioritetų pagal žemės ūkio sektorius, išskyrus atvejį, kai planuojama ūkininkauti nepalankiuose ūkininkauti žemėse kuriant gyvulininkystės ūkį, tačiau skatinama mišri žemės ūkio veikla ir užaugintos valdoje žemės ūkio produkcijos perdirbimas, todėl ūkininkai turės daug platesnį planuojamų vykdyti veiklų pasirinkimą;

–  nebeliko prievolės pabaigti Jaunojo ūkininko kompetencijų ugdymo programos;

–  atsirado naujų įsipareigojimų:

  • projekto įgyvendinimo metais sukurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti bent vieną darbo vietą (pvz. paties ūkininko, kai grynosios ūkio pajamos nėra mažesnės už patvirtintą MMA);
  • gauta pajamų suma iš žemės ūkio veiklos turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. valdos ekonominio dydžio (VED) reikšmė – vertinama projekto įgyvendinimo metais ir projekto kontrolės laikotarpiu;

–  atrankos kriterijai, siekiantiems gauti tik lengvatinę paskolą nebus taikomi;

–  pritrukus lėšų dotacijų finansavimui, galima bus vietoj dotacijos paprašyti tokio pat dydžio lengvatinę paskolą, jei paskolų finansavimui lėšų pakaks;

  • maksimalus verslo plano įgyvendinimo laikotarpis – 5 metai po sprendimo skirti paramą, bet ne vėliau kaip iki 2028-12-31 d.
  • Projekto kontrolės laikotarpis – 3 metai po paskutinio paramos išmokėjimo.

TEIKTI PARAIŠKĄ GALIMA:

–  tik dotacijai iki 60 000 Eur, kuri dengs iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir kurios grąžinti nereikės;

–  tik lengvatinei paskolai gauti iki 100 000 Eur., kurią reikės grąžinti per 5 metus po išmokėjimo;

–  dotacijai ir lengvatinei paskolai, kurių bendra suma negalės viršyti 100 000 Eur.;

GALIMI PAREIŠKĖJAI:

–  Jaunieji ūkininkai nuo 18 iki 40 metų (imtinai) fiziniai asmenys, kurių vardu yra įkurtas ūkis ir (arba) žemės ūkio valda bei kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti*. Ūkis ir valda turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos;

–  Juridiniai asmenys, kurie turi įregistruotą žemės ūkio valdą ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki paraiškos pateikimo. Juridinio asmens dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai) fiziniai asmenys ir kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti* turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.)

***  kompetencijos, įrodančios pasirengimą ūkininkauti: įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra ne trumpesnė kaip 1 metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį.

  • Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie valdoje steigiasi pirmą kartą.

REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS:

–  Parama (dotacija) skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane nurodytos išlaidos (investicijos) yra realiai
suplanuotos, pagrįstos, būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir tik numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, atitinkančios planuojamas veiklos apimtis. Gali būti naujos ir naudotos, įranga, technika, statiniai, žemė, gyvuliai ir kt. iš skyrus prekės, kurių kilmės šalis ir / arba kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų teikėjų, yra netinkami finansuoti paramos lėšomis;

–  Skiriant lengvatinę paskolą, tinkamos finansuoti išlaidos yra verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos ir apyvartinis kapitalas), būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti ir atitinkančios Finansavimo sąlygų apraše nustatytas paskolų teikimo sąlygas.

ATRANKOS KRITERIJAI:

1.  Kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikrinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių).

2. Kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai. 

3.  Kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:

3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos
investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos, nuosavomis ar kitomis lėšomis). Dalyvavimas intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinamas įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

4. Kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį
perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. 

5. Kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų
žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

6. Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto Gyvulininkystės ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos iš gyvulininkystės įgyvendinus verslo planą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. 

7. Kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai, kurie įtraukti į pareiškėjo valdą, 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje).

Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei pasibaigus paraiškų priėmimui nustatoma, kad žemės ūkio ministro įsakymu skirtos sumos neužtenka finansuoti visoms lengvatinėms paskoloms, paraiškų paskoloms pirmumo eilė sudaroma pagal paraiškos pateikimo datą ir laiką.

Kvietimui skirta lėšų:

Dotacijoms – 15 000 000 Eur paramos lėšų;

Lengvatinėms paskoloms – 19 940 000 Eur paramos lėšų.

Dėl išsamių konsultacijų ir projekto rengimo kreiptis:

projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 verslopagrindas@gmail.com

Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

Sutartys dėl verslo plano ir paraiškos parengimo pasirašomos iki gegužės 15 d.

Informacija apie jaunųjų ūkininkų paramą plačiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40972ad0d2ac11ed9978886e85107ab2