Nuo 2019 m. kovo 1 d. startuoja pirmas paramos investicijoms į žemės ūkio valdas paraiškų rinkimo etapas. Paraiškos bus renkamos supaprastinta tvarka, pakaks pateikti paraišką be detalaus verslo plano. Maksimali paramos suma 50 000 €  be PVM vienam projektui, maksimalus paramos intensyvumas  nuo 40 iki 70 proc. (priklausomai nuo vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos).

Nedidelį investicijų poreikį turintiems ūkiams tai labai tinkama paramos priemonė, nes pareiškėjams nėra keliami labai aukšti reikalavimai ir administravimas yra žymiai paprastesnis nei dalyvaujant stambesniuose investiciniuose projektuose.

Skirtingai nuo 2018 metų kvietimų, šiemet taisyklės leidžia įsigyti ne tik įrangą, skirtą gamybinėms žemės ūkio pastatų funkcijoms užtikrinti, bet ir įprastą žemės ūkio techniką bei komercinį N1 ir O klasės transportą.

Taip pat bus finansuojami:

naujų žemės ūkio pastatų  statybos

rekonstrukcija ir kapitalinis remontas

infrastruktūros žemės ūkio valdoje įrengimas

biologinio saugumo užtikrinimo investicijos

bendrosios išlaidos.

(plačiau apie tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas bei paramos intensyvumą galima perskaityti projekto įgyvendinimo taisyklėse arba kreiptis informacijos į mūsų arba NMA konsultantus).

Galimi pareiškėjai:

Ūkininkai nuo 18 metų amžiaus, kurių ekonominis dydis (VED) 2019 m. sausio 1 dienai yra ne mažesnis 8000 € (pasitikslinti galima tinklapyje www.vic.lt prisijungus prie savo paskyros arba paskambinus informacijos telefonu 852660620)

Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurių paraiškos surenka ne mažiau 35 prioritetinių balų.

Atrankos kriterijai:

Kriterijus Balų skaičius
1. Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (daugiausia 10 balų):

1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

 

 

 

 

10

 

5

2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių)  

25

 

3. pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (2018-01-01). Kai valdos ekonominis dydis yra:  
3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai 15
3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai 10
3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai 5
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo (vienas procentas – 1 balas, daugiausia 15) balai sutekiami iki didžiausio paramos intensyvumo. 1-15
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo arba gamintojų grupės narys 10
6. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys 5
7. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų:  
7.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto 15
7.2.  pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis 15
7.3. . projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) 15
7.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015 5
8. paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

8.1.  pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai).

8.2. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą (paramos paraiška pateikta pagal gyvulininkystės sektorių) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto

10
Iš viso: 100

Konsultacijos:
Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, atliks skaičiavimus, parengs su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. pateikus mokėjimo prašymą tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

+370 602 26 933

+370 673 88 712

el. p. info@verslopagrindas.lt

 

Taisyklės pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2019 m. I etapo aktuali redakcija paskelbta: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3