Paraiškos renkamos 2020-12-01 – 2020-12-30

TRUMPAS 2020 METŲ KVIETIMO TAISYKLIŲ APIBENDRINIMAS IR KOMENTARAI

2020 metų kvietimas – ypatingai gera proga pasinaudoti paramai skirtai miško ūkio materialinei techninei bazei atnaujinti.

Parama vienam projektui 100 000 €, paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti lėšų. (Maksimali parama pagal priemonę 2014-2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 eurų vienam pareiškėjui).

Kvietimui skirta lėšų – 5. 601.607  €, o tai reiškia, kad maksimalus pareiškėjų skaičius galintis pretenduoti į paramą ir prašantis maksimalios paramos sumos gali būti net 56Remiantis oficialiai prieinama NMA statistika bei ilgamete patirtimi ir medienos rinkos analizės rezultatais, galime drąsiai prognozuoti, kad šiemet visi tinkami pareiškėjai pateikę tinkamai parengtas paraiškas bei ekonomiškai pagrįstus verslo planus galės pretenduoti į paramą.

Tinkamas pareiškėjas: jūrinis ar fizinis asmuo (ūkininkas, individuali veikla) atitinkantis mažos arba labai mažos įmonės statusą, per 2019 metus gavęs pajamų iš miškų ūkio veiklos ne mažiau 50 proc. visų veiklos pajamų, uždirbęs ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelno (po mokesčių), balanso skolos neviršija 60 proc. balansinio turto ir veiklą vykdantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
 • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 • savikrovės priekabos;
 • medvežiai;
 • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
 • mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
 • mobilios lentpjūvės

Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.

Norintys dalyvauti paraiškų teikime, pareiškėjai turi surinkti bent 30 prioritetinių atrankos balų:

 1. Pareiškėjas yra:

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

 1. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 2. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 3. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 4. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.

iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;

daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paslaugų kainos priklauso nuo projekto apimties ir planuojamų mokėjimo prašymų skaičiaus, apmokėjimo sąlygos labai lanksčios. Mūsų paslaigos yra finansuojamos kaip tinkamos finansuoti išlaidos, o tai reikšia, kad projekto sėkmę smarkiai padidinti galinti investicija Jums kainuos labai nedaug.

Esame orientuoti į sėkmę, todėl teikiame paslaugų kokybės garantijas. Mūsų darbas tiek parengti projektą, tiek padėti jį tinkamai įvykdyti iki pat galutinės projekto vykdymo ataskaitos pateikimo. Pareiškėjas pasirašęs su mumis paslaugų teikimo sutartį gauna visokeriopą pagalbą projekto rengimo bei vykdymo metu, taip pat visas reikiamas konsultacijas projekto kontrolės laikotarpiu. Mūsų specialistai parengia verslo planą, paraišką bei susijusius dokumentus, padeda organizuoti viešuosius pirkimus, jei reikia atlieka projekto keitimus ir derina juos su Agentūra, teikia mokėjimo prašymus ir projekto ataskaitas.

Dėl informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas, personalinių konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į:

Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712

El. paštas verslopagrindas@gmail.com

Taisyklės plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d34dcc5047fc11e5a38cd6cdb94b0c51/asr