PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI 2018 METŲ KVIETIMAS

Paraiškos renkamos 2018-08-01 – 2019-09-28

Paramos suma iki 200 000 € vienam projektui, paramos intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

Tinkami pareiškėjai veikiantys ne mažiau kaip 1 metus ūkio subjektai, registruoti ir veiklą vykdantys kaimo vietovėje (iki 6 000 gyventojų).

Tinkamos veiklos turi būti ne žemės ūkio sektoriaus, iš skyrus paslaugas žemės ūkiui bei neįtrauktos į netinkamų finansuoti veiklų sąrašą (pateikiama žemiau).

Kaimo turizmas finansuojamas su sąlyga, kad apgyvendinimo vieta buvo iki paraiškos pateikimo buvo vykdoma mažiausia 12 mėnesių ir iš jos buvo gautos ne mažiau kaip 12 MMA dydžio pajamos ir jos deklaruotos VMI (12 minimalių darbo užmokesčių, kurių dydis buvo patvirtintas 2017 metais)

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 

projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;

naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:

speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos, Nklasės motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų krovinių skyrius;

verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);

bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos finansuojamos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

 

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.

Projektų atrankos kriterijai:

 

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)

1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

20  

 

20

15

10

5

3

 

1.2. Pareiškėjas (juridinis asmuo) –registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

 

 

20

15

10

5

3

2. 2.1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo (taikoma projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):

Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)

2.2. Didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):

Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai)

25 25–1
3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei pareiškėjas teikia mobilias paslaugas, pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta yra savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis):

(2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas, lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje (2017 m. reikšmė šalyje 7,9 proc.). Duomenys skelbiami: http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx)

3.1. 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 10 10
3.2. 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 5
4. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):

iki 0,25 etato

nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato

nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato

nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato

1 etatas ir daugiau

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

4

6

8

10

5. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 10 10
6. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus

(pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus))

10 10
7. Pareiškėja yra moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra moteris

(pagrindinė akcininkė – turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovė yra moteris)

5 5
8. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:

1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip 10;

2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.

10 10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100.

 

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.

 

 

 

 

Pagal Priemonės veiklą neremiamos šios veiklos:

alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);

draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

nekilnojamojo turto operacijos;

teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;

už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui;

žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiuipaslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede.

 

Platesnė informacija: http://www.infolex.lt/ta/489137

Konsultacijos telefonu: +370 67388712, el. paštu verslopagrindas@gmail.com