Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės priemimo 2016 metais grafikas.

Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2016-03-01 2016-04-29
1.2. Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 2016-04-01 2016-05-31
2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS
2.1. Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis 2016-03-01 2016-05-31
3 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2016-04-01 2016-06-30

 

2016-08-01 2016-10-31
4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas:
Paraiškos, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų iki 50 000 eurų, o prašoma paramos suma neviršija 50 000 eurų. 2016-03-01 2016-03-31
Paraiškos, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 eurų. 2016-05-02 2016-06-30
4.2

 

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2016-06-01 2016-06-30
4.3 Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:
4.3.1. Parama žemės konsolidacijai
4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai 2016-03-01 2016-04-29
4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti 2016-05-02 2016-06-30
4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:
4.4.1 Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 2016-04-01 2016-07-29
6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA
6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2016-07-01 2016-07-29
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2016-07-04 2016-08-31
6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2016-04-01 2016-05-31
6.4 Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2016-09-01 2016-10-31
6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 2016-02-01 2016-02-29
2016-08-01 2016-08-31
7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE
7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:
7.2.1 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (projektiniai pasiūlymai) 2016-05-02 2016-06-30
7.2.1 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 2016-10-03 2016-11-30
7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2016-02-01 2016-03-31
7.3 Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai
7.6 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:
7.6.1 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (projektiniai pasiūlymai) 2016-05-02 2016-06-30
7.6.1 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį 2016-10-03 2016-11-30
7.6.2 Tradicinių amatų centrų plėtra 2016-05-02 2016-06-30
8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ
8.1 Miško veisimas (naujoms paraiškoms) 2016-02-01 2016-03-31
8.3–4 Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2016-02-01 2016-03-31
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2016-08-01 2016-09-30
8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2016-08-01 2016-09-30
9 GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS
9.1. Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje 2016-06-01 2016-06-30
10 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*
10.1 Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius
10.2 Specifinių pievų tvarkymas
10.3 Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
10.4 Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
10.5 Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse
10.6 Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje
10.7 Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje
10.8 Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
10.9 „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“
10.10 „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“
10.11 „Dirvožemio apsauga“
10.12 „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“
11 EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*
12 SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*
12.1 Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje
12.2 Parama „Natura 2000“ miškuose
13 IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*
13.2 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių
13.3 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių
16 BENDRADARBIAVIMAS
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(EIP veiklos grupių galimybių studijų pateikimas)

2016-04-04 2016-04-29
16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti 2016-07-04 2016-08-31
16.3 Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui 2016-07-04 2016-08-31
16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 2016-07-04 2016-08-31
17 RIZIKOS VALDYMAS
17.1 Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2016-09-01 2016-12-30
17.1.2. Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2016-06-01 2016-12-30
19 LEADER PROGRAMA
19.2 **Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
20 TECHNINĖ PAGALBA
20.2. Lietuvos kaimo tinklas