Parama investicijoms į žemės ūkio valdas iki 50 000 € (supaprastinta tvarka)

žiugi žinia ūkininkaujantiems! Šiemet ir vėl bus renkamos paraiškos pagal KPP 2014-2020 programos priemonės „Parama investicijoms į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijos į žemės ūkio valdas“. Mūsų specialistai kaip visada paruošė trumpą santrauką taisyklių (šiuo atveju taisyklių projekto), kuriomis remiantis bus ruošiami, vertinami ir įgyvendinami projektai.

KUO YRA YPATINGAS ŠIS KVIETIMAS IR KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PRETENDUOTI Į PARAMĄ

PARAIŠKOS BUS RENKAMOS NUO 2017-09-04 IKI 2017-10-31

Šis kvietimas ypatingas tuo, kad teikti supaprastiną paraišką galės ūkiai kurių ekonominis dydis išreikštas standartinės produkcijos verte eurais (SP skaičiuoklė) gali būti nuo 8 000 € ir daugiau. T. y. jei ūkiui užtenka paramos iki 50 000 €, jis gali teikti paraišką, net jei tai vidutinis ar stambus ūkis (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams)

Pareiškėjai privalės pateikti balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą už ataskaitinius ir praėjusius ataskaitinius metus (jei tokių ataskaitų nesudarinėjote, kreipkitės į mūsų specialistus).

Pareiškėjas  privalo veiklą vykdyti ne mažiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo.

Paramos intensyvumas 20 procentų galės būti didinamas tik žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kuriomis galės naudotis visi kooperatyvo nariai bei pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas.

Visais kitais atvejais paramos intensyvumas yra 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, iš skyrus atvejo, kai projektas įgyvendinamas augalininkystės sektoriuje, tuomet didžiausias paramos intensyvumas – 40 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Šiame kvietime išskirtinės sąlygos bus suteiktos pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, tiek suteikiant galimybę gauti didesnį paramos intensyvumą, tiek apskritai suteikiant daugiau šansų gauti paramą, skiriant jiems daugiau prioritetinių balų.

Ūkininkams pirkusiems naują traktorių arba javų kombainą pagal 2007 – 2013 metų priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir (arba) 2014 – 2020 metų veiklos sritį „Parama investicijos į žemės ūkio valdas“ tokios technikos įsigijimas, nepriklausomai nuo jos parametrų, finansuojamas nebus.

PLANUOJANTIEMS TEIKTI PARAIŠKAS REKOMENDUOJAME:

 1. Remiantis 2017 metų žemės ūkio valdos deklaracijos duomenimis, apskaičiuokite pagal pateiktą skaičiuoklę savo ūkio dydį. Jis turi būti ne mažesnis kaip 8 000 € (jei nepavyksta savarankiškai to nustatyti – kreipkitės į mūsų konsultantą);
 2. Įsitikinti, kad Jūsų ūkis (įmonė) registruotas ir nepertraukiamai vykdo veiklą ne mažiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo.
 3. Įsitikinti Jūsų ūkis (įmonė) nėra priskiriami prie likviduojamų, bankrutuojančių ar sunkumus patiriančių ūkio subjektų (jei savarankiškai to atlikti nepavyksta, kreipkitės į mūsų konsultantą).
 4. Pasiskaičiuoti surenkamų prioritetinių balų skaičių;
 5. Įvertinti, remiantis tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu, investicijų poreikį bei nustatyti projekto vertę;
 6. Įvertinti, kiek lėšų galėsite skirti projekto įgyvendinimui iš nuosavų ar skolintų (iš banko, kredito unijos kt. finansinės institucijos) lėšų (parama projektui teikiama taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, žr. Žemiau)

Atlikę šiuos paprastus žingsnius galėsite atsakyti sau į klausimą, ar galite ir norite pretenduoti į paramą.

Jei įvertinote savo galimybes teigiamai ar nepavyksta apsispręsti ir kyla daug klausimų – maloniai prašome kreiptis į mūsų specialistus. Jums bus suteikta profesionali konsultacija projekto įgyvendinimo klausimais, kurios metu specialistai įvertins Jūsų galimybes ir norus bei padės apsispręsti dėl dalyvavimo šiame paramos paraiškų rinkimo etape. Mes prisiimame atsakomybę už savo darbus, dėl to stengiamės, kad mūsų klientai galėtų tinkamai ir efektyviai įgyvendinti projektus.

Paraiškos rengimo mokestis, pasirašiusiems sutartį iki rugpjūčio 15 d. – 400 €

TRUMPA PARAMOS PRIEMONĖS TAISYKLIŲ APŽVALGA:

Galimi pareiškėjai:

fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę  valdą.

Žemės ūkio kooperatyvai, neturintys pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso, pareiškėjais būti netinkami.

Paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Remiamos veiklos:

žemės ūkio produktų gamyba;

prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas;

biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

nauja žemės ūkio technika ir nauja įranga, skirta projekto reikmėms;

nauji technologiniai įrenginiai, skirti projekto reikmėms;

nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu ir skirta projekto reikmėms;

naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;

gamybinių statinių, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo ūkyje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema);

infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje:

kelių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

biodujų jėgainių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.

daugiamečių vaiskrūmių, vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu):

bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

Projektų atrankos kriterijai:

pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;

įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas, kurios 100 proc. turi būti padarytos į prioritetinę veiklą. Jei gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose įgyvendinamuose projektuose yra numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainus, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami) – suteikiama 20 balų;

pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis Kai ūkio ekonominis dydis yra:

didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų

pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas) didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų.

Tuo atveju kai:

pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;

pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;

projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:

 1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: ,,Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, ,,Specifinių pievų tvarkymas“, ,,Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, ,,Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, ,,Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) žemės ūkio naudmenų plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų;
 2. projekte numatytos įsigyti technikos ir įrangos, susijusios su mėšlo ir srutų laikymu ir tvarkymu ūkyje, vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimui skirta technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
 3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo mokymuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;

įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti tik į gamybinių pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą (prie šios įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, krautuvų, keltuvų, transporto priemonių, grūdų transporterių įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai veiklai gamybiniame pastate vykdyti) – suteikiami 5 balai;

pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

 1. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo (jaunasis ūkininkas laikomas investuojančiu penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, kai ne vėliau kaip prieš 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo, kaip ūkio ir valdos valdytojas, pirmą kartą pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti ir iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdė deklaravimą);
 2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinę gamybą patvirtinančio dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis);
 3. pareiškėjas vykdo (numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos) gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šiose vietovėse.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paramos išmokėjimo tvarka:

Parama projektui teikiama taikant išlaidų kompensavimo mokėjimo būdą, paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir paramos paraiškoje nustatytu periodiškumu Agentūrai teikia mokėjimo prašymus Taisyklių 49 punkte nustatytu būdu, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Paramos gavėjas gali pateikti:

iki 4 mokėjimo prašymų;

iki 6 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus;

iki 10 mokėjimo prašymų, kai projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki 60 mėnesių ir pareiškėjas paramos paraiškoje ir verslo plane nurodo, kad projekte visas numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu.