PARAMA INVESTICIJOMS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2019 M. KVIETIMAS

Paraiškos renkamos 2019-04-01 – 2019-05-31

 

Ypatingai gera proga pasinaudoti paramai skirtai miško ūkio materialinei techninei bazei atnaujinti.

Parama vienam projektui 100 000 €, paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti lėšų.

Kvietimui skirta lėšų – 6 243 329  €, o tai reiškia, kad maksimalus pareiškėjų skaičius galintis pretenduoti į paramą ir prašantis maksimalią paramos sumą gali būti net 62. Remiantis oficialiai prieinama NMA statistika bei ilgamete veiklos patirtimi ir medienos rinkos analizės rezultatais, galime drąsiai prognozuoti, kad šiemet visi tinkami pareiškėjai pateikę tinkamai parengtas paraiškas bei ekonomiškai pagrįstus verslo planus galės pretenduoti į paramą.

Tinkamas pareiškėjas: jūrinis ar fizinis asmuo atitinkantis mažos arba labai mažos įmonės statusą, per 2018 metus gavęs pajamų iš miškų ūkio veiklos ne mažiau 50 proc. visų veiklos pajamų, gavęs ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelno (po mokesčių), balanso skolos neviršija 60 proc. balansinio turto ir veiklą vykdantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
 • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 • savikrovės priekabos;
 • medvežiai;
 • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
 • mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
 • mobilios lentpjūvės

Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.

Norintys dalyvauti paraiškų teikime, pareiškėjai turi surinkti bent 30 prioritetinių atrankos balų:

 1. Pareiškėjas yra:

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

 1. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 2. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 3. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 4. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.

iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;

daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

Dėl konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712

Alicija Janovič tel. +370 602 26 933

El. paštas verslopagrindas@gmail.com

Taisyklės plačiau http://www.infolex.lt/ta/338561

2019 metų paraiškų priėmimo grafikas pagal 2014-2020 metų Lietuvos Kaimo plėtros programą

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKAS

 

 

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2019-08-01 2019-09-30
1.2 Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 2019-08-01 2019-09-30
2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS
2.1 Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis 2019-02-01 2019-03-29
3 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2019-01-02 2019-03-29
2019-04-01 2019-06-28
2019-07-01 2019-09-30
2019-10-01 2019-12-31
4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
2019-03-01 2019-04-30
4.2 Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2019-06-03 2019-07-31
4.3 Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:    
4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai 2019-05-02 2019-07-31
4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti  

2019-05-02

 

2019-06-28

4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:
4.4.1 Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas 2019-01-02 2019-02-28
6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA
6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2019-07-01 2019-07-31
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2019-09-02 2019-10-31
6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2019-03-01 2019-05-31
6.4 Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2019-11-04 2019-12-31
6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 2019-05-02 2019-05-31
7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE
7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:
7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2019-04-01 2019-05-31
8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ
8.1 Miško veisimas 2019-03-01 2019-04-30
2019-09-02 2019-10-31
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2019-05-02 2019-06-28
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2019-07-01 2019-08-30
8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2019-04-01 2019-05-31
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas 2019-03-01 2019-12-31
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas 2019-11-04 2019-12-31
16.3 Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui 2019-09-02 2019-10-31
16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 2019-02-25 2019-03-29
17 RIZIKOS VALDYMAS
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2019-03-01 2019-06-28
2019-09-02 2019-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2019-01-02 2019-12-31
19 LEADER PROGRAMA
19.2 Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2019-02-18 2019-03-18
2019-04-15 2019-05-17
2019-06-03 2019-07-05
2019-09-16 2019-10-18
19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2019-04-15 2019-05-17
2019-09-16 2019-10-18
19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2019-02-18 2019-03-18
2019-04-15 2019-05-17
2019-06-03 2019-07-05
2019-09-16 2019-10-18

 

Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje 2018 m.

Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje 2018 m. Planuojami du kvietimai:

 1. kvietimas projektams iki 40 000 € tinkamų finansuoti išlaidų 2018.11. 02 – 2018.11.30
 2. kvietimas projektams iki 16 000 € tinkamų finansuoti išlaidų 2018.11.19 – 2018.12.21

Informacija apie priemonę:

Pasinaudokite šansų pradėti savo verslą kaimo vietovėje ir gauti NEGRĄŽINTINĄ  paramą, kuri padengtų iki 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų neviršijant 40 000 € sumos arba 16 000 € sumos, kai paraiškos teikiamos supaprastinta tvarka.

 

Dėmesio – paraiškų rinkimo laikas itin ribotas!

Esate tinkamas pareiškėjas jei:

 • Esate pilnametis kaimo gyventojas / ketinate įsteigti juridinį asmenį / Jūsų įmonė ne anksčiau kaip šių metų liepos mėnesį buvo įregistruota.
 • Esate įsteigęs ne anksčiau kaip šių metų liepos mėnesį arba planuojate įsteigti VšĮ socialiniam verslui vykdyti.
 • Planuojate užsiimti ne žemės ūkioveikla kaimo vietovėje* (iš skyrus neremtinas veiklas, kurios nurodytos žemiau)*.
 • Šiuo metu nepatiriate finansinių sunkumų (Jums neiškelta bankroto byla).
 • Fizinis asmuo, teikiantis paraišką, neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
 • Jūsų planuojamas projektas surenka ne mažiau 45 prioritetinių balų* (lentelės su balų paskaičiavimu pateikta žemiau).

Norinčius pradėti verslą tinkamus pareiškėjus kviečiame pasinaudoti profesionalia pagalba rengiant projektus:

Iki paslaugų teikimo sutarties pasirašymo mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes pretenduoti į paramą, paskaičiuos kiek Jūsų verslas gali surinkti prioritetinių balų* bei patars, kaip galima pasididinti balų skaičių;

Pasirašius sutartį sudarys projekto parengimo, dokumentų pateikimo ir duomenų teikimo grafiką;

Kvalifikuotai, atsižvelgiant į planuojamos veiklos specifiką ir Jūsų norus bei galimybes, parengs verslo planą ir paraišką paramai gauti, parinks optimaliausią projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą;

Parengs su paraiška susijusius dokumentus;

Po paraiškos pateikimo iki galutinio įvertinio vykdys susirašinėjimą su NMA vertintojais.

Projekto vykdymo metu padės tinkamai atlikti pirkimus, pateikti mokėjimo prašymus ir projekto ataskaitas, konsultuos viso projekto vykdymo eigoje.

Paslaugų kaina*

Nuo 500,00 € paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimas teikimas ir tikslinimas, jei nėra numatytos statybos, rekonstrukcija, kapitalinis remontas arba infrastruktūros įrengimo darbai;

Nuo 700,00 € paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimas teikimas Agentūrai ir tikslinimas, jei yra numatytos statybos, rekonstrukcija, kapitalinis remontas arba infrastruktūros įrengimo darbai;

Galutinė kaina priklauso nuo projekto sudėtingumo (verslo specifikos, investicijų skaičiaus) ir projekto įgyvendinimo trukmės.* 

Papildomos paslaugos:

Įmonės steigimas

Buhalterinė apskaita projekto įgyvendinimo laikotarpiu

Projekto administravimo paslaugos (jei iš anksto dėl jų nebuvo sutarta)

Paraiškų paskolai gauti pildymas

Komercinių pasiūlymų rinkimas

Projekto viešinimas.

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič telefonu +370 602 26933 arba Ana Balčiūnienė +370 67388712  el. paštu info@verslopagrindas.lt

 

PARAMOS PRIEMONĖS PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Paramos mokėjimo tvarka:

50 proc. skirtos paramos sumos bus išmokėta po sprendimo suteikti paramą, t. y. avansu, kita dalis tinkamai įgyvendinus projektą.

Remiama NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA (išskyrus neremiamas veiklas) kaimo vietovėje.*

 

Neremiamų veiklų sąrašas:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė prekyba;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;
 • apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklaviečių veiklą;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“;
 • paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

** Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas. Detalusis produktų sąrašas pateikiamas 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas. Jeigu apdorotas, perdirbtas, pagamintas produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, tačiau pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tokia veikla remiama pagal priemonės veiklos sritį. Paramos gavėjo pajamos iš paslaugų teikimo kiekvienais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos.

** Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos pagal 1 kvietimą (iki 40 000):

 • Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas arba naujų statybinių medžiagų įsigijimas atliekant darbus ūkio būdu. 2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • Projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos Nklasės motorinę transporto priemonę (išskyrus visureigius), teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų krovinių skyrius;
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
 • Bendrosios išlaidos*. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, bet ne daugiau kaip 2 200 Eur (du tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM.

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal antrąjį kvietimą (iki 16 000 €):

Visos investicijos, kurios yra būtinos numatytoms veikloms įgyvendinti, bet nemažesnės kaip 16 000 €.

 

Naudojami terminai:

 1. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove
 2. Bendrosios išlaidos – įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.