NMA PARAIŠKŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS 2021 METAMS

2021-01-13 buvo patvirtintas 2021 metų paraiškų rinkimų grafikas pagal 2014 -2020  metų Kaimo plėtros programą. Nauja programa dar nestartavo, o grafike numatytos paraiškos tik pagal tas priemones, kurioms liko lėšų programos fonde. Jokių prognozių, laukiantiems investicinių priemonių dar pateikti nedrįstame, tiesiog patariame sekti informaciją, kuri gali pasikeisti bet kuriuo laiku. Pažadame atnaujinti informacija, kai tik pasirodys naujas grafikas arba atskiri pakeitimai.

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1. ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2021-05-03 2021-06-30
3. ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS    
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2021-04-01 2021-12-31
4. INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ    
4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:    
4.4.1 Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 2021-02-15 2021-03-31
5. GAIVALINIŲ NELAIMIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PAVEIKTO ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR ATITINKAMOS PREVENCINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 2021-03-01 2021-04-30
7.6.2 Tradicinių amatų centrų plėtra 2021-04-01 2021-06-30
8. INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ    
8.1 Miško veisimas 2021-03-01 2021-05-28
2021-09-10 2021-11-12
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2021-05-03 2021-06-30
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2021-07-01 2021-08-31
2021-11-15 2021-12-28
16. BENDRADARBIAVIMAS    
16.1

 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(projektų paraiškų teikimas)

2021-03-01 2021-12-31
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (galimybių studijų teikimas) 2021-06-01 2021-07-30
17. RIZIKOS VALDYMAS    
17.1 Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:    
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2021-03-01 2021-06-30
2021-09-01 2021-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2021-02-15 2021-12-31
19. LEADER PROGRAMA    
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas:    
19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
20. TECHNINĖ PAGALBA    
20.2 Parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti    
  Projektai, skirti renginių  komunikacijos priemonėms įgyvendinti    
  Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti 2021-03-01 2021-03-31
2021-07-01 2021-07-30
2021-11-03 2021-11-30

 

Dėl platesnės informacijos kreiptis tel. +37067388712 Ana Balčiūnienė

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2020 M. II KVIETIMAS

PARAIŠKOS RENKAMOS 2020-11-02 – 2020-12-30

Kvietimas skirtas investicijoms į gamybinius (žemės ūkio) pastatus, infrastruktūros įrengimą projekto įgyvendinimo vietoje, gamybinių pastatų įrengimą, gyvūnų biosaugą ir technologinę įrangą. Nefinansuojama žemės ūkio technika (išskyrus mėšlo šalinimo technikos, neįskaitant traktorių ir priekabų), įranga bei transporto priemonės.

Didžiausia paramos suma projektui  negali viršyti 600 000 Eur. 

Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 600 000 Eur.

Susijusių asmenų ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 1 000 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

– 40 proc. augalininkystės ūkiams;

– 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose;

– 50 proc. žemės ūkio produktų perdirbimui.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. jauniesiems ūkininkams (paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų ir ne vėliau kaip prieš 5 metus registravo ūkį ir valdą savo vardu) visuose sektoriuose ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Parama gali būti išmokama dviem būdais:

 1. Išlaidų kompensavimas (patirtos išlaidos, pateikiamas mokėjimo prašymas, išmokama parama)
 2. Sąskaitų apmokėjimo būdas (apmokama savo dalis išlaidų už investiciją (gali būti paskola), teikiama sąskaita NMA, vertinama ir pervedamos lėšos tiekėjui tai daliai apmokėti).

Tinkamos finansuoti išlaidos

• nauja įranga, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti ir būtina gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti;
• nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja žemės ūkio technika ir įranga, skirta mėšlui ir srutoms laikyti ir tvarkyti valdoje;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• naujos statybinės medžiagos (kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu);
• infrastruktūra valdoje: kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• bendrosios išlaidos (paraiškos ir verslo plano parengimo ir viešinimo išlaidos).

Transporto priemonių, žemės ūkio technikos ir žemės ūkio įrangos įsigijimo išlaidos nėra finansuojamos, išskyrus naują žemės ūkio techniką ir įrangą, skirtą mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje (šiuo atveju paramos lėšomis finansuojama tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas).

TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

Ūkininkams ir juridiniams asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla.

Pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Per ataskaitinius metus (2019 m.) pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, 2020-07-01  yra didesnis kaip 8 000 Eur.

ATRANKOS KRITERIJAI (balai):
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
– pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
– pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;
2. pareiškėjas įgyvendina gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektą (kai pareiškėjas pateiktame projekte nenumato keisti valdos specializacijos, atrankos balai suteikiami, jei pareiškėjo gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų. Jei pareiškėjas pateiktame projekte numato keisti valdos specializaciją, atrankos balai suteikiami, jei pajamos iš specializuoto sektoriaus, į kurį investuojama, po projekto įgyvendinimo pabaigos, antraisiais ir visais kitais projekto kontrolės metais sudarys ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų – nustatoma pagal verslo plane pateiktus duomenis) – suteikiami 25 balai;
3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
– didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
– didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
– didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:
– pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
– pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;
6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:
– pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos – suteikiama 15 balų;
– pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 15 balų;
– projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
– pareiškėjas įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
7. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
– pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus;
– pareiškėjas vykdo veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (ne mažiau kaip 50 proc. ŽŪN ploto yra šiose vietovėse).

Mažiausias tinkamas atrankos balų skaičius 35, surinkę mažiau balų pareiškėjai nebus vertinami.

Priemonės taisyklės plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dac77bf0135011ebb0038a8cd8ff585f/asr

Paslaugų kaina nuo 1500 € +PVM*  už verslo plano ir paraiškos bei susijusių dokumentų parengimą, “sėkmės mokestis” nuo 600 €+PVM* (mokamas tik tuo atveju jeigu projektui skiriama parama), projekto administravimo kaina skaičiuojama pagal įkainius. 

*Paslaugų kaina priklauso nuo projekto apimtiems.

Dėl projekto rengimo kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 info@verslopagrindas.lt

Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

 

 

PARAMA INVESTICIJOMS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2020 M. PAPILDOMAS KVIETIMAS

Paraiškos renkamos 2020-12-01 – 2020-12-30

TRUMPAS 2020 METŲ KVIETIMO TAISYKLIŲ APIBENDRINIMAS IR KOMENTARAI

2020 metų kvietimas – ypatingai gera proga pasinaudoti paramai skirtai miško ūkio materialinei techninei bazei atnaujinti.

Parama vienam projektui 100 000 €, paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti lėšų. (Maksimali parama pagal priemonę 2014-2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 eurų vienam pareiškėjui).

Kvietimui skirta lėšų – 5. 601.607  €, o tai reiškia, kad maksimalus pareiškėjų skaičius galintis pretenduoti į paramą ir prašantis maksimalios paramos sumos gali būti net 56Remiantis oficialiai prieinama NMA statistika bei ilgamete patirtimi ir medienos rinkos analizės rezultatais, galime drąsiai prognozuoti, kad šiemet visi tinkami pareiškėjai pateikę tinkamai parengtas paraiškas bei ekonomiškai pagrįstus verslo planus galės pretenduoti į paramą.

Tinkamas pareiškėjas: jūrinis ar fizinis asmuo (ūkininkas, individuali veikla) atitinkantis mažos arba labai mažos įmonės statusą, per 2019 metus gavęs pajamų iš miškų ūkio veiklos ne mažiau 50 proc. visų veiklos pajamų, uždirbęs ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelno (po mokesčių), balanso skolos neviršija 60 proc. balansinio turto ir veiklą vykdantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
 • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 • savikrovės priekabos;
 • medvežiai;
 • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
 • mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
 • mobilios lentpjūvės

Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.

Norintys dalyvauti paraiškų teikime, pareiškėjai turi surinkti bent 30 prioritetinių atrankos balų:

 1. Pareiškėjas yra:

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

 1. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 2. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 3. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 4. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.

iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;

daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paslaugų kainos priklauso nuo projekto apimties ir planuojamų mokėjimo prašymų skaičiaus, apmokėjimo sąlygos labai lanksčios. Mūsų paslaigos yra finansuojamos kaip tinkamos finansuoti išlaidos, o tai reikšia, kad projekto sėkmę smarkiai padidinti galinti investicija Jums kainuos labai nedaug.

Esame orientuoti į sėkmę, todėl teikiame paslaugų kokybės garantijas. Mūsų darbas tiek parengti projektą, tiek padėti jį tinkamai įvykdyti iki pat galutinės projekto vykdymo ataskaitos pateikimo. Pareiškėjas pasirašęs su mumis paslaugų teikimo sutartį gauna visokeriopą pagalbą projekto rengimo bei vykdymo metu, taip pat visas reikiamas konsultacijas projekto kontrolės laikotarpiu. Mūsų specialistai parengia verslo planą, paraišką bei susijusius dokumentus, padeda organizuoti viešuosius pirkimus, jei reikia atlieka projekto keitimus ir derina juos su Agentūra, teikia mokėjimo prašymus ir projekto ataskaitas.

Dėl informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas, personalinių konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į:

Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712

El. paštas verslopagrindas@gmail.com

Taisyklės plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d34dcc5047fc11e5a38cd6cdb94b0c51/asr

PARAMA SMULKIEMS ŪKININKAMS (PIENINKYSTĖS SEKTORIUS) iki 15 000 Eurų

2020 metų II kvietimas smulkiesiems ūkininkams skirtas tik pieninės galvijininkystės sektoriui

paraiškos renkamos 2020-08-03 – 2020-09-30

Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 12 731 893 Eur paramos lėšų.

Paramos išmokėjimo sąlygos:

Parama 15 000 €, intensyvumas 100 proc. parama išmokama dviem dalimis: 80 proc. avansas po sprendimo skirti paramą, 20 proc. įgyvendinus projektą, kontrolės laikotarpio nėra.

Reikalavimai pareiškėjams labai pasikeitė, pagrindinis kriterijus ne valdos ekonominis dydis (VED) bet turimų galvijų skaičius ir jų dalis ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavime.

Jeigu esate smulkus pieninės galvijininkystės ūkis, veikiantis ne mažiau kaip 1 metus, laikote nuo 3 iki 9 pieninių veislių karvių (BŪTINAI pieninių veislių, žindenės, mišrūnės netinka), Jūsų 07-01 dienos VED apskaičiavimo sąraše pieninės karvės sudaro daugiau kaip 50 proc. visos valdos dydžio – didelė tikimybė, kad esate tinkamas pareiškėjas.

 Atrankos kriterijai:

 1. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus, suteikiama 20 balų. 
 2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą, suteikiama 20 balų.
 3. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą, suteikiama 15 balų.
 4. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, suteikiama 10 balų.
 5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:

5.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 15 balų;

5.2. jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, suteikiama 10 balų.

 1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), suteikiama 10 balų.Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 2. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, suteikiama 10 balų.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus kreiptis dėl paramos gavimo galimybių ir verslo plano ir paraiškos parengimo, mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes gauti paramą pirminės konsultacijos metu nemokamai! Tolimesnės konsultacijos bus įskaičiuotos į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą. Mokestis už paslaugas gali būti finansuojamas iš paramos lėšų projekto ribose.

Verslo plano ir paraiškos parengimas 400 € (mokama iš karto pasirašius sutartį), sėkmės mokestis 350 € (mokamas gavus pirmą paramos dalį). Kainos nurodytos  su PVM.

Paraiškos ir verslo plano rengimo trukmė pasirašius sutartį ir sumokėjus mokestį 3 darbo dienos.

Dėl konsultacijų ir sutarčių pasirašymo kreiptis į specialistę Aną Balčiūnienę +37067388712 el. p. verslopagrindas@gmail.com

NEGRĄŽINTINA ES PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖJE IKI 200 000 €, NE MAŽIAU KAIP 1 METUS VEIKIANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS (paraiškos renkamos 2020-07-01 – 2020-08-31)

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI!)

Paskutinis kvietimas šioje Lietuvos kaimo plėtros programoje ir puikus šansas gauti negrąžintiną paramą investicijoms, skirtoms naujos veiklos organizavimui arba esamos plėtrai!

Jei Jūs esate labai maža arba maža įmonė (darbuotojų skaičius 1-50) ar dirbate pagal Individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą ir norite plėsti savo veiklą, arba norite įvesti naują papildomą veiklą, tuomet šis pasiūlymas

Paramos suma ir intensyvumas:

 • Maksimali paramos suma vienam projektui  200 000 Eur. Suma priklauso nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos bei nuo kūrimui darbo vietų skaičiaus projekto įgyvendinimo metų. Kiekvienai planuojamai steigti darbo vietai (pilnu etatu) galima prašyti iki 50 000 € paramos
 • Finansavimo intensyvumas – 50 proc.

Galimi pareiškėjai:

 • Fizinis (ūkininkas, vykdantis ekonominę veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir įsteigęs įmonę) ar juridinis asmuo (veikiantis ne trumpiau kaip 1 metai), atitinkantis labai mažos ar mažos įmonės reikalavimus, kurio registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta – kaimo vietovė.
 • Tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas;
 • Vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas:

–          Pareiškėjo fizinio asmens – 2019 m. veiklos pajamas sudaro ne mažiau kaip 6660 €

–          Pareiškėjo juridinio asmens – pardavimo pajamos 2019 m. buvo ne mažiau kaip 9938,00 €;

 

Pagal priemonę galima investuoti ir į apgyvendinimo veiklą, tačiau tik tokiu atveju, jeigu planuojama šios veiklos plėtra. Nustatoma pagal gautas pajamas per 2019 metus iš šios veiklos:

 • Jei projekte numatyta apgyvendinimo veiklos plėtra, ataskaitiniais  (2019) metais pareiškėjo pajamos iš apgyvendinimo veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (6660 EUR) fiziniam asmeniui ir 12 vidutinės algos dydžių 9938,00 € juridiniam asmeniui.
 • Jei pareiškėjas užsiima stovyklaviečių veikla 2019 m. pajamos iš šios veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 3330 EUR.
 • Būtina, kad pareiškėjas neturėtų skolų VMI ir Sodrai, ir atitiktų ekonominio gyvybingumo rodiklius.

Remiantis 2019 metų balanso informacija skaičiuojamas:

Skolos rodiklis, kuris turi būti mažesnis kaip 0,6 (skaičiuojamas visų skolų trumpalaikių ir ilgalaikių sumą padalinus iš viso balansinio turto);

Remiantis 2019 metų pelno (nuostolio) informacija skaičiuojamas: 

Pelningumo rodiklis, kuris turi būti ne mažesnis kaip 2 procentai (skaičiuojamas grynąjį pelną padalinus iš pardavimo pajamų ir gautą rezultatą padauginus iš 100).

Tinkamos išlaidos:

 • Nekilnojamojo turto statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas; įranga, įrengimai ir kitas ilgalaikis turtas. Kompiuterinė ir programinė įranga; specializuota technika, transporto priemonės (išskyrus taisyklėse draudžiamas kategorijas); Infrastruktūros kūrimas ar pertvarkymas.

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)

1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

20  

 

20

15

10

5

3

1.2. Pareiškėjas (juridinis asmuo) – registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

 

 

20

15

10

5

3

2. 2.1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo (taikoma projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):

Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)

2.2. Didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):

Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai)

25 25–1
3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis

 

(jei projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas, atrankos balai nesuteikiami):

 

(ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje)

Duomenys skelbiami: https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/

3.1. 2019 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 10 10
3.2. 2019 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 5
4. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):

iki 0,25 etato

nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato

nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato

nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato

1 etatas ir daugiau

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

4

6

8

10

5. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 10 10
6. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus

(pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus))

10 10
7. Pareiškėja yra moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra moteris

(pagrindinė akcininkė – turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovė yra moteris)

5 5
8. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:

1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip 10;

2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.

10 10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100.

Pirminė tinkamumui nustatyti konsultacija NEMOKAMA. Pasirašiusiems projekto rengimo paslaugų teikimo sutartį, konsultacijos įskaičiuojamos į projekto rengimo darbų kainą.

Dėl konsultacijų ir paslaugų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič tel. +37060226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com

Plačiau apie priemonę:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai-2020-m/24484?tab=1

Priemonės įgyvendinimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f0a3c907f6311e8ae2bfd1913d66d57/asr

MB „VERSLO PAGRINDAS“ DARBUOTOJAI TURI ILGALAIKĘ PATIRTĮ RENGIANT PROJEKTUS ES STRUKTŪRINIAMS IR TARPTAUTINIAMS FONDAMS. UŽSAKYMUS PARENGTI PROJEKTĄ PRIIMAME IKI 2020 M. LIEPOS 31 D. PAGAL PRIEMONĘ „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“.

 

Linkime malonaus bendradarbiavimo, mes tikime Jūsų sėkme!

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ (2020-07-20 – 2020-08-21)

Kviečiame į konsultacijas žemės ūkio perdirbimo įmones, kurios planuoja veiklos plėtrą ir modernizavimą.

Paskelbtas paskutinis kvietimas šioje Lietuvos kaimo plėtros programoje, puiki galimybė gauti negrąžinamą paramą

Pasiūlymas skirtas mėsos, vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos  perdirbimui ir (arba) rinkodarai, mėsos perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui.

 • Maksimali paramos suma:

o    1 300 000 Eur (vienas milijonas trys šimtai eurų) vienam projektui ir 4 000 000 Eur (keturių milijonų eurų) pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui vienam pareiškėjui; paramos intensyvumas iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, 50 % ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAMS.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės (produkcijos transportavimo technika (transporto priemonės)
 • bendrosios išlaidos.

Kviečiame bendradarbiauti mėsos, vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos perdirbimo ir / arba prekybos įmones, kurios veikia ir atitinkamą veiklą vykdo ne trumpiau kaip kalendorinius metus, neturi finansinių sunkumų ir skolų Valstybės biudžetui .

Mūsų specialistai įvertins Jūsų ūkio potencialą, parengs verslo planą, paraišką ir susijusius dokumentus bei dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Pirminė konsultacija NEMOKAMA. Klientams, pasirašiusiems projekto rengimo ir administravimo paslaugų teikimo sutartį konsultacijų kaina įsklaičiuojama į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą.

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič, tel. +37060226933, el. p. verslopagrindas@gmail.com

Atrenkame tik tinkamus pareikškėjus, surenkančius pakankamai prioritetinių balų ir atitinkančius ekonominio gyvybingumo reikalavimus.

Plačiau apie priemonę:

https://www.nma.lt/index.php/naujienos/zemes-ukio-produktu-perdirbejai-kvieciami-teikti-paraiskas/28661

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-i-zemes-ukio-produktu-perdirbima-rinkodara-ir-arba-pletra-2020-m/26843?tab=1

Priemonės taisyklės:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f31c1508c1d11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI 2020 M. KVIETIMAS (paskutinis 2014-2020 metų Kaimo plėtros programoje)

Paraiškos renkamos nuo 2020 m. birželio 1 iki liepos 31 d. (paskutinis kvietimas teikti paraiškas jauniesiems ūkininkams šioje Kaimo plėtros programoje)

Dėl projekto rengimo ir susijusių konsultacijų kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 info@verslopagrindas.lt

Brangūs pareiškėjai ir partneriai! Pagaliau artėja metas daugumos jūsų ilgai lauktos priemonės paraiškų rinkimas. Jaunieji ūkininkai turės paskutinę progą šioje 2014-2020 metų KPP programoje pasinaudoti negrąžintiną iki 40 000 €* parama jaunojo ūkininko ūkio įsikūrimui. Džiugina tai, kad jaunasis ūkininkas galės padengti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, avansu išmokoma 80 proc. paramos, likusi suma bus išmokėtą tinkamai įgyvendinus verslo planą. Projekto įgyvendinimas ne vėliau kaip iki 2022-12-31, galutinis lėšų išmokėjimas ne vėliau 2023-03-31.

Ši parama – tai didelė pagalba startui ir labai viliojanti perspektyva lemianti apsisprendimą užsiimti žemės ūkio veikla. Tačiau daugeliui būsimų pareiškėjų suprasti patį paramos teikimo, projekto vykdymo ir kontrolės principą yra labai sudėtinga, todėl mūsų kaip konsultantų pareiga, yra padėti susiorientuoti informacijos gausoje. Mūsų paslaugos apimą: verslo plano ir paraiškos parengimą bei tikslinimą (jei prireiks) bei projekto administravimą (pirkimų ir suplanuotų terminų kontrolė, projekto vykdymo rezultatų atitikties verslo planui vertinimą, projektų pakeitimų derinimą su NMA, mokėjimo prašymo ir galutinės ataskaitos pateikimą). Gauti parama – tai pusė darbo, labai svarbu tinkamai įgyvendinti projektą, kad būtų išmokėta likusi suma ir nereikėtų grąžinti gauto avanso. Užsisakius mūsų paslaugas, netinkamo įgyvendinimo riziką bus sumažinta iki minimumo.

Taigi, mūsų bendri patarimai visiems norintiems teikti paraiškas jauniesiems ūkininkams (jaunasis ūkininkas – 18-40 metų amžiaus, niekada nėra deklaravęs žemės ūkio valdos, nėra gavęs tiesioginių išmokų, ūkį ir valdą įsteigęs ne anksčiau nei prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo):

 1. Svarbiausia – įsigilinti į planuojamą veiklą. Būsimas pareiškėjas pirmiausia turi pasirinkti veiklos kryptį (pagal norus / galimybes / turimas žinias bei patirtį), pasidomėti planuojamos veiklos ypatumais, gamybos technologijomis, produkcijos sandėliavimo ir realizavimo galimybėmis. Aiškiai suvokti visas galimybes ir grėsmes (dėl ligų, prasto oro, supirkimo kainų sumažėjimo, žaliavų kainų didėjimo ir pan.), taip pat apsispręsti dėl reikiamų investicijų (įrangos, technikos, galvijų ir pan.) Poreikio veiklai pradėti.
 2. Surinkti pakankamą prioritetinių balų skaičių:
  1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis (pasiskaičiuoti ūkio potencialą galite www.vic.lt esančioje VED preliminarioje skaičiuoklėje) , išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus):
 3. 1.1. nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur suteikiami 4 balai;1.2. nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 8 balai;

1.3. nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 12 balų;

1.4. nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – 16 balų;

1.5. nuo 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų;

  1. kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:

2.1. pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, SG skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus:

2.1.1. nuo 6,00 iki 8,99 SG, suteikiami 4 balai;

2.1.2. nuo 9,00 iki 11,99 SG – 8 balai;

2.1.3. nuo 12,00 iki 14,99 SG – 12 balų;

2.1.4. nuo 15,00 iki 17,99 SG – 16 balų;

2.1.5. nuo 18,00 SG ir daugiau – 20 balų;

2.2. pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;

2.3. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ŽŪN bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;

2.4. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:

2.4.1. nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;

2.4.2. nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų;

  1. 3. pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN);
  2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai;
  3. verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų (pvz. pareiškėjas didžiausią galimą prašomą paramos sumą susimažina 10 proc. už tai jam suteikiami 5 balai);
  4. verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų;
  5. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų.
  6. Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Mažiausias REKOMENDUOTINAS balų skaičius – 60, nes labai dažnai pinigų visiems norintiems nepakanka ir tuomet vyksta projektų atranką pagal balus.
  7. Pareiškėjas privalo įvertinti projekto finansavimo galimybes. Paminėjome finansinę dalį neatsitiktinai, nes paramos lėšomis galima padengti iki 40 000 € tinkamų finansuoti išlaidų su  PVM, tačiau parama išmokama dviem dalim: 50 proc. avansu ir 50 proc. po to kai visos investicijos yra įvykdytos ir verslo planas baigtas įgyvendinti.

Paslaugų kaina: 600 € +PVM  už verslo plano ir paraiškos bei susijusių dokumentų parengimą, “sėkmės mokestis” 600 €+PVM (mokamas tik tuo atveju jeigu projektui skiriama parama).

 

Dėl projekto rengimo kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 info@verslopagrindas.lt

Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

Sutartis dėl verslo plano ir paraiškos parengimo pasirašomos iki liepos 12 d.

Informacija apie priemonę plačiau:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-jaunuju-ukininku-isikurimui-2020-m/24477?tab=1

 

AKCIJA SMULKIŲJŲ ŪKININKŲ PROJEKTAMS 06-01 – 06-30

PARAIŠKOS IR VERSLO PLANO PARENGIMAS tik 300 €+PVM!

*į kaina įeina paraiškos ir verslo plano parengimas, susijusių dokumentų rengimas, paraiškos pateikimas ir tikslinimas iki paramos skyrimo.

Jeigu esate Ne pieninės galvijininkystės ūkis ir neplanuojate šia veikla užsiimti – tai paskutinis ŠIOS 2014-2020 METŲ KPP PROGRAMOS kvietimas visų žemės ūkio sektorių smulkiesiems ūkiams, kitas planuojamas kvietimas 2020-08-03 – 2020-09-30 bus skirtas tik pienininkystės sektoriui!!!!!!

Paraiškos renkamos iki 2020-06-30 

Skirta lėšų 12 500 000 € (833 projektams!)

Didžiausia paramos suma projektui 15 000 €, finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų (būtinų verslo planui įgyvendinti ir suplanuotų verslo plane)

Pakeitimai nuo 2020-06-15: 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-smulkiesiems-ukiams-pienines-galvijininkystes-sektoriui-2020-m/24483?tab=1

Konsultacijos:

+370 673 88 712

+370 602 26 933

El. p. verslopagrindas@gmail.com ;   info@verslopagrindas.lt

Dėl trumpo paraiškų priėmimo termino sutartys pasirašomos iki 2020-06-24 d. atsiprašome iš anksto tų kurių priimti nespėsime.

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą smulkiesiems ūkininkams teikti paraiškas paramai gauti. Paramos suma 15 000 € projektui iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Ši priemonė yra viena iš populiariausių ir daugiausia naudos teikiančių smulkiems ūkiams dėl jos administravimo paprastumo ir itin palankių finansavimo sąlygų. Naujas paraiškų rinkimo etapas pasižymi tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams, svarbu, kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti.

Informacija apie kvietimą:

 • ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams ! Svarbu! kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti;
 • galima pirkti pastatus, žemę, ūkinius gyvūnus, transporto priemones, nes nėra jokių apribojimų dėl pačių investicijų pobūdžio;
 • neliko kontrolės laikotarpio, t. y. ūkininkas įsipareigojimus pagal projektą turės vykdyti tik kol įgyvendina projektą pvz. iki 2020-12-31
 • perkamų investicijų nereikia drausti;
 • buhalterinė apskaita (supaprastinta) turi būti pradėta tvarkyti (jei dar nėra tvarkoma) nuo paraiškos pateikimo dienos ir iki projekto įgyvendinimo pabaigos
 • prie projekto nereikia pridėti po 3 komercinius pasiūlymus
 • nereikalaujama pažymos iš finansinės institucijos dėl projekto finansavimo skolintomis lėšomis.
 • kvietimui skirta beveik 10 mln. eurų, o tai reiškia, kad paramą galės gauti daugiau pareiškėjų nei bet kada anksčiau.

Pagrindinės sąlygos pareiškėjams lieka tos pačios kaip ir kasmet:

Paramos gali kreiptis asmenys nuo 18 metų amžiaus iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) 2020 m. sausio 1 dienai turi būti nuo 4000 iki 7999 €  (pasitikslinti galima: tinklapyje www.vic.lt prisijungus prie savo paskyros arba paskambinus informacijos telefonu 852660620 ,  arba prisijungus prie savo paskyros, arba seniūnijoje kur deklaruojate savo valdą)

SVARBU  Valda turėjo būti deklaruota ir (arba) gyvūnai registruoti bent nuo 2019 metų, ūkiai pateikę deklaracijas ir registravę gyvūnus tik nuo 2020 metų į paramą pretenduoti negali.

Paraiškos su partneriais nepriimamos.

Paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį investicinį KPP projektą, bet pakartotinai dėl tos pačios veiklos srities “Parama smulkiesiems ūkiams” gali kreiptis tik norėdamas įgyvendinti kitą veiklą nei buvo įgyvendinta ankstesniame projekte (galimos veiklos (viena iš jų): žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų, pagamintų valdoje perdirbimas ir teikimas rinkai)

Projekto finansavimas:

Po paramos suteikimo patvirtinimo  išmokomas 80 proc. avansas, likusi suma 20 proc. sumokoma tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Reikalavimai:

Padidinti ūkį ne mažiau kaip 20 proc., atlikti visas investicijas, atitikti visus pasirinktus atrankos kriterijus.

Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

ATRANKOS KRITERIJAI:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes Pareiškėjo balai
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų 15 15  
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
2.1.  nuo 4000 iki 4999 Eur 20 20  
2.2. nuo 5000 iki 5999 Eur 15
2.3. nuo 6000 iki 6999 Eur 10
2.4. nuo 7000 iki 7999 Eur 5
3. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) 10
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
4.1. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau 20 20
4.2. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai 15
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:  
5.1. Jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 15 15
5.2. Jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 10
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse. 10
7.               Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį 10  
 Didžiausia balų suma iš viso:  100

Pareiškėjai surinkę ne mažiau 35 prioritetinių balų gali teikti paraiškas, tačiau jei paraiškų bus daugiau nei paraiškų  šiam etapui skirta paramos suma, bus sudaroma prioritetinė paraiškų eilė, t.y. lėšų bus skirta tik didesnį prioritetinių balų surinkę projektai.

Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, verslo planą ir su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. po paramos patvirtinimo tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos 100 proc. bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

Konsultacijos:

+370 673 88 712

+370 602 26 933

El. p. verslopagrindas@gmail.com ;   info@verslopagrindas.lt

Paramos priemonės taisyklės paskelbtos:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=RdDMPoRlse&documentId=ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

 

PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖJE IKI 37 600 EURŲ – NEGRĄŽINTINA, IKI 100 PROC. INVESTICIJŲ PASKUTINIS KVIETIMAS!

PATIKSLINTA 2020-05-15 ( ŽEMĖS MINISTRO ĮSAKYMU PATVIRTINTI PAKEITIMAI 2020-05-14 Nr.3D-369)

Kvietimas teikti paraiškas Paramai verslo pradžiai kaimo vietovėje 2020 m., kai verslo planui įgyvendinti mokama išmoka, yra išskirtinis:

 • parama teikiama projektams  iki 18 800 €, jei planuojama kurti vieną darbo vietą arba iki 37 600 €, jeigu bus kūriamos 2 ir daugiau darbo vietų bei 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų – didžiausia suma pagal šią priemonę, kai verslo plano įgyvendinti mokama išmoka
 • projektui patvirtinus paramos skyrimą, NMA perveda net 80 proc. skirtos paramos avansu, liksią sumą – įgyvendinus projektą
 • paraiškos renkamos pirmoje metų pusėje ir itin trumpą laiką 2020-05-18 – 2020-06-15
 • 2020 metai – paskutiniai Kaimo plėtros programos 2014-2020 metai, kitais metais paraiškos renkamos nebus.
 • projektas gali būti įgyvendintas net iki 2022-12-31

Gerbiami startuoliai, nepraleiskite ypatingos progos gauti negrąžintiną paramą savo verslui, tai paskutinis kvietimas, paraiškos rekamos itin trumpą laiką.

 

Informacija apie priemonę:

Pasinaudokite šansų pradėti savo verslą kaimo vietovėje ir gauti NEGRĄŽINTINĄ  paramą, kuri padengtų iki 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų neviršijant iki 37 600 € sumos.

80 procentų paramos bus išmokėta iš karto po sprendimo skirti paramą, likusi išmokos dalis – 20 procentų tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Perkamos investicijos gali būti ir naudotos. Leidžiama pirkti viską, kas būtina verslo planui įgyvendinti.

Dėmesio – paraiškų rinkimo laikotarpis itin trumpas!

Esate tinkamas pareiškėjas jei:

 • Esate pilnametis kaimo gyventojas / ketinate įsteigti juridinį asmenį / Jūsų įmonė ne anksčiau kaip 2019 metų birželį mėnesį buvo įregistruota (12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos).
 • Įmonė turi būti savarankiška, t.y. Jūs neturite turėti kitų įmonių arba neturėti daugiau nei 25 proc. akcijų (užsiimančių ta pačia viekla, kaip ir planuojama užsiimti)  / pajų kitose įmonėse (ūkininkų šitie apribojimai neliečia).
 • Planuojate užsiimti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje* (išskyrus neremtinas veiklas, kurios nurodytos žemiau)*.
 • Šiuo metu nepatiriate finansinių sunkumų (Jums neiškelta bankroto byla, įmonė nerestruktūrizuojama).
 • Fizinis asmuo, teikiantis paraišką, neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 18 d. iki 2019 m. gegužės 18 d. (šio kvietimo patikslinimas), arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
 • Nebuvote gavęs paramos pagal Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričių „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiems ūkiams
 • Jūsų planuojamas projektas surenka ne mažiau 45 prioritetinių balų* (lentelės su balų paskaičiavimu pateikta žemiau).

Norinčius pradėti verslą tinkamus pareiškėjus kviečiame pasinaudoti profesionalia pagalba rengiant projektus:

Iki paslaugų teikimo sutarties pasirašymo mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes pretenduoti į paramą, paskaičiuos kiek Jūsų verslas gali surinkti prioritetinių balų* bei patars, kaip galima pasididinti balų skaičių;

Pasirašius sutartį sudarys projekto parengimo, dokumentų pateikimo ir duomenų teikimo grafiką;

Kvalifikuotai, atsižvelgiant į planuojamos veiklos specifiką ir Jūsų norus bei galimybes, parengs verslo planą ir paraišką paramai gauti, parinks optimaliausią projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą;

Parengs su paraiška susijusius dokumentus;

Po paraiškos pateikimo iki galutinio įvertinio vykdys susirašinėjimą su NMA vertintojais.

Projekto vykdymo metu padės tinkamai atlikti pirkimus, pateikti mokėjimo prašymus ir projekto ataskaitas, konsultuos viso projekto vykdymo eigoje.

Paraiškos ir verslo plano parengimas  nuo 400,00 € * kai prašoma paramos iki 18 800 € arba nuo 600 €*, kai prašoma paramos iki 37 600 €

*konsultacijos įskaičiuotos į bazinę kainą

*kitos paslaugos už papildomą mokestį.

*Verslo plano bei paraiškos parengimo ir kitos susijusios paslaugos finansuojamos iš paramos lėšų bendra tvarka, t.y. iki 100 proc. patirtų / planuojamų išlaidų.

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič telefonu +370 602 26933 arba Ana Balčiūnienė +370 67388712  

el. paštu:  verslopagrindas@gmail.com arba info@verslopagrindas.lt

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

PARAMOS PRIEMONĖS PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Remiama NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA (išskyrus neremiamas veiklas) kaimo vietovėje.*

Neremiamų veiklų sąrašas:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė prekyba;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;
 • apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklaviečių veiklą;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“;
 • paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

** Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas. Detalusis produktų sąrašas pateikiamas 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas. Jeigu apdorotas, perdirbtas, pagamintas produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, tačiau pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tokia veikla remiama pagal priemonės veiklos sritį. Paramos gavėjo pajamos iš paslaugų teikimo kiekvienais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos.

** Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Visos investicijos, kurios yra būtinos numatytoms veikloms įgyvendinti, bet nemažesnės kaip 18 800 €.

Naudojami terminai:

 1. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove. (gyventojų skaičių Jūsų mieste galite pasitikrinti čia: https://lt.m.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Lietuvos_miestai_pagal_gyventojus)
 2. Bendrosios išlaidos – įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

Prioritetiniai balai paraiškų pirmumui nustatyti (mažiauias surenkamas balų skaičius norint dalyvauti 45, pirmumo eilė su daroma, jei pareiškėjų prašoma paramos suma yra didesnė nei skirta lėšų kvietimui, todėl rekomenduojama surinkti balų kuo daugiau):

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes

 

1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją. Sezoninių darbų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

25 25
2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, skelbiamus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje. Atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas.

2.1. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį; 15 15
2.2. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį; 10
2.3. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį. 5
3. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal gyvenamosios vietos deklaracijas arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.

15 15
4. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal savivaldybės išduotą pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Balai suteikiami, jeigu savivaldybės pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių išvardytų asmenų sutuoktiniui. 

5 5
5. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
5.1. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

15 15
5.2. pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo (juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

15
6. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

6.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus; 10 10
6.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus; 5
6.3. 54 ir daugiau metų amžiaus. 5
7. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal prie paramos paraiškos pateikiamą Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

10 10
8. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

5 5
Didžiausia balų suma iš viso: 100

Dėl konsultavimo bei paramos paraiškų ir verslo planų kreiptis rengimo tel. +370 67388712 arba +370 60226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS (MODERNIZAVIMAS) 2020 METAI – PASKUTINIS KVIETIMAS TEKTI PARAIŠKAS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ 2014-2020 METŲ KAIMO PLĖTROS PROGRAMOJE

Paraiškos renkamos 2020-04-01 – 2020-06-30

Parama vienam projektui iki 50 000 €, intensyvumas iki 70 proc.

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia ūkininkus teikti paraiškas pagal Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (Modernizavimas). Šis kvietimas yra paskutinis programoje, todėl gali būti labai svarbus ūkininkams norintiems spėti įsisavinti negrąžintinas ES paramos lėšas pagal 2014-2020 programos sąlygas, nes kitas 2021-2027 paramos programos laikotarpis žada būti ne toks dosnus (mažesnė biudžeto suma) ir prasidėti ne anksčiau 2022 metų dėl vėluojančių naujo laikotarpio priemonių parengimo / tvirtinimo darbų.

Prieš kiekvieną paraiškų rinkimo etapą mūsų specialistai parengia paramos taisyklių apžvalgą bei rekomendacijas potencialiems pareiškėjams, taip siekdami sutaupyti Jūsų laiką ieškant naudingos informacijos apie priemonę, kuri padėtų priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime ir suteiktų žinių apie tinkamas finansuoti išlaidas, įsipareigojimus ir kitus svarbius projekto įgyvendinimo ir kontrolės aspektus.

KUO YRA YPATINGAS ŠIS 2020 METŲ KVIETIMAS IR KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PRETENDUOTI Į PARAMĄ

 • Kvietimas yra paskutinis šiame programos laikotarpyje.
 • Didelė tikimybė, kad 2021 metais nebus renkamos paraiškos dėl užsitęsusių 2021-2027 metų programos biudžeto svarstymo ir kitų teisės aktų rengimo bei tvirtinimo procedūrų. Vadinasi, kas nespės šiemet, turės ilgiau palaukti bei bandyti pretenduoti į paramą kitokiomis sąlygomis ir grumtis su didesniu konkurentų skaičiumi dėl mažesnio paramos fondo biudžeto.
 • Šio kvietimo biudžetas – 50 mln. Eurų (2019 metais tiek buvo skirta dviem kvietimams sumoje ir paraiškos buvo renkamos 4 mėnesius)
 • Paraiškos bus renkamos vienu etapu net 3 mėnesius;
 • Skolintis leidžiama ne tik iš bankų ir kitų finansinių institucijų bet ir iš savitarpio skolinimąsi platformų (svarbu abejojantiems dėl galimybių įgyvendinti projektą skolintomis lėšomis);
 • Paraiškas galima bus teikti taip pat registruotu paštu, per kurjerį, per ŽŪMIS (jei galimybė bus suteikta) bei elektroninėmis priemonėmis pasirašytos saugiu elektroniniu parašu (NMA tinklapyje paskelbtoje kvietimo informacijoje yra klaida, taisyklių X. skyriaus 39 punkte yra nurodyta tiksli informacija)
 • Projektą įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos skyrimo datos (pvz. 2020 spalis – 2022 spalis)
 • Galimas paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas, t. y. pareiškėjui reikės žymiai mažiau nuosavų arba skolintų lėšų.

ABEJOJANTIEMS DĖL SUSIKLOSČIUSIOS EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR ĮVYKIŲ DINAMIKOS, TURIME GERŲ ŽINIŲ:

 1. Bet kuri pandemija turi pabaigą. Patirtis tokių šalių kaip Kinija, P. Korėja, Japonija tai puikiai iliustruoja. Lietuvoje prognozuojamas karantino atšaukimas maždaug šių metų gegužės pabaigoje – birželio viduryje.
 2. Dėl pandemijos stipriai sumažėjo valstybinių sienų pralaidumas visoje ES, Lietuvos gyventojai žymiai mažiau migruos (kurį laiką visai nemigruos) į kaimynines šalis, todėl didės poreikis vietinių maisto produktų kaip ir jų kaina.
 3. Žemės ūkis nėra ta šaka, kurioje dėl viruso būtų stabdoma gamyba ir gali būti bloginamos finansavimo sąlygos.
 4. Dėl išpirktų atsargų visame pasaulyje gali ypač padidėti grūdų supirkimo kainos.
 5. Dėl naftos kainų kritimo mažėja žemės ūkio produktų gamybos savikaina.
 6. Paraiškas rengti ir teikti rekomenduojame ne vėliau gegužės 15 dienos, nes dėl psichologinių priežasčių daugelis norinčių apsispręs paskutinėmis kvietimo termino dienomis ir konsultantai dėl didelio apkrovimo negalės visų norinčių aptarnauti arba labai pakels paslaugų kainas dėl dirbamų viršvalandžių ir padidėjusios paklausos.
 7. Projekto įgyvendinimui turėsite laiko net iki 2022 metų spalio mėnesio, t. y. net 3 derlius.
 8. Nepateikę paraiškos šiam kvietimui rizikuojate negauti paramos mažiausiai 2 metus, o jei konkursas 2022 metais bus didelis (kas labai tikėtina) o skirta suma mažesnė dėl skurdesnio biudžeto, tai šansai sumažėja gauti paramą dar labiau.
 9. Augalininkystės ūkiai šiame kvietime turi daugiau šansų gauti paramą nei per ankstesnius paraiškų rinkimus.

2020 METŲ SUPAPRASTINTŲ TAISYKLIŲ SANTRAUKA IR KOMENTARAI:

Paraiškos teikiamos supaprastinta tvarka, maksimali paramos suma vienam projektui 50 000 €, intensyvumas nuo 40 proc. augalininkystės sektoriui, tačiau jei bus investuojama į gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir augalininkystės sektorius 50 proc., 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir augalininkystės sektoriams,  + 20 proc. prie bazinio sektoriaus intensyvumo jauniesiems ūkininkams iki 40 metų amžiaus (imtinai), kurių ūkis ir valda įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki paraiškos pateikimo dienos ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, vykdantiems kolektyvines investicijas.

Tinkami pareiškėjai:

 1. Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, pripažinti žemės ūkio kooperatyvai.
 2. Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės mažiausia vienerius metus vykdę žemės ūkio veiklą, turi registruotą žemės ūkio valdą, ekonominis dydis (VED) 2020-01-01 buvo ne mažesnis kaip 8 000 Eurų
 3. Ūkininkai ir ŽŪB kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2019 metus buvo nemažesnės kaip 50 proc. visų pajamų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Naujos nenaudotos, ES ir LR teisės aktų saugumo reikalavimus atitinkančios prekės, skirtos veiklai vykdyti ir bendrosios paslaugos (paraiškos parengimo paslaugos, uždarbis inžinieriams, architektams, konsultantams, viešinio išlaidos), naujų statinių ir pastatų statybos, rekonstrukcija  ir kapitalinis remontas. Išlaidos (iš skyrus bendrąsias) turi būti patirtos tik po paraiškos pateikimo, realiai suplanuotos, pagrįstos bei būtinos veiklai vykdyti, neviršijančios vidutinių rinkos kainų bei nustatytų įkainių (taisyklėse yra patvirtinti įkainiai).

Išlaidų kategorijos:

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės; NEFINANSUOJAMA naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, buvo įsigyta pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama ir pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, apskaičiuotas paskutinio projekto (pagal kurį įsigytas traktorius ir (arba) kombainas) įgyvendinimo pabaigoje, paramos paraiškos pateikimo dienos duomenimis yra nepadidėjęs 20,00 procentų ir daugiau (valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, apskaičiuojamas pagal VED 2020-01-01
 • nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti. Remiamos investicijos: dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo / vėsinimo kameros;
 • nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.);
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu
 • naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų;
 • projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema).
 • specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos)* YRA IŠIMČIŲ PAUKŠTININKYSTĖS IR KIAULININKYSTĖS SEKTORIAMS.
 • naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
 • kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

PROJEKTŲ ATRANKO KRITERIJAI:

(mažiausias vertintinas balų skaičius yra 35, mūsų specialistai rekomenduoja šiemet teikti paraiškas nuo 60 balų)

Kriterijus Balų skaičius
1. Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (daugiausia 10 balų):

1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

 

 

 

 

10

 

5

2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių)  

25

 

3. pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (2018-01-01). Kai valdos ekonominis dydis yra:  
3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai 15
3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai 10
3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai 5
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo (vienas procentas – 1 balas, daugiausia 15) balai sutekiami iki didžiausio paramos intensyvumo. 1-15
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo arba gamintojų grupės narys 10
6. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys 5
7. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų:  
7.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto 15
7.2.  pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis 15
7.3. . projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) 15
7.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015 5
8. paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

8.1.  pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai).

8.2. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą (paramos paraiška pateikta pagal gyvulininkystės sektorių) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto

10
Iš viso: 100

Konsultacijos:
Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, atliks skaičiavimus, parengs su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. pateikus mokėjimo prašymą tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

Iki balandžio 30 dienos pasirašiusiems sutartis dėl paslaugų teikimo taikomos ypatingos sąlygos ir nuolaidos.

Dėl konsultacijų kreiptis į mūsų specialistes:

Ana Balčiūnienė +370 673 88 712

Alicija Janovič +370 602 26 933

el. p. verslopagrindas@gmail.com

Konsultuojame telefonu ir internetu kasdieną nuo 10 val. iki 18 val.

Paslaugos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu, mums pakanka skenuotų dokumentų, susirašinėjimo elektroninėmis ryšio priemonėmis bei skambučių telefonu ar per programėles, pasirašytos sutartis siunčiamos registruotu paštu. Mes gerbiame savo klientus, jų sveikatą ir laiką. Atsiliepimus apie mūsų darbo kokybę galite rasti portale www.rekvizitai.lt Dirbame sąžiningai ir nuoširdžiai atstovaujame savo klientų interesus. Per metus parengiame ne mažiau 100 projektų iš kurių daugiau negu pusė ūkininkams. Sėkmės rodiklis 90 proc., kita dalis, negavusių paramos dėl konkurso dažniausia gauna paramą kitame etape, kuriam mes rengiame tam pačiam klientui paraišką išskirtinėmis sąlygomis (paraiškos forma ir informacija gali smarkiai pasikeisti, todėl tos pačios paraiškos pateikti tiesiog neįmanoma).

Mes visuomet tikime sėkme ir siekiame malonaus, abipusiai naudingo bendradarbiavimo!

 

Taisyklės pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3/asr