AKCIJA ŪKININKAMS NUO 500 €

Taikomos nuolaidos paraiškų rengimui pagal priemones “Parama smulkiems ūkiams”

paslaugos kaina nuo 500 €

konsultacijos  – 0 € * 

paraiškos pateikimas NMA – 0 €

 

Primename, kad mūsų paslaugos taip pat gali būti finansuojamos iš paramos lėšų, kaip ir kitos investicijos.

Paraiškas priima ir paramą administruoja NMA (Nacijonalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministejos)

* Pirminė konsultacija tinkamumui nustatyti nemokama viesiems, dėl projekto rengimo ir vykdymo tik klientams pasirašiusiems sutartį

 

Kreiptis telefonu į mūsų konsultantus +370 67388712 arba +370 60226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com ; info@verslopagrindas.lt

PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS 2019-11-04 – 2019-12-31

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą smulkiesiems ūkininkams teikti paraiškas paramai gauti. Paramos suma 15 000 € projektui iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Ši priemonė yra viena iš populiariausių ir daugiausia naudos teikiančių smulkiems ūkiams dėl jos administravimo paprastumo ir itin palankių finansavimo sąlygų. Naujas paraiškų rinkimo etapas pasižymi tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams, svarbu, kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti.

2019-11-04 – 2019-12-31 paraiškų rinkimo etapo naujovės:

 • ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams ! Svarbu! kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti;
 • galima pirkti pastatus, žemę, ūkinius gyvūnus, transporto priemones, nes nėra jokių apribojimų dėl pačių investicijų pobūdžio;
 • neliko kontrolės laikotarpio, t.y. ūkininkas įsipareigojimus pagal projektą turės vykdyti tik kol įgyvendina projektą pvz. iki 2020-12-31
 • perkamų investicijų nereikia drausti;
 • buhalterinė apskaita (supaprastinta) turi būti pradėta tvarkyti (jei dar nėra tvarkoma) nuo paraiškos pateikimo dienos ir iki projekto įgyvendinimo pabaigos
 • prie projekto nereikia pridėti po 3 komercinius pasiūlymus
 • nereikalaujama pažymos iš finansinės institucijos dėl projekto finansavimo skolintomis lėšomis.
 • kvietimui skirta beveik 10 mln. eurų, o tai reiškia, kad paramą galės gauti daugiau pareiškėjų nei bet kada anksčiau.

Pagrindinės sąlygos pareiškėjams lieka tos pačios kaip ir kasmet:

Paramos gali kreiptis asmenys nuo 18 metų amžiaus iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) 2019 m. liepos 1 dienai turi būti nuo 4000 iki 7999 €  (pasitikslinti galima tinklapyje www.vic.lt prisijungus prie savo paskyros arba paskambinus informacijos telefonu 852660620)

SVARBU  Valda turėjo būti deklaruota ir (arba) gyvūnai registruoti bent nuo 2018 metų, ūkiai pateikę deklaracijas ir registravę gyvūnus tik nuo 2019 metų į paramą pretenduoti negali.

Paraiškos su partneriais nepriimamos.

Paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį investicinį KPP projektą, bet pakartotinai dėl tos pačios veiklos srities “Parama smulkiesiems ūkiams” gali kreiptis tik norėdamas įgyvendinti kitą veiklą nei buvo įgyvendinta anstesniame projekte (galimos veiklos (viena iš jų): žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų, pagamintų valdoje perdirbimas ir teikimas rinkai)

Projekto finansavimas:

Po paramos suteikimo patvirtinimo  išmokomas 80 proc. avansas, likusi suma 20 proc. sumokoma tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Reikalavimai:

Padidinti ūkį ne mažiau kaip 20 proc., atlikti visas investicijas, atitikti visus pasirinktus atrankos kriterijus.

Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

ATRANKOS KRITERIJAI:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes Pareiškėjo balai
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų 15 15  
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
2.1.  nuo 4000 iki 4999 Eur 20 20  
2.2. nuo 5000 iki 5999 Eur 15
2.3. nuo 6000 iki 6999 Eur 10
2.4. nuo 7000 iki 7999 Eur 5
3. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) 10
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
4.1. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau 20 20
4.2. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai 15
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:  
5.1. Jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 15 15
5.2. Jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 10
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse. 10
7.               Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį 10  
 Didžiausia balų suma iš viso:  100

Pareiškėjai surinkę ne mažiau 35 prioritetinių balų gali teikti paraiškas, tačiau jei paraiškų bus daugiau nei paraiškų  šiam etapui skirta paramos suma, bus sudaroma prioritetinė paraiškų eilė, t.y. lėšų bus skirta tik didesnį prioritetinių balų surinkę projektai.

Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, verslo planą ir su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. po paramos patvirtinimo tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos 100 proc. bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

Konsultacijos:

+370 673 88 712

+370 602 26 933

El. p. verslopagrindas@gmail.com ;   info@verslopagrindas.lt

Paramos priemonės taisyklės paskelbtos  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab4d6dd02ae011e9b66f85227a03f7a3

PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖJE IKI 17 220 EURŲ – NEGRĄŽINTINA, IKI 100 PROC. INVESTICIJŲ

Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje 2019 m.  kvietimas projektams iki 17 220 € paramos tinkamų finansuoti išlaidų 2019.11.04 – 2019.12.31

Informacija apie priemonę:

Pasinaudokite šansų pradėti savo verslą kaimo vietovėje ir gauti NEGRĄŽINTINĄ  paramą, kuri padengtų iki 100 proc. tinkamų finansuoti investicijų neviršijant iki 17 220 € sumos.

50 procentų paramos bus išmokėta iš karto po sprendimo skirti paramą, likusi išmokos dalis – 50 proc. tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Perkamos investicijos gali būti ir naudotos. Leidžiama pirkti viską, kas būtina verslo planui įgyvendinti.

Dėmesio – paraiškų rinkimo laikas itin ribotas!

Esate tinkamas pareiškėjas jei:

 • Esate pilnametis kaimo gyventojas / ketinate įsteigti juridinį asmenį / Jūsų įmonė ne anksčiau kaip šių metų liepos mėnesį buvo įregistruota.
 • Esate įsteigęs ne anksčiau kaip šių metų liepos mėnesį įmonę. Įmonė turi būti savarankiška, t.y. Jūs neturite turėti kitų įmonių arba neturėti daugiau nei 25 proc. akcijų  / pajų kitose įmonėse (ūkininkų šitie apribojimai neliečia).
 • Planuojate užsiimti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje* (iš skyrus neremtinas veiklas, kurios nurodytos žemiau)*.
 • Šiuo metu nepatiriate finansinių sunkumų (Jums neiškelta bankroto byla, įmonė nerestruktūrizuojama).
 • Fizinis asmuo, teikiantis paraišką, neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegužės 4 d., arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.
 • Nebuvote gavęs paramos pagal Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričių „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiems ūkiams
 • Jūsų planuojamas projektas surenka ne mažiau 45 prioritetinių balų* (lentelės su balų paskaičiavimu pateikta žemiau).

Norinčius pradėti verslą tinkamus pareiškėjus kviečiame pasinaudoti profesionalia pagalba rengiant projektus:

Iki paslaugų teikimo sutarties pasirašymo mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes pretenduoti į paramą, paskaičiuos kiek Jūsų verslas gali surinkti prioritetinių balų* bei patars, kaip galima pasididinti balų skaičių;

Pasirašius sutartį sudarys projekto parengimo, dokumentų pateikimo ir duomenų teikimo grafiką;

Kvalifikuotai, atsižvelgiant į planuojamos veiklos specifiką ir Jūsų norus bei galimybes, parengs verslo planą ir paraišką paramai gauti, parinks optimaliausią projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą;

Parengs su paraiška susijusius dokumentus;

Po paraiškos pateikimo iki galutinio įvertinio vykdys susirašinėjimą su NMA vertintojais.

Projekto vykdymo metu padės tinkamai atlikti pirkimus, pateikti mokėjimo prašymus ir projekto ataskaitas, konsultuos viso projekto vykdymo eigoje.

Paslaugų kaina*

Nuo 700,00 € paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimas teikimas ir tikslinimas

Galutinė kaina priklauso nuo projekto sudėtingumo (verslo specifikos, investicijų skaičiaus) ir projekto įgyvendinimo trukmės.* 

Papildomos paslaugos:

Įmonės steigimas

Buhalterinė apskaita projekto įgyvendinimo laikotarpiu

Projekto administravimo paslaugos (jei iš anksto dėl jų nebuvo sutarta)

Paraiškų paskolai gauti pildymas

Komercinių pasiūlymų rinkimas

Projekto viešinimas.

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič telefonu +370 602 26933 arba Ana Balčiūnienė +370 67388712  el. paštu info@verslopagrindas.lt

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

PARAMOS PRIEMONĖS PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Remiama NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA (išskyrus neremiamas veiklas) kaimo vietovėje.*

Neremiamų veiklų sąrašas:

 • alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • didmeninė prekyba;
 • finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);
 • draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • nekilnojamojo turto operacijos;
 • teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas, išskyrus konsultavimo veiklą buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;
 • apgyvendinimo veikla, išskyrus stovyklaviečių veiklą;
 • krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
 • už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui;
 • žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“;
 • paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

** Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas. Detalusis produktų sąrašas pateikiamas 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas. Jeigu apdorotas, perdirbtas, pagamintas produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, tačiau pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo, tokia veikla remiama pagal priemonės veiklos sritį. Paramos gavėjo pajamos iš paslaugų teikimo kiekvienais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų iš ūkinės komercinės veiklos.

** Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Visos investicijos, kurios yra būtinos numatytoms veikloms įgyvendinti, bet nemažesnės kaip 17 200 €.

Naudojami terminai:

 1. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove
 2. Bendrosios išlaidos – įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant verslo planų ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamam turtui statyti ir (arba) įsigyti, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

Prioritetiniai balai paraiškų pirmumui nustatyti (mažiauias surenkamas balų skaičius norint dalyvauti 45, pirmumo eilė su daroma, jei pareiškėjų prašoma paramos suma yra didesnė nei skirta lėšų kvietimui, todėl rekomenduojama surinkti balų kuo daugiau):

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes

 

1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją. Sezoninių darbų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

25 25
2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis, nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, skelbiamus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje. Atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas.

2.1. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį; 15 15
2.2. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį; 10
2.3. 2018 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį. 5
3. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal gyvenamosios vietos deklaracijas arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.

15 15
4. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal savivaldybės išduotą pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į subsidiją pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Balai suteikiami, jeigu savivaldybės pažyma išduota pareiškėjui (fiziniam asmeniui) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindiniam akcininkui, arba juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilygintam vadovui, arba šių išvardytų asmenų sutuoktiniui. 

5 5
5. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis ūkio subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
5.1. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

15 15
5.2. pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją arba Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo (juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

 

15
6. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

6.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus; 10 10
6.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus; 5
6.3. 54 ir daugiau metų amžiaus. 5
7. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal prie paramos paraiškos pateikiamą Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

10 10
8. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.

Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

5 5
Didžiausia balų suma iš viso: 100

Paramos priemonės įgyvendinimo taisyklės (spauskite)  

Dėl konsultavimo bei paramos paraiškų ir verslo planų kreiptis rengimo tel. +370 67388712 arba +370 60226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com

ES PARAMA INVESTICINIAMS PROJEKTAMS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI 2019 M.

Kviečiame bendradarbiauti akvakultūros įmones (gali būti ką tik įsteigtos) bei  akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo įmones (veikiančias ne mažiau nei 1 metus) pasinaudoti negrąžintina parama veiklos plėtrai.

Mūsų įmonė specializuojasi investicinės paramos projektų srityje ir siūlo savo paslaugas besiplečiančioms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėms. ES investicinių fondų pagalba yra negrąžintina, todėl smarkiai pagreitina įmonės vystymąsi, jos konkurencingumo didėjimą, naujų technologijų diegimą bei pajamų augimą. Ne paslaptis, kad norint pasinaudoti paramą, reikia ne tik tinkamai parengti paraišką bet ir sugebėti įgyvendinti numatytas veiklas, atitikti taisyklių reikalavimus, pasiekti užbrėžtus rodiklius bei laiku ir tinkamai pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitas, o tai reikalauja tam tikrų specifinių žinių bei įgūdžių, kurių įgijimas reikalauja nemažai kruopštaus darbo, patirties bei nuolatinio mokymosi. Retai kuri įmonė turi galimybę šį darbą patikėti savo darbuotojui ar jų grupei, nes tam reikia specialių įgūdžių, daug laiko skirti dokumentų nagrinėjimui ir konsultacijoms su NMA specialistais, kai tuo tarpu jo tiesioginis nuolatinis darbas gali nukentėti, be to iškyla labai didelė klaidos rizika už kurią geriausiu atveju paraiška būna atmetama, blogiausiu pritaikoma griežčiausia sankcija – paramos grąžinimas. Mūsų specialistai garantuoja savo paslaugų kokybę, todėl pirmiausia įvertina visas galimybes dėl paramos gavimo ir jos sklandaus įsisavinimo, visi niuansai ir galimos rizikos su Jumis bus aptartos ir tik tada bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.

Šiuo metu aktualūs kvietimai teikti paraiškas:

 1. “Produktyvios investicijos į akvakultūrą” paraiškų rinkimas 2019-09-30 – 2019-11-29 Paramos suma 200 000 € vienam projektui, intensyvumas iki 50 proc.

Didesnės apimties projektai, verta pasinaudoti įmonėms, kurios planuoja įsigyti modernią statybos techniką tvenkinių kasybai, gilinimui, valymui, remontui, žuvies transportavimui skirtas priemones, inkubatorių statybas ir kitas stambias investicijas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2 metai, projekto kontrolė – 5 metai. Perkamos investicijos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti ES standartus.

 1. “Produktyvios investicijos į akvakultūrą” (supaprastinta tvarka) paraiškų rinkimas: 2019-08-05 – 2019-09-27 ir 2019-10-14 – 2019-12-13

Mažos apimties iki 100 000 € vertės investicijas planuojančioms įmonėms. Tinka tiek besiplečiančioms įmonėms tiek ir naujai įsteigtoms. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2 metai, kontrolės laikotarpis – 5 metai. Nereikia detalaus verslo plano, mažiau įsipareigojimų.

 1. “Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” paraiškų rinkimas: 2019-07-15 – 2019-09-13 ir 2019-11-04 – 2019-12-31 Paramos suma 600 000 € vienam projektui, intensyvumas 50 proc.

Tinka ir vidutinėms (pagal SVV įstatymą) įmonėms, planuojančioms iki 1 200 000 € investicijas žuvies perdirbimui. Planuojantiems naujų cechų statybas bei esančių rekonstrukciją, naujų gamybos linijų įrengimą tai rimta finansinė pagalba. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2 metai, projekto kontrolė – 5 metai. Perkamos investicijos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti ES standartus.

 1. “Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” (supaprastinta tvarka) paraiškų rinkimas 2019-09-16 – 2019-11-15, maksimali paramos suma 50 000 €, intensyvumas 50 proc.

Tinka mažesnes investicijas iki 100 000 € planuojančioms perdirbimo įmonėms. Ypač aktualu smulkiems verslininkams, turintiems idėjų plėtrai, bet neišgalintiems savo lėšomis jų įgyvendinti.  Perkamos investicijos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti ES standartus.

Priemonių taisykles galite rasti čia:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-zuvininkystes-sektoriaus-20142020-m-veiksmu-programa/administravimo-ir-igyvendinimo-taisykles/8868#res

Dėl verslo plano, paraiškos parengimo ir konsultacijų maloniai prašom kreiptis į mūsų specialistus telefonais: +370 67 388 712 ir +370 60 226 933 arba elektroniniu paštu verslopagrindas@gmail.com

Kvalifikuotai ir kokybiškai parengsime verslo planą, kuris atitiks paramos priemonės įgyvendinimo taisykles, įmonės veiklos specifiką, finansavimo šaltinius ir rinkos cikliškumą, suteiksime visas būtinas konsultacijas, administruosime projektą iki pat jo pabaigos, parengsime visas būtinas ataskaitas ir pirkimo dokumentus.

2019 METŲ PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI IKI 1 300 000 €

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2019 m.)

Paraiškos renkamos 2019-08-01 – 2019-09-30

Kviečiame įmones siekiančias investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą gauti iki 1 300 000 € projekto įgyvendinimui, iš paramos lėšų finansuojant iki 40 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkami pareiškėjai juridiniai asmenys, kurie ne mažiau kaip 1 metus nepertraukiamai vykdė žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą arba juridiniai asmenys, kurie ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdė žemės ūkio veiklą ir vykdė žemės ūkio produktų pagamintų valdoje perdirbimą, arba pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurie ne mažiau kaip 1 metus supirkinėjo iš savo narių ir realizuodavo narių ūkiuose išaugintą / pagamintą produkciją.

Pareiškėjų atitiktis ekonominiams rodikliams:  per 2018 ar 2017 metus turėjo ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelno (po mokesčių) ir balanso skolos sudarė ne daugiau kaip 0,60 proc. balansinio turto (abu rodikliai turi būti vertinami tais pačiais metais, skaičiuojami pagal metines finansines ataskaitas).

Remiama veikla:

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) vienam projektui ir iki 4 000 000 (keturių milijonų eurų) Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės (produkcijos transportavimo technika (transporto priemonės) ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų)
 • bendrosios išlaidos (projekto konsultantų atlygis už verslo plano ir paraiškos parengimą, atlygis architektams)

Projektų atrankos kriterijai:

 1. pareiškėjo dydis:

1.1. pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė – suteikiama 10 balų;

1.2. pareiškėjas yra vidutinė įmonė– suteikiami 5 balai;

 1. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, ir atsižvelgiant į šias nuostatas:

2.1. atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;

2.2. kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo;

 1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 10 balų;
 2. projekte diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai ;
 3. projektas įgyvendinamas vaisių, uogų, daržovių, mėsos, pieno sektoriuose – suteikiami 10 balų;
 4. pareiškėjas gamina ekologiškus žemės ūkio produktus ir (arba) vykdo jų rinkodarą (pareiškėjas kartu su paraiška pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir (ar) ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai;
 5. pareiškėjas negavęs ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ – suteikiama 10 balų;
 6. pareiškėjas įgyvendinęs projektą įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus – suteikiama 15 balų, juos paskirstant:

8.1. daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;

8.2. nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;

8.3. nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai;

 1. projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) – suteikiama 10 balų. Lyginama su apskrities, kurioje pateikiama paraiška, vidurkiu 2018 m. pagal Taisyklių 3 priedo duomenis;
 2. projekte vystomos beatliekėstechnologijos – suteikiama 10 balų (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese panaudojama visa žaliava (100 proc. pagamintų produktų patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) arba perdirbimo metu susidariusios atliekos panaudojamos kitai veiklai (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto priežiūros laikotarpiu);
 3. pareiškėjas perdirba vietinę žaliavą (žemės ūkio produktus užaugintus, pagamintus Lietuvoje) – suteikiami 5 balai (kartu su paraiška pateikiami dokumentai, įrodantys žaliavos kilmę).

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Daugiau informacijos apie priemonę galite rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f31c1508c1d11e9ae2e9d61b1f977b3

Dėl verslo plano, paraiškos parengimo ir konsultacijų maloniai prašom kreiptis į mūsų specialistus telefonais: +370 67 388 712 ir +370 60 226 933 arba elektroniniu paštu verslopagrindas@gmail.com

Kvalifikuotai ir kokybiškai parengsime verslo planą, kuris atitiks paramos priemonės įgyvendinimo taisykles, įmonės veiklos specifiką, finansavimo šaltinius ir rinkos cikliškumą, suteiksime visas būtinas konsultacijas, administruosime projektą iki pat jo pabaigos, parengsime visas būtinas ataskaitas ir pirkimo dokumentus.

PARAMA INVESTICIJOMS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS 2019 M. KVIETIMAS

Paraiškos renkamos 2019-04-01 – 2019-05-31

 

Ypatingai gera proga pasinaudoti paramai skirtai miško ūkio materialinei techninei bazei atnaujinti.

Parama vienam projektui 100 000 €, paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti lėšų.

Kvietimui skirta lėšų – 6 243 329  €, o tai reiškia, kad maksimalus pareiškėjų skaičius galintis pretenduoti į paramą ir prašantis maksimalią paramos sumą gali būti net 62. Remiantis oficialiai prieinama NMA statistika bei ilgamete veiklos patirtimi ir medienos rinkos analizės rezultatais, galime drąsiai prognozuoti, kad šiemet visi tinkami pareiškėjai pateikę tinkamai parengtas paraiškas bei ekonomiškai pagrįstus verslo planus galės pretenduoti į paramą.

Tinkamas pareiškėjas: jūrinis ar fizinis asmuo atitinkantis mažos arba labai mažos įmonės statusą, per 2018 metus gavęs pajamų iš miškų ūkio veiklos ne mažiau 50 proc. visų veiklos pajamų, gavęs ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelno (po mokesčių), balanso skolos neviršija 60 proc. balansinio turto ir veiklą vykdantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
 • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 • savikrovės priekabos;
 • medvežiai;
 • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
 • mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
 • mobilios lentpjūvės

Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.

Norintys dalyvauti paraiškų teikime, pareiškėjai turi surinkti bent 30 prioritetinių atrankos balų:

 1. Pareiškėjas yra:

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

 1. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 2. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 3. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 4. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.

iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;

daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

Dėl konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712

Alicija Janovič tel. +370 602 26 933

El. paštas verslopagrindas@gmail.com

Taisyklės plačiau http://www.infolex.lt/ta/338561

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2019-03-01 – 2019-04-30 (SUPAPRASTINTA TVARKA)

Nuo 2019 m. kovo 1 d. startuoja pirmas paramos investicijoms į žemės ūkio valdas paraiškų rinkimo etapas. Paraiškos bus renkamos supaprastinta tvarka, pakaks pateikti paraišką be detalaus verslo plano. Maksimali paramos suma 50 000 €  be PVM vienam projektui, maksimalus paramos intensyvumas  nuo 40 iki 70 proc. (priklausomai nuo vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos).

Nedidelį investicijų poreikį turintiems ūkiams tai labai tinkama paramos priemonė, nes pareiškėjams nėra keliami labai aukšti reikalavimai ir administravimas yra žymiai paprastesnis nei dalyvaujant stambesniuose investiciniuose projektuose.

Skirtingai nuo 2018 metų kvietimų, šiemet taisyklės leidžia įsigyti ne tik įrangą, skirtą gamybinėms žemės ūkio pastatų funkcijoms užtikrinti, bet ir įprastą žemės ūkio techniką bei komercinį N1 ir O klasės transportą.

Taip pat bus finansuojami:

naujų žemės ūkio pastatų  statybos

rekonstrukcija ir kapitalinis remontas

infrastruktūros žemės ūkio valdoje įrengimas

biologinio saugumo užtikrinimo investicijos

bendrosios išlaidos.

(plačiau apie tinkamas ir netinkamas finansuoti išlaidas bei paramos intensyvumą galima perskaityti projekto įgyvendinimo taisyklėse arba kreiptis informacijos į mūsų arba NMA konsultantus).

Galimi pareiškėjai:

Ūkininkai nuo 18 metų amžiaus, kurių ekonominis dydis (VED) 2019 m. sausio 1 dienai yra ne mažesnis 8000 € (pasitikslinti galima tinklapyje www.vic.lt prisijungus prie savo paskyros arba paskambinus informacijos telefonu 852660620)

Paraiškas gali teikti ūkininkai, kurių paraiškos surenka ne mažiau 35 prioritetinių balų.

Atrankos kriterijai:

Kriterijus Balų skaičius
1. Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (daugiausia 10 balų):

1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

 

 

 

 

10

 

5

2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių)  

25

 

3. pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (2018-01-01). Kai valdos ekonominis dydis yra:  
3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai 15
3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai 10
3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai 5
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo (vienas procentas – 1 balas, daugiausia 15) balai sutekiami iki didžiausio paramos intensyvumo. 1-15
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo arba gamintojų grupės narys 10
6. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys 5
7. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų:  
7.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto 15
7.2.  pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis 15
7.3. . projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) 15
7.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015 5
8. paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

8.1.  pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai).

8.2. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą (paramos paraiška pateikta pagal gyvulininkystės sektorių) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto

10
Iš viso: 100

Konsultacijos:
Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, atliks skaičiavimus, parengs su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. pateikus mokėjimo prašymą tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

+370 602 26 933

+370 673 88 712

el. p. info@verslopagrindas.lt

 

Taisyklės pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2019 m. I etapo aktuali redakcija paskelbta: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3

PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS 2019-03-01 – 2019-05-31

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą smulkiesiems ūkininkams teikti paraiškas paramai gauti. Paramos suma 15 000 € projektui iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Ši priemonė yra viena iš populiariausių ir daugiausia naudos teikiančių smulkiems ūkiams dėl jos administravimo paprastumo ir itin palankių finansavimo sąlygų. Naujas paraiškų rinkimo etapas pasižymi tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams, svarbu, kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti.

2019-03-01 – 2019 – 05-31 paraiškų rinkimo etapo naujovės:

 • ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams ! Svarbu! kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti;
 • galima pirkti pastatus, žemę, ūkinius gyvūnus, transporto priemones, nes nėra jokių apribojimų dėl pačių investicijų pobūdžio;
 • neliko kontrolės laikotarpio, t.y. ūkininkas įsipareigojimus pagal projektą turės vykdyti tik kol įgyvendina projektą pvz. iki 2019-12-31
 • perkamų investicijų nereikia drausti;
 • buhalterinė apskaita (supaprastinta) turi būti pradėta tvarkyti (jei dar nėra tvarkoma) nuo paraiškos pateikimo dienos ir iki projekto įgyvendinimo pabaigos
 • prie projekto nereikia pridėti po 3 komercinius pasiūlymus
 • nereikalaujama pažymos iš finansinės institucijos dėl projekto finansavimo skolintomis lėšomis.
 • kvietimui skirta net 10 mln. eurų, o tai reiškia, kad paramą galės gauti daugiau pareiškėjų nei bet kada anksčiau.

Pagrindinės sąlygos pareiškėjams lieka tos pačios kaip ir kasmet:

Paramos gali kreiptis asmenys nuo 18 metų amžiaus iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) 2019 m. sausio 1 dienai turi būti nuo 4000 iki 7999 €  (pasitikslinti galima tinklapyje www.vic.lt prisijungus prie savo paskyros arba paskambinus informacijos telefonu 852660620)

Paraiškos su partneriais nepriimamos.

Paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį investicinį KPP projektą.

Projekto finansavimas:

Po paramos suteikimo patvirtinimo  išmokomas 80 proc. avansas, likusi suma 20 proc. sumokoma tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Reikalavimai:

Padidinti ūkį ne mažiau kaip 20 proc., atlikti visas investicijas, atitikti visus pasirinktus atrankos kriterijus.

Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

ATRANKOS KRITERIJAI:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes Pareiškėjo balai
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų 15 15  
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
2.1.  nuo 4000 iki 4999 Eur 20 20  
2.2. nuo 5000 iki 5999 Eur 15
2.3. nuo 6000 iki 6999 Eur 10
2.4. nuo 7000 iki 7999 Eur 5
3. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) 15
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
4.1. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau 25 25
4.2. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai 15
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:  
5.1. Jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 15 15
5.2. Jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 10
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse. 10
Didžiausia balų suma iš viso: 100  

Pareiškėjai surinkę ne mažiau 35 prioritetinių balų gali teikti paraiškas, tačiau jei paraiškų bus daugiau nei paraiškų  šiam etapui skirta paramos suma, bus sudaroma prioritetinė paraiškų eilė, t.y. lėšų bus skirta tik didesnį prioritetinių balų surinkę projektai.

Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, verslo planą ir su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. po paramos patvirtinimo tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos 100 proc. bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

Konsultacijos:

+370 602 26 933

+370 673 88 712

El. p. info@verslopagrindas.lt

Paramos priemonės taisyklės paskelbtos http://www.infolex.lt/ta/525294

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2018 m. II paraiškų rinkimo etapas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia ūkininkus teikti paraiškas pagal Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“.

Prieš kiekvieną paraiškų rinkimo etapą mūsų specialistai parengia paramos taisyklių apžvalgą bei rekomendacijas potencialiems pareiškėjams, taip siekdami sutaupyti Jūsų laiką ieškant naudingos informacijos apie priemonę, kuri padėtų priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime ir suteiktų žinių apie tinkamas finansuoti išlaidas, įsipareigojimus ir kitus svarbius projekto įgyvendinimo ir kontrolės aspektus.

Paramos taisyklių apžvalga:

 

KUO YRA YPATINGAS ŠIS II 2018 METŲ KVIETIMAS IR KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PRETENDUOTI Į PARAMĄ

 

Pasikeitė tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, VĖL FINANSUOJAMAS NAUJOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS ĮSIGIJIMAS IŠ SKYRUS KOMBAINUS IR TRAKTORIUS.

Tinkamos išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika, IŠSKYRUS TRAKTORIUS IR KOMBAINUS, ir nauja įranga, įskaitant žemės ūkio įrangą, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti. (Motorinės transporto priemonės įrangai nepriskiriamos ir neremiamos)
 • Nauja įranga gyvulių biologiniam saugumui užtikrinti (dezinfekcinė, higieninė);
 • Nauji technologiniai įrenginiai skirti pirminiam produktų apdorojimui / perdirbimui (pvz. skerdienos išpjaustymui, pieno separavimui, sūrių gamybos, sulčių spaudimo ir pan.)
 • Žemės ūkio pastatų / infrastruktūros / artezinių gręžinių / vietinės kanalizacijos / vandentiekio / kelių statybos, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija;
 • Naujų statybinių medžiagų įsigijimas (statant ūkio būdu);
 • Projekto bendrosios išlaidos (paraiškos ir verslo rengimas, administravimas, architektų ir projektuotojų paslaugos) iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM bet ne daugiau 3000 €.
 • Pieno ūkio fermų bei plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybų finansavimas vykdomas, remiantis patvirtintais statybų ir įrengimo įkainiais.
 • Naujų žieminių šiltnamių statyba finansuojama tik tuo atveju, kai juose veikla vykdoma ne mažiau kaip 10 mėnesių per metus, statiniai su stiklo, polietileno ar polikarbonato danga su sumontuota stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo įranga.
 • Artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai rangos būdu.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

 • Ūkininkai / žemės ūkio bendrijos, kurių ūkio ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8 000 € (dydis yra vertinamas 2018-01-01), ūkis nepertraukiamai veikia ne mažiau kaip 2 metus.
 • Pripažinti žemės ūkio kooperatyvai kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.

 

Pasikeitė paramos dydis ir intensyvumas bei jo apskaičiavimo metodai:

Maksimali paramos suma:

 • 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų), kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti). Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM).
 • 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų), kai projekte numatyta įsigyti tik pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti).

Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į kokį specializuotą ūkio sektorių bus investuojama, jei ketinama keisti ūkio specializaciją arba, jeigu specializacijos neplanuojama keisti, į dominuojantį ūkio gamybos sektorių, pajamos iš kurio per 2017 ar 2016 metus sudarė ne mažiau 45 proc. pajamų.

Augalininkystės sektoriuje galima gauti ne daugiau kaip 40 proc. intensyvumo paramą.

Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – 50 proc. Jei pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, įgyvendinantis kolektyvines investicijas, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc.

Pakeistas 2014–2020 metų laikotarpiu leidžiamas maksimaliai suteiktos vienam pareiškėjui ir susijusioms įmonėms / asmenims paramos dydis:

Vienam paramos gavėjui suteikta paramos suma negali viršyti 400 000 Eur.

Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 800 000 Eur

Nežymiai pasikeitė projektų atrankos kriterijai, sumažėjo minimalus surenkamų balų skaičius iki 35.

 

 

Atnaujinti projektų atrankos kriterijai:

Eil.

Nr.

Projektų atrankos kriterijai Didžiausias

balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas nėra gavęs Europos Sąjungos (toliau – ES) investicinės paramos pagal tą žemės ūkio veiklos specializuotą sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje (nustatoma pagal paramos paraiškos III skyriaus 3 punkte pareiškėjo nurodytų gyvūnų ar augalų rūšių priskyrimą specializuotam sektoriui):
1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“; 10 10
1.3. pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. 5
2. Pareiškėjas įgyvendina (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių):
2.1 gyvulininkystės sektoriaus pieninės galvijininkystės projektą (balai nesuteikiami, jei pareiškėjas įgyvendina ne tik pieninės galvijininkystės projektą); 25 25
2.2 gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektą. 20
3. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (valdos ekonominis dydis nustatomas, kaip nurodyta Taisyklių 18.15 papunktyje). Kai valdos ekonominis dydis yra:
3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai; 15 15
3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai; 10
3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai. 5
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų, ir atsižvelgiant į šias nuostatas:

–    Atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;

–    Kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 21.3 papunktyje nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto investicijų verte (be PVM). Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo (pavyzdys: pareiškėjas vykdo specializuoto augalininkystės sektoriaus žemės ūkio produktų gamybą ir numato įsigyti tik veiklai vykdyti būtiną įrangą. Pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 510 000 Eur, prašoma paramos suma – 190 000 Eur, prašomas paramos intensyvumas yra 37 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Pagal Taisyklių 21.1.2 papunktį, augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės. Pagal Taisyklių 21.3.2 papunktį, didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 200 000 Eur. Apskaičiuotas paramos intensyvumas: (200 000 Eur : 510 000 Eur) x 100 = 39 proc. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais: 39proc. – 37 proc. = 2 proc. punktai. Pareiškėjo projektui suteikiami 2 atrankos balai).

5. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės, kuri veikia kaip juridinis asmuo, narys, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (patikrina NMA pagal organizacijos įstatus) ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas). Jam didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju, kai:
5.1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės (kaip nustatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 10 10
2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“) narys;  
5.2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys.   5
6. Projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo:
6.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienų metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Kai dalyvaujama nurodytose veiklose (veikloje), žemės ūkio naudmenų (toliau – ŽŪN) plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų; 15 15
6.2. projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlui ir srutoms laikyti ir tvarkyti fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas); 15
6.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015). 5
7. Paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų

ca bent vieną iš nurodytų ):

7.1. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo (jaunasis ūkininkas laikomas investuojančiu penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, kai ne vėliau kaip prieš penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo kaip ūkininko ūkio ir valdos valdytojas pirmą kartą pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti (pirmoji paraiška tiesioginėms išmokoms gauti turi būti pateikta ne anksčiau kaip 2013 metais) ir iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdė deklaravimą); 10 10
7.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis); 10
7.3. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienų metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą (paramos paraiška pateikta pagal gyvulininkystės sektorių) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto yra šiose vietovėse. Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ŽŪN plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą). 10
Balų suma: 100

 

 1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje (nustatoma pagal paramos paraiškos III skyriaus 3 punkte pareiškėjo nurodytų gyvūnų ar augalų rūšių priskyrimą specializuotam sektoriui):

1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;

1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;

 1. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas– suteikiama 20 balų;

3. pareiškėjo valdos ekonominis dydis SP (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra (vertinamas 2018-07-1, tikslinti tel. 852660620 į Vį ŽŪIKVC):

3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai;

 1. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 2. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:

5.1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;

5.2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;

 1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:

6.1. pareiškėjas dalyvauja  įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų;

6.2. projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;

6.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;

 1. įgyvendinamas gyvulininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti į ūkinių gyvūnų biologinei saugai valdoje užtikrinti būtinus statinius ir (arba) įrangą (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: privažiavimo kelias, tvora su vartais, gyvūnų pakrovimo rampa, transporto priemonių (nuosavų) lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos), dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir kameros) – suteikiami 5 balai;
 2. paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

8.1. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo

8.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto  arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų;

8.3. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

 1. PASTATŲ, STATINIŲ, Į KURIUOS INVESTUOJAMA, BEI ŽEMĖS PO JAIS, TEISĖTAS VALDYMAS (NUOMA, PANAUDA) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS PASIRAŠYTA SUTARTIMI IR ŠI SUTARTIS TURI BŪTI ĮREGISTRUOTA VĮ REGISTRŲ CENTRAS IKI PARAMOS SUTARTIES PASIRAŠYMO DIENOS , PAREIKŠKĖJAS TURI UŽTIKRINTI ŠIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO PO ŠIAIS PASTATAIS TEISĖTĄ VALDYMĄ (NUOSAVYBĖS TEISĘ, NUOMOS ARBA PANAUDOS TESĘ)  MAŽIAUSIA IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS (PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO 5 METAI).
 2. PASTATŲ ŽEMĖS SKLYPO PANAUDOS / NUOMOS SUTARTYJE TURI BŪTI APTARTOS STATYBŲ / REKONSTRAVIMO AR KAPITALINIO REMONTO GALIMYBĖS, JEI PARAMOS PARAIŠKOJE TOKIOS INVESTICIJOS NUMATOMOS.
 3. SU PARAMOS PARAIŠKĄ REIKIA PATEIKTI STATYBŲ (REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO) TECHNINĮ PROJEKTĄ IR SKAIČIUOJAMOSIOS STATYBŲ DALIES (SĄMATŲ) DOKUMENTUS ARBA PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS KIEKVIENAM OBJEKTUI ATSKIRAI.

Mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes, parinks optimaliausią projekto finansavimo ir vykdymo planą, padės įvykdyti laiku visus įsipareigojimus, susijusius su projekto vykdymu bei tinkamai pateikti projekto vykdymo ataskaitą bei mokėjimo prašymą (-us).

Dėl konsultacijų ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymų kreiptis telefonu +370 67388712 arba elektroniniu paštu: info@verslopagrindas.lt

2019 metų paraiškų priėmimo grafikas pagal 2014-2020 metų Lietuvos Kaimo plėtros programą

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKAS

 

 

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2019-08-01 2019-09-30
1.2 Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 2019-08-01 2019-09-30
2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS
2.1 Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis 2019-02-01 2019-03-29
3 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2019-01-02 2019-03-29
2019-04-01 2019-06-28
2019-07-01 2019-09-30
2019-10-01 2019-12-31
4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
2019-03-01 2019-04-30
4.2 Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2019-06-03 2019-07-31
4.3 Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:    
4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai 2019-05-02 2019-07-31
4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti  

2019-05-02

 

2019-06-28

4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:
4.4.1 Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas 2019-01-02 2019-02-28
6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA
6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2019-07-01 2019-07-31
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2019-09-02 2019-10-31
6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2019-03-01 2019-05-31
6.4 Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2019-11-04 2019-12-31
6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 2019-05-02 2019-05-31
7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE
7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:
7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2019-04-01 2019-05-31
8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ
8.1 Miško veisimas 2019-03-01 2019-04-30
2019-09-02 2019-10-31
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2019-05-02 2019-06-28
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2019-07-01 2019-08-30
8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2019-04-01 2019-05-31
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas 2019-03-01 2019-12-31
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas 2019-11-04 2019-12-31
16.3 Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui 2019-09-02 2019-10-31
16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 2019-02-25 2019-03-29
17 RIZIKOS VALDYMAS
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2019-03-01 2019-06-28
2019-09-02 2019-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2019-01-02 2019-12-31
19 LEADER PROGRAMA
19.2 Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2019-02-18 2019-03-18
2019-04-15 2019-05-17
2019-06-03 2019-07-05
2019-09-16 2019-10-18
19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2019-04-15 2019-05-17
2019-09-16 2019-10-18
19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2019-02-18 2019-03-18
2019-04-15 2019-05-17
2019-06-03 2019-07-05
2019-09-16 2019-10-18