PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖJE IKI 200 000 €, NE MAŽIAU KAIP 1 METUS VEIKIANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS. TINKA IR KAIMO TURIZMO VEIKLOS PLĖTRA.

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Remiama ne žemės ūkio veikla, tinka ir kaimo turizmo plėtrai.

Paraiškos renkamos 2021-09-01 – 2021-10-29

Jei Jūs esate labai maža arba maža įmonė (darbuotojų skaičius 1-50) ar dirbate pagal Individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą ir norite plėsti savo veiklą, arba norite įvesti naują papildomą veiklą, tuomet šis pasiūlymas

Paramos suma ir intensyvumas:

 • Maksimali paramos suma vienam projektui  200 000 Eur. Suma priklauso nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos bei nuo kūrimui darbo vietų skaičiaus projekto įgyvendinimo metų. Kiekvienai planuojamai steigti darbo vietai (pilnu etatu) galima prašyti iki 50 000 € paramos
 • Finansavimo intensyvumas – 50 proc.

Galimi pareiškėjai:

 • Fizinis (ūkininkas, vykdantis ekonominę veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą ir įsteigęs įmonę) ar juridinis asmuo (veikiantis ne trumpiau kaip 1 metai), atitinkantis labai mažos ar mažos įmonės reikalavimus, kurio registracijos vieta ir veiklos vykdymo vieta – kaimo vietovė.
 • Tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas;
 • Vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas:

–          Pareiškėjo fizinio asmens – 2020 m. veiklos pajamas sudaro ne mažiau kaip 7284 €

–          Pareiškėjo juridinio asmens – pardavimo pajamos 2020 m. buvo ne mažiau kaip 17276,00 €;

 

Pagal priemonę galima investuoti ir į apgyvendinimo veiklą, tačiau tik tokiu atveju, jeigu planuojama šios veiklos plėtra. Nustatoma pagal gautas pajamas per 2020 metus iš šios veiklos:

 • Jei projekte numatyta apgyvendinimo veiklos plėtra, ataskaitiniais  (2020) metais pareiškėjo pajamos iš apgyvendinimo veiklos turi sudaryti ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (7284 EUR) fiziniam asmeniui ir 12 vidutinės algos dydžių 17276,00 € juridiniam asmeniui.
 • Jei pareiškėjas užsiima stovyklaviečių veikla 2020 m. pajamos iš šios veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 3642,00 EUR.
 • Būtina, kad pareiškėjas neturėtų skolų VMI ir Sodrai, ir atitiktų ekonominio gyvybingumo rodiklius.

Remiantis 2020 metų balanso informacija skaičiuojamas:

Skolos rodiklis, kuris turi būti mažesnis kaip 0,6 (skaičiuojamas visų skolų trumpalaikių ir ilgalaikių sumą padalinus iš viso balansinio turto);

Remiantis 2020 metų pelno (nuostolio) informacija skaičiuojamas: 

Pelningumo rodiklis, kuris turi būti ne mažesnis kaip 2 procentai (skaičiuojamas grynąjį pelną padalinus iš pardavimo pajamų ir gautą rezultatą padauginus iš 100).

Tinkamos išlaidos:

 • Nekilnojamojo turto statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas; įranga, įrengimai ir kitas ilgalaikis turtas. Kompiuterinė ir programinė įranga; specializuota technika, transporto priemonės (išskyrus taisyklėse draudžiamas kategorijas); Infrastruktūros kūrimas ar pertvarkymas.

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)

1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

20  

 

20

15

10

5

3

1.2. Pareiškėjas (juridinis asmuo) – registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

 

 

20

15

10

5

3

2. 2.1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo (taikoma projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):

Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)

2.2. Didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):

Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai)

25 25–1
3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis

 

(jei projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas, atrankos balai nesuteikiami):

 

(ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje)

Duomenys skelbiami: https://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/

3.1. 2019 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 10 10
3.2. 2019 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 5
4. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):

iki 0,25 etato

nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato

nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato

nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato

1 etatas ir daugiau

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

4

6

8

10

5. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 10 10
6. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus

(pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus))

10 10
7. Pareiškėja yra moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra moteris

(pagrindinė akcininkė – turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovė yra moteris)

5 5
8. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:

1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip 10;

2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.

10 10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100.

Pirminė tinkamumui nustatyti konsultacija NEMOKAMA. Pasirašiusiems projekto rengimo paslaugų teikimo sutartį, konsultacijos įskaičiuojamos į projekto rengimo darbų kainą.

Dėl konsultacijų ir paslaugų kreiptis į projektų vadovę Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 el. p. verslopagrindas@gmail.com

Plačiau apie priemonę:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai-2020-m/24484?tab=1

 

MB „VERSLO PAGRINDAS“ DARBUOTOJAI TURI ILGALAIKĘ PATIRTĮ RENGIANT PROJEKTUS ES STRUKTŪRINIAMS IR TARPTAUTINIAMS FONDAMS. UŽSAKYMUS PARENGTI PROJEKTĄ PRIIMAME IKI 2020 M. LIEPOS 31 D. PAGAL PRIEMONĘ „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“.

 

Linkime malonaus bendradarbiavimo, mes tikime Jūsų sėkme!

 

PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI IR (ARBA) RINKODARAI 2021-09-01 – 2021-09-30

Puiki paramos priemonė planuojantiems žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos plėtrą. Kviečiame rengti paraiškas negrąžintinai ES paramai gauti.

Pasiūlymas skirtas mėsos, vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos  perdirbimui ir (arba) rinkodarai, mėsos perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui.

 • Maksimali paramos suma:

o    1 000 000 Eur (vienas milijonas trys šimtai eurų) vienam projektui ir 4 000 000 Eur (keturių milijonų eurų) pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui vienam pareiškėjui; paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės (produkcijos transportavimo technika (transporto priemonės)
 • bendrosios išlaidos.

Kviečiame bendradarbiauti mėsos, vaisių, uogų, daržovių, grybų bei augalininkystės produkcijos perdirbimo ir / arba prekybos įmones, kurios veikia ir atitinkamą veiklą vykdo ne trumpiau kaip kalendorinius metus, neturi finansinių sunkumų ir skolų Valstybės biudžetui .

Mūsų specialistai įvertins Jūsų ūkio potencialą, parengs verslo planą, paraišką ir susijusius dokumentus bei dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Pirminė konsultacija NEMOKAMA. Klientams, pasirašiusiems projekto rengimo ir administravimo paslaugų teikimo sutartį konsultacijų kaina įsklaičiuojama į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą.

Dėl konsultacijų kreiptis į projektų vadovę Aliciją Janovič, tel. +37060226933, el. p. verslopagrindas@gmail.com

Atrenkame tik tinkamus pareikškėjus, surenkančius pakankamai prioritetinių balų ir atitinkančius ekonominio gyvybingumo reikalavimus.

Priemonės taisyklės:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f31c1508c1d11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONĖ 2 KVIETIMAS

KVIEČIAME PASINAUDOTI SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUBSIDIJA DARBO VIETAI ĮSTEIGTI (informacija tikslinta)

Paraiškas renka Užimtumo tarnyba (buv. Lietuvos darbo birža) nuo 2021-08-31 iki 2021-09-30 d.

Maksimali paramos suma 19921,26 Eur. vienai paraiškai. Rėmimas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagrindiniai reikalavimai ir paramos teikimo principas:

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:
* kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų užimtumo veiklos planą, kuriame numatė dalyvavimą savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
* pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų:

jaunimas iki 29 metų;
vyresni kaip 45 metų.
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

SVARBU:

 1. Paraiškos pateikimo dieną ir iki sprendimo suteikti paramą dienos (paraiškos svarstymo metu) reikia turėti bedarbio statusą.
 2. Jei asmuo nors kartą gyvenime buvo įsteigęs (buvo steigėju) juridinį asmenį iki paraiškos teikimo dienos ir per paraiškos vertinimo laiką, jis negali pretenduoti į šią paramą.
 3. Pagal priemonę remiamas darbo vietos įkūrimas steigiant juridinį asmenį (MB, UAB, VŠį, I. Į), bet ne veiklos organizavimas, t. y. jeigu planuojate atidaryti restoraną, tuomet darbo vietą turite steigti sau pagal profesiją: virėjui – virėjui būtina įranga, direktoriui – tik ta įranga, kuri reikalinga direktoriui atlikti jo pareigas. Jokių direktorius – virėjas ar kitų dvigubų pareigų pagal šią priemonę remiama nebus, taigi reikės visas kitas būtinas veiklai investicijas atlikti savarankiškai.
 4. Labai svarbu surinkti pakankamai prioritetinių balų (pateikiame balų lentelę žemiau);
 5. Investuoti galima tik į ilgalaikį materialųjį turtą, nematerialus ilgalaikis turtas nėra remiamas, taip pat trumpalaikis turtas ir kitos išlaidos. Patalpų remontas remiamas tik tuo atvejų, jeigu ilgalaikis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teisę ir išlaidos sudaro ne daugiau 50 proc. visų numatytų projekto išlaidų.
 6. Žemės ūkio gamyba (akvakultūra, žemės ūkis, miškininkystė) ir veikla, kuri bus vykdoma už Lietuvos Respublikos ribų nėra remiama.
 7. Pretenduoti į paramą gali visų miestų, miestelių ir kaimų gyventojai, atitinkantys kriterijus.
 8. Bus paraiškų atrankos konkusas, todėl svarbu surinkti kuo daugiau prioritetinių balų.

Informacijos apie priemonę, paraiškos formą ir teisės aktus, reglamentuojančius savarankiško užimtumo rėmimą galite rasti užimtumo tarnybos tinklapyje: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems3/versl-kurimas/

Dėl konsultacijų kreiptis tel. +37067388712 Ana Balčiūnienė ; tel. +37060226933 Alicija Janovič arba bendru el. paštu: verslopagrindas@gmail.com 

Pirminė konsultacija tinkamumui nustatyti yra nemokama. Dirbame visoje Lietuvoje, teikiam paslaugų kokybės garantijas, sąlygas aptariame individualiai.

Atrankos kriterijai

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos atitiktis nustatytiems kriterijams Maksimalus balų skaičius
1.       Planuojamos steigti juridinio asmens teisinė forma:

 

1.1. mažoji bendrija, individuali įmonė

1.2. kita juridinio asmens teisinė forma.

 

 

0

5

2. Asmens turimos kvalifikacijos atitiktis steigiamai darbo vietai:

2.1. neatitinka;

2.2. atitinka.

 

 

0

10

 

3. Asmens turimos darbo patirties, ilgesnės nei vieneri metai, atitiktis steigiamai darbo vietai:

3.1. neatitinka;

3.2. atitinka.

 

 

0

15

4. Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos teikėjo nuosavų lėšų dalis nuo projekto vertės, proc. (PVZ. projekto vertė 40 000 €, prašoma subsidija 19921,26 €, Jūsų lėšos sudarys 20078,74 €, t.y. 50,196 proc. ir Jūs gaunate  11 balų)

4.1. 0

4.2. 0,0001-4,9999

4.3. 5-9,9999

4.4. 10-14,9999

4.5. 15-19,9999

4.6. 20-24,9999

4.7. 25-29,9999

4.8. 30-34,9999

4.9. 35-39,9999

4.10. 40-44,9999

4.11. 45-49,9999

4.12. 50-54,9999

4.13. 55-59,9999

4.14. 60-64,9999

4.15. 65-69,9999

4.16. 70 ir daugiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5. Prašomos subsidijos sumos dalis nuo maksimalaus subsidijos dydžio, proc. (mažinant prašomą subsidiją nuo maksimalios 19921,26 yra suteikiami balai)

 

5.1. 97,5-100

5.2. 95-97,4999

5.3. 92,5-94,9999

5.4. 90-92,4999

5.5. 87,5-89,9999

5.6. 85-87,4999

5.7. 82,5-84,9999

5.8. 80-82,4999

5.9. 77,5-79,9999

5.10. 75-77,4999

5.11. 72,5-74,9999

5.12. 70-72,4999

5.13. 67,5-69,9999

5.14. 65-67,4999

5.15. 62,5-64,9999

5.16. 60-62,4999

5.17. 57,5-59,9999

5.18. 55-57,4999

5.19. 52,5-54,9999

5.20. 50-52,4999

5.21. 47,5-49,9999

5.22. 45-47,4999

5.23. 42,5-44,9999

5.24. 40-42,4999

5.25. 37,5-39,9999

5.26. 35-37,4999

5.27. 32,5-34,9999

5.28. 30-32,4999

5.29. 27,5-29,9999

5.30. 25-27,4999

5.31. 24,9999 ir mažiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6. Darbo vietos steigiamos savivaldybėje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė negu vidutiniškai šalyje (rugpjūčio 1 d. statistika)

6.1. neviršija vidutinio šalyje;

6.2. nuo 1 iki 1,1999 karto;

6.3. nuo 1,2 iki 1,3999 karto;

6.4. 1,4 karto ir daugiau.

 

 

 

 

 

0

3

6

10

7. Steigiama darbo vieta stacionari / mobili:

7.1. stacionari;

7.2. mobili.

 

15

0

PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

(pereinamasis paraiškos vertinimo balas – 35)

 100

Parama verslui – kūrybiniai čekiai COVID-19

Planuojantiems kurti naujus produktų dizaino sprendimus, bet dėl patirtų karantino metu nuostolių stokojantiems lėšų tai padaryti, paskelbtas ilgai lauktas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Kūrybiniai čekiai COVID-19”.

Paraiškos priimamos LVPA nuo 2021-07-16 iki 2021-08-31 
Kvietimo biudžetas: 7 000 000 Eur. Maksimali parama vienam projektui 70 000 Eur., minimali 20 000 Eur. Paramos intensyvumas iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.
Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. Paraiškos priimamos be partnerių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.
 • Dizainą kuriant, finansuojamos dizaino tyrimo, koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.
 • Sukurtą dizainą diegiant finansuojamos išlaidos, reikalingos dizainui vystyti, trūkumams šalinti, patirtos, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.
 • Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje ne trumpiau kaip 1 metus, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą.
 • Rinkodaros inovacijų tinkamos finansuoti išlaidos apima rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos sukūrimo ir viešinimo internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos internetiniuose portaluose, reklaminių straipsnių išlaidas; turinio rinkodaros išlaidas: internetiniai dienoraščiai, el. knygos, el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos, vadovai.
 • Rinkodaros inovacijų sukūrimas turi būti įsigyjamas iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje ne trumpiau nei vienerius metus.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus bendradarbiauti. Mūsų specialistai kvalifikuotai parengs paraišką bei administruos Jūsų projektą iki jo visiško sėkmingo įvykdymo.

Dirbame visoje Lietuvoje taip pat ir nuotoliniu būdu. Dėl detalesnės konsultacijos kreiptis į specialistę Aliciją Janovič tel. +37060226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com

 

PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI IKI 40 000 EUR. 2021 METŲ KVIETIMAS

Paraiškos renkamos nuo 2021 m. birželio 1 iki liepos 30 d.

Dėl projekto rengimo ir susijusių konsultacijų kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 info@verslopagrindas.lt

Brangūs pareiškėjai ir partneriai! Pagaliau artėja metas daugumos jūsų ilgai lauktos priemonės paraiškų rinkimas. Jaunieji ūkininkai turės  progą šioje 2014-2020 metų KPP programoje pasinaudoti negrąžintiną iki 40 000 €* parama jaunojo ūkininko ūkio įsikūrimui. Džiugina tai, kad jaunasis ūkininkas galės padengti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, avansu išmokoma 80 proc. paramos, likusi suma bus išmokėtą tinkamai įgyvendinus verslo planą. Projekto įgyvendinimas ne vėliau kaip iki 2024-12-31, galutinis lėšų išmokėjimas ne vėliau 2025-12-31.

Ši parama – tai didelė pagalba startui ir labai viliojanti perspektyva lemianti apsisprendimą užsiimti žemės ūkio veikla. Tačiau daugeliui būsimų pareiškėjų suprasti patį paramos teikimo, projekto vykdymo ir kontrolės principą yra labai sudėtinga, todėl mūsų kaip konsultantų pareiga, yra padėti susiorientuoti informacijos gausoje. Mūsų paslaugos apimą: verslo plano ir paraiškos parengimą bei tikslinimą (jei prireiks) bei projekto administravimą (pirkimų ir suplanuotų terminų kontrolė, projekto vykdymo rezultatų atitikties verslo planui vertinimą, projektų pakeitimų derinimą su NMA, mokėjimo prašymo ir galutinės ataskaitos pateikimą). Gauti parama – tai pusė darbo, labai svarbu tinkamai įgyvendinti projektą, kad būtų išmokėta likusi suma ir nereikėtų grąžinti gauto avanso. Užsisakius mūsų paslaugas, netinkamo įgyvendinimo riziką bus sumažinta iki minimumo.

Taigi, mūsų bendri patarimai visiems norintiems teikti paraiškas jauniesiems ūkininkams (jaunasis ūkininkas – 18-40 metų amžiaus, niekada nėra deklaravęs žemės ūkio valdos, nėra gavęs tiesioginių išmokų, ūkį ir valdą įsteigęs ne anksčiau nei prieš 2 metus iki paraiškos pateikimo):

 • Svarbiausia – įsigilinti į planuojamą veiklą. Būsimas pareiškėjas pirmiausia turi pasirinkti veiklos kryptį (pagal norus / galimybes / turimas žinias bei patirtį), pasidomėti planuojamos veiklos ypatumais, gamybos technologijomis, produkcijos sandėliavimo ir realizavimo galimybėmis. Aiškiai suvokti visas galimybes ir grėsmes (dėl ligų, prasto oro, supirkimo kainų sumažėjimo, žaliavų kainų didėjimo ir pan.), taip pat apsispręsti dėl reikiamų investicijų (įrangos, technikos, galvijų ir pan.) Poreikio veiklai pradėti.
 • Surinkti pakankamą prioritetinių balų skaičių (žemiau).

PRIORITETINIAI BALAI:

 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis (pasiskaičiuoti ūkio potencialą galite www.vic.lt esančioje VED preliminarioje skaičiuoklėje) , išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus)

1.1. nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur suteikiami 4 balai;

1.2. nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 8 balai;

1.3. nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 12 balų;

1.4. nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – 16 balų;

1.5. nuo 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų;

 1. kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:

2.1. pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, SG skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus:

2.1.1. nuo 6,00 iki 8,99 SG, suteikiami 4 balai;

2.1.2. nuo 9,00 iki 11,99 SG – 8 balai;

2.1.3. nuo 12,00 iki 14,99 SG – 12 balų;

2.1.4. nuo 15,00 iki 17,99 SG – 16 balų;

2.1.5. nuo 18,00 SG ir daugiau – 20 balų;

2.2. pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;

2.3. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ŽŪN bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;

2.4. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:

2.4.1. nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. – 10 balų ;

2.4.2. nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų;

 1. pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN);
 2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai;
 3. verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų (pvz. pareiškėjas didžiausią galimą prašomą paramos sumą susimažina 10 proc. už tai jam suteikiami 5 balai);
 4. verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų;
 5. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų.
 6. Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Pareiškėjas privalo įvertinti projekto finansavimo galimybes. Paminėjome finansinę dalį neatsitiktinai, nes paramos lėšomis galima padengti iki 40 000 € tinkamų finansuoti išlaidų su  PVM, tačiau parama išmokama dviem dalim: 80 proc. avansu ir 20 proc. po to kai visos investicijos yra įvykdytos ir verslo planas baigtas įgyvendinti.

Paslaugų kaina: 600 € +PVM  už verslo plano ir paraiškos bei susijusių dokumentų parengimą, “sėkmės mokestis” 600 €+PVM (mokamas tik tuo atveju jeigu projektui skiriama parama).

Dėl projekto rengimo kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 info@verslopagrindas.lt

Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.

Sutartis dėl verslo plano ir paraiškos parengimo pasirašomos iki liepos 12 d.

Informacija apie jaunųjų ūkininkų paramą plačiau:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-jaunuju-ukininku-isikurimui-2021-m/34456?tab=1

Priemonės įgyvendinimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/55721f607bcf11e9863cb9ed35b4647a/asr

2021 metų Smulkiųjų Ūkininkų Paramos kvietimai: smulkiems pieno ūkiams ir smulkiems ūkiams bendra tvarka

Paraiškos renkamos 2021-05-03 – 2021-06-30

Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta: 10 000 000 Eur. smulkiems ūkiams ir 5 000 000 Eur. smulkiems pieno ūkiams.

SVARBU: paskelbtos įgyvendinimo taisyklės apjungia 2 kvietimus teikti paraiškas smulkiems ūkiams, tačiau bus formuojamos dvi atskiros paraiškų eilės ir prioritetiniai balai vertinami atskirai smulkiems ūkiams ir smulkiems pieno ūkiams, todėl tarp jų konkurencijos nebus.

Paramos išmokėjimo sąlygos:

Parama 15 000 €, intensyvumas 100 proc. parama išmokama dviem dalimis: 80 proc. avansas po sprendimo skirti paramą, 20 proc. įgyvendinus projektą, kontrolės laikotarpio nėra.

Reikalavimai pareiškėjams:

 1. Smulkūs pieno ūkiai:

Pagrindinis kriterijus ne valdos ekonominis dydis (VED) bet turimų galvijų skaičius ir jų dalis ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavime.

Jeigu esate smulkus pieninės galvijininkystės ūkis, veikiantis ne mažiau kaip 1 metus, laikote nuo 3 iki 9 pieninių veislių karvių (BŪTINAI pieninių veislių, žindenės, mišrūnės netinka), Jūsų 2021-01-01 dienos VED apskaičiavimo sąraše pieninės karvės sudaro daugiau kaip 50 proc. visos valdos dydžio, surenkate ne mažiau 25 balų (kriterijai pateikiami žemiau) – esate tinkamas pareiškėjas.

 1. Smulkūs ūkiai (visi kiti sektoriai):

Valdos ekonominis dydis 2021-01-01 ne mažiau kaip 4000 Eur. ir ne daugiau kaip 7999,00 Eur.

Ūkis veikia (plotai ir gyvuliai deklaruojami) ne mažiau kaip 1 metus

Surenkate ne mažiau 25 balų (kriterijai pateikiami žemiau)

Antrą kartą kreiptis paramos smulkiems ūkiams galima kreiptis, jeigu nebuvote gavęs paramą pagal tai pačiai veiklos sričiai (pvz. parama gauta žemės ūkio produktų gamybai, reiškia pakartotinai gal

 Atrankos kriterijai (bendri):

 1. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) – 10 balų (paraiškos pateikimo dieną)
 2. Pareiškėjo narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve (pripažintas turi būti paraiškos pateikimo dienai):

2.1. daugiau nei 2 metai – 15 balų;

2.2. iki 2 metų – 10 balų.

 1. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), suteikiama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
 2. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, suteikiama 10 balų.

Smulkių pieno ūkių atrankos kriterijai:

 1. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: verslo plane numatytos investicijos į melžimo įrangą. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių įsigijimą balai nesuteikiami) – 15 balų
 2. verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą – 20 balų.
 3. verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus – 20 balų.

Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Įgyvendinus verslo planą, turi būti pastatyta ir naudojama betoninė mėšlidė ar srutų kauptuvas.

Smulkių ūkių (kiti sektoriai) atrankos kriterijai:

 1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“. Nustatant pajamų iš minėtų sektorių dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų, o gautos lėšos, gaunamos įgyvendinus programas, skirtas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą), turi būti išskaidytos į iš gyvulininkystės ar sodininkystės, ar uogininkystės, ar daržininkystės, ar augalininkystės veiklos gautas lėšas). – 15 balų
 2. paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis (šis atrankos kriterijus netaikomas paramos paraiškoms, kuriose kreipiamasi paramos pieninei galvijininkystei):

30.2.1.1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;

30.2.1.2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;

30.2.1.3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;

30.2.1.4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai;

 1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų.
 2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 25 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus kreiptis dėl paramos gavimo galimybių ir verslo plano ir paraiškos parengimo, mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes gauti paramą pirminės konsultacijos metu nemokamai! Tolimesnės konsultacijos bus įskaičiuotos į verslo plano ir paraiškos rengimo kainą. Mokestis už paslaugas gali būti finansuojamas iš paramos lėšų projekto ribose.

Yra galimybė atsiskaityti už paraiškos ir verslo plano rengimą tik gavus paramą!

Verslo plano ir paraiškos parengimui teikiame kokybės garantiją – jeigu tik dėl mūsų konsultantų kaltės paraiška atmetama – gražiname sumokėtus pinigus.

Dėl konsultacijų ir sutarčių pasirašymo kreiptis į specialistę Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 el. p. verslopagrindas@gmail.com

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PARAIŠKŲ TEIKIMAS PARAMAI 2021-02-22 – 2021-03-23

VUI – tai Užimtumo tarnybos mokamos subsidijos, skirtos finansuoti ilgalaikį turtą ir pastatų / patalpų remontą ir pritaikymą, kuris yra būtinas naujoms darbo vietoms įkurti.  

VUI projektų finansavimas:

Darbo priemonių įsigijimo maksimali subsidijos suma vienai darbo vietai 19921,26 Eur. iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, visoms darbo vietoms – iki 200 000 Eur.* (maksimali Valstybės pagalbos de minimis suma, kurią gali gauti įmonė per 3 kalendorinius metus ir jeigu pareiškėjas jau yra pasinaudojęs pagalba per nurodytą laikotarpį, maksimalią sumą reikia mažinti gauta pagalbos suma).

Pasirašius paramos sutartį pagalba išmokama 2 dalimis – 50 proc. pradedant vykdyti projektą, t.y. avansu, 50 proc. įvykdžius projektą.

Tinkami pareiškėjai:

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės (veiklos trukmė neribojama), kurios nepatyria sunkumų, nėra bankrutuojančios, nėra skolingos Valstybės biudžetui (nebent skolos padengimas yra suderintas), nėra skolingos Užimtumo tarnybai.

Tinkamos finansuoti investicijos:

Nauja arba naudota įrangą, įrankiai, transporto priemonės ir pastatų / patalpų, priklausančių pareiškėjui nuosavybės teise remontas arba pritaikymas planuojamai veiklai (šios rūšies investicijų suma negali viršyti 50 proc. dotacijų sumos).

Netinkamos finansuoti išlaidos:

Ne ilgalaikis materialus turtas, nematerialus ilgalaikis turtas, ilgalaikis materialus turtas nebūtinas kuriamoms darbo vietoms steigti.

Projekto vykdymo trukmė – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Projekto kontrolė – 3 metai nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos (per tą laiką negalima panaikinti sukurtų darbo vietų, parduoti įsigytas investicijas ir nedrausti įsigytų investicijų)

Projektas bus finansuojamas jeigu jis bus įgyvendinamas vietovėse, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei vidutinis šalyje. VUI vietovių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A1-924

Subsidijavimą reglamentuoja:

Projektų atranka:

Pateikta VUI paraiška turi surinkti ne mažiau kaip 35 kokybės balus, bet mūsų specialistai rekomenduoja surinkti ne mažiau 38 balų ir atitikti bent vieną papildomą kriterijų, nes ši pagalbos priemonė yra itin populiari ir skirto biudžeto dažniausia neužtenka visiems pareiškėjams. Kokybės vertinimo kriterijai yra pateikti Užimtumo tarnybos oficialiame tinklapyje https://uzt.lt/darbdaviui/vietines-uzimtumo-iniciatyvos/

MŪSŲ PASLAUGOS:

Dirbame visoje Lietuvoje nuotoliniu būdu, konsultuojame, padedame parengti kokybišką paraišką ir administruojame vykdomą projektą, teikiame pagalba ir projekto įgyvendinimo metu. Reikalui esant atstovaujame klientą, sprendžiame ginčytinus klausimus su UŽT ir, jeigu reikia, aukštesnėse institucijose.

Mūsų specialistai turi sukaupę labai didelę patirtį rengiant įvairaus pobūdžio investicinius paramos projektus ir padės Jums maksimaliai naudingai įsisavinti VUI pagalbos lėšas. Jūsų projekto sėkmė – mūsų garbės reikalas!

Dėl paraiškos rengimo kreiptis į mūsų specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. / viber  +37067388712 el. p. esparama.kornelis@gmail.com

Alicija Janovič tel. / viber  +37060226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com

Facebook tinkle: Verslo pagrindas

 

 

 

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONĖ

KVIEČIAME PASINAUDOTI SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUBSIDIJA DARBO VIETAI ĮSTEIGTI.

Paraiškas renka Užimtumo tarnyba (buv. Lietuvos darbo birža) iki 2021-02-05 d.

Maksimali paramos suma 19921,26 Eur. vienai paraiškai. Rėmimas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagrindiniai reikalavimai ir paramos teikimo principas:

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:
* kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų užimtumo veiklos planą, kuriame numatė dalyvavimą savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
* pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų:

jaunimas iki 29 metų;
vyresni kaip 45 metų.
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

SVARBU:

 1. Paraiškos pateikimo dieną ir iki sprendimo suteikti paramą dienos (paraiškos svarstymo metu) reikia turėti bedarbio statusą.
 2. Jei asmuo nors kartą gyvenime buvo įsteigęs (buvo steigėju) juridinį asmenį iki paraiškos teikimo dienos ir per paraiškos vertinimo laiką, jis negali pretenduoti į šią paramą.
 3. Pagal priemonę remiamas darbo vietos įkūrimas steigiant juridinį asmenį (MB, UAB, VŠį, I. Į), bet ne veiklos organizavimas, t. y. jeigu planuojate atidaryti restoraną, tuomet darbo vietą turite steigti sau pagal profesiją: virėjui – virėjui būtina įranga, direktoriui – tik ta įranga, kuri reikalinga direktoriui atlikti jo pareigas. Jokių direktorius – virėjas ar kitų dvigubų pareigų pagal šią priemonę remiama nebus, taigi reikės visas kitas būtinas veiklai investicijas atlikti savarankiškai.
 4. Labai svarbu surinkti pakankamai prioritetinių balų (pateikiame balų lentelę žemiau);
 5. Investuoti galima tik į ilgalaikį materialųjį turtą, nematerialus ilgalaikis turtas nėra remiamas, taip pat trumpalaikis turtas ir kitos išlaidos. Patalpų remontas remiamas tik tuo atvejų, jeigu ilgalaikis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teisę ir išlaidos sudaro ne daugiau 50 proc. visų numatytų projekto išlaidų.
 6. Žemės ūkio gamyba (akvakultūra, žemės ūkis, miškininkystė) ir veikla, kuri bus vykdoma už Lietuvos Respublikos ribų nėra remiama.
 7. Pretenduoti į paramą gali visų miestų, miestelių ir kaimų gyventojai, atitinkantys kriterijus.
 8. Užtenka surinkti minimalų balų skaičių, nes lėšų kvietimui tikrai pakaks.

Informacijos apie priemonę, paraiškos formą ir teisės aktus, reglamentuojančius savarankiško užimtumo rėmimą galite rasti užimtumo tarnybos tinklapyje: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/versl-kurimas/

Dėl konsultacijų kreiptis tel. +37067388712 Ana Balčiūnienė arba el. paštu: verslopagrindas@gmail.com

Pirminė konsultacija tinkamumui nustatyti yra nemokama. Paslaugų kaina, į kurią įeina paraiškos rengimas, konsultacijos ir tikslinimas iki paraiškos patvirtinimo 500 Eur.+ PVM Dirbame visoje Lietuvoje, teikiam paslaugų kokybės garantijas, sąlygas aptariame individualiai.

Atrankos kriterijai

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos atitiktis nustatytiems kriterijams Maksimalus balų skaičius (apibraukti)  

Pasirinkti balų skaičių ir nurodyti kokį kriterijų atitinkate (pvz. 5 balai, skiriama  20-24,9999 proc. nuosavų lėšų)

1.       Planuojamos steigti juridinio asmens teisinė forma:

 

1.1. mažoji bendrija;

1.2. kita juridinio asmens teisinė forma.

 

 

 

0

5

 
2. Pateiktoje paraiškoje dėl savarankiško užimtumo rėmimo numatyta steigti sau darbo vietą kaimo gyvenamojoje vietovėje*:

2.1. ne;

2.2. taip.

 

 

 

0

5

 

 
3. Asmens turimos kvalifikacijos atitiktis steigiamai darbo vietai:

3.1. neatitinka;

3.2. iš dalies atitinka/ giminiška profesija;

3.3. atitinka.

 

 

0

5

10

 

 
4. Asmens turimos darbo patirties, ilgesnės nei vieneri metai, atitiktis steigiamai darbo vietai:

4.1. neatitinka;

4.2. iš dalies atitinka/ giminiška profesija;

4.3. atitinka.

 

 

0

10

15

 

 
5. Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos teikėjo nuosavų lėšų dalis nuo projekto vertės, proc. (PVZ. projekto vertė 40 000 €, prašoma subsidija 19921,26 €, Jūsų lėšos sudarys 20078,74 €, t.y. 50,196 proc. ir Jūs gaunate  11 balų)

5.1. 0

5.2. 0,0001-4,9999

5.3. 5-9,9999

5.4. 10-14,9999

5.5. 15-19,9999

5.6. 20-24,9999

5.7. 25-29,9999

5.8. 30-34,9999

5.9. 35-39,9999

5.10. 40-44,9999

5.11. 45-49,9999

5.12. 50-54,9999

5.13. 55-59,9999

5.14. 60-64,9999

5.15. 65-69,9999

5.16. 70 ir daugiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 
6. Prašomos subsidijos sumos dalis nuo maksimalaus subsidijos dydžio, proc. (mažinant prašomą subsidiją nuo maksimalios 19921,26 yra suteikiami balai)

 

6.1. 97,5-100

6.2. 95-97,4999

6.3. 92,5-94,9999

6.4. 90-92,4999

6.5. 87,5-89,9999

6.6. 85-87,4999

6.7. 82,5-84,9999

6.8. 80-82,4999

6.9. 77,5-79,9999

6.10. 75-77,4999

6.11. 72,5-74,9999

6.12. 70-72,4999

6.13. 67,5-69,9999

6.14. 65-67,4999

6.15. 62,5-64,9999

6.16. 60-62,4999

6.17. 57,5-59,9999

6.18. 55-57,4999

6.19. 52,5-54,9999

6.20. 50-52,4999

6.21. 47,5-49,9999

6.22. 45-47,4999

6.23. 42,5-44,9999

6.24. 40-42,4999

6.25. 37,5-39,9999

6.26. 35-37,4999

6.27. 32,5-34,9999

6.28. 30-32,4999

6.29. 27,5-29,9999

6.30. 25-27,4999

6.31. 24,9999 ir mažiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 
7. Darbo vietos steigiamos savivaldybėje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė negu vidutiniškai šalyje ***:

(pridedame savivaldybių sąrašą, kuriuose nedarbo lygis yra didesnis nei šalies vidurkis)

7.1. neviršija vidutinio šalyje;

7.2. nuo 1 iki 1,1999 karto;

7.3. nuo 1,2 iki 1,3999 karto;

7.4. 1,4 karto ir daugiau.

 

 

 

 

 

0

3

6

10

 
     
8. Paraiškos teikėjas įsipareigoja sukurti papildomą (-as) darbo vietą (-as) ir įdarbinti asmenį  pilnu etatu, neterminuota DS, per pirmus 2 metus

 

8.1. nesukurs darbo vietų

8.2. papildomai sukurta bent 1 darbo vieta

 

 

 

0

10

 

 
PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

(pereinamasis paraiškos vertinimo balas – 35)

 BALŲ SUMA:

NMA PARAIŠKŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS 2021 METAMS

2021-01-13 buvo patvirtintas 2021 metų paraiškų rinkimų grafikas pagal 2014 -2020  metų Kaimo plėtros programą. Nauja programa dar nestartavo, o grafike numatytos paraiškos tik pagal tas priemones, kurioms liko lėšų programos fonde. Jokių prognozių, laukiantiems investicinių priemonių dar pateikti nedrįstame, tiesiog patariame sekti informaciją, kuri gali pasikeisti bet kuriuo laiku. Pažadame atnaujinti informacija, kai tik pasirodys naujas grafikas arba atskiri pakeitimai.

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1. ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2021-05-03 2021-06-30
3. ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS    
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2021-04-01 2021-12-31
4. INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ    
4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:    
4.4.1 Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 2021-02-15 2021-03-31
5. GAIVALINIŲ NELAIMIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PAVEIKTO ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR ATITINKAMOS PREVENCINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 2021-03-01 2021-04-30
7.6.2 Tradicinių amatų centrų plėtra 2021-04-01 2021-06-30
8. INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ    
8.1 Miško veisimas 2021-03-01 2021-05-28
2021-09-10 2021-11-12
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2021-05-03 2021-06-30
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2021-07-01 2021-08-31
2021-11-15 2021-12-28
16. BENDRADARBIAVIMAS    
16.1

 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(projektų paraiškų teikimas)

2021-03-01 2021-12-31
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (galimybių studijų teikimas) 2021-06-01 2021-07-30
17. RIZIKOS VALDYMAS    
17.1 Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:    
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2021-03-01 2021-06-30
2021-09-01 2021-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2021-02-15 2021-12-31
19. LEADER PROGRAMA    
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas:    
19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
20. TECHNINĖ PAGALBA    
20.2 Parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti    
  Projektai, skirti renginių  komunikacijos priemonėms įgyvendinti    
  Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti 2021-03-01 2021-03-31
2021-07-01 2021-07-30
2021-11-03 2021-11-30

 

Dėl platesnės informacijos kreiptis tel. +37067388712 Ana Balčiūnienė

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2020 M. II KVIETIMAS

PARAIŠKOS RENKAMOS 2020-11-02 – 2020-12-30

Kvietimas skirtas investicijoms į gamybinius (žemės ūkio) pastatus, infrastruktūros įrengimą projekto įgyvendinimo vietoje, gamybinių pastatų įrengimą, gyvūnų biosaugą ir technologinę įrangą. Nefinansuojama žemės ūkio technika (išskyrus mėšlo šalinimo technikos, neįskaitant traktorių ir priekabų), įranga bei transporto priemonės.

Didžiausia paramos suma projektui  negali viršyti 600 000 Eur. 

Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 600 000 Eur.

Susijusių asmenų ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 1 000 000 Eur.

Paramos intensyvumas:

– 40 proc. augalininkystės ūkiams;

– 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose;

– 50 proc. žemės ūkio produktų perdirbimui.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. jauniesiems ūkininkams (paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų ir ne vėliau kaip prieš 5 metus registravo ūkį ir valdą savo vardu) visuose sektoriuose ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.

Parama gali būti išmokama dviem būdais:

 1. Išlaidų kompensavimas (patirtos išlaidos, pateikiamas mokėjimo prašymas, išmokama parama)
 2. Sąskaitų apmokėjimo būdas (apmokama savo dalis išlaidų už investiciją (gali būti paskola), teikiama sąskaita NMA, vertinama ir pervedamos lėšos tiekėjui tai daliai apmokėti).

Tinkamos finansuoti išlaidos

• nauja įranga, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti ir būtina gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti;
• nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti;
• nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
• nauja žemės ūkio technika ir įranga, skirta mėšlui ir srutoms laikyti ir tvarkyti valdoje;
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• naujos statybinės medžiagos (kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu);
• infrastruktūra valdoje: kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• bendrosios išlaidos (paraiškos ir verslo plano parengimo ir viešinimo išlaidos).

Transporto priemonių, žemės ūkio technikos ir žemės ūkio įrangos įsigijimo išlaidos nėra finansuojamos, išskyrus naują žemės ūkio techniką ir įrangą, skirtą mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje (šiuo atveju paramos lėšomis finansuojama tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas).

TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

Ūkininkams ir juridiniams asmenims, kurie užsiima žemės ūkio veikla.

Pareiškėjo ūkis iki paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Per ataskaitinius metus (2019 m.) pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. pareiškėjo visų valdos veiklos pajamų.

Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, 2020-07-01  yra didesnis kaip 8 000 Eur.

ATRANKOS KRITERIJAI (balai):
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
– pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
– pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;
2. pareiškėjas įgyvendina gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektą (kai pareiškėjas pateiktame projekte nenumato keisti valdos specializacijos, atrankos balai suteikiami, jei pareiškėjo gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų. Jei pareiškėjas pateiktame projekte numato keisti valdos specializaciją, atrankos balai suteikiami, jei pajamos iš specializuoto sektoriaus, į kurį investuojama, po projekto įgyvendinimo pabaigos, antraisiais ir visais kitais projekto kontrolės metais sudarys ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų – nustatoma pagal verslo plane pateiktus duomenis) – suteikiami 25 balai;
3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
– didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
– didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
– didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:
– pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
– pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;
6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:
– pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos – suteikiama 15 balų;
– pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis) – suteikiama 15 balų;
– projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
– pareiškėjas įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
7. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
– pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus;
– pareiškėjas vykdo veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (ne mažiau kaip 50 proc. ŽŪN ploto yra šiose vietovėse).

Mažiausias tinkamas atrankos balų skaičius 35, surinkę mažiau balų pareiškėjai nebus vertinami.

Priemonės taisyklės plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dac77bf0135011ebb0038a8cd8ff585f/asr

Paslaugų kaina nuo 1500 € +PVM*  už verslo plano ir paraiškos bei susijusių dokumentų parengimą, “sėkmės mokestis” nuo 600 €+PVM* (mokamas tik tuo atveju jeigu projektui skiriama parama), projekto administravimo kaina skaičiuojama pagal įkainius. 

*Paslaugų kaina priklauso nuo projekto apimtiems.

Dėl projekto rengimo kreiptis: projektų vadovė Ana Balčiūnienė tel. +37067388712 info@verslopagrindas.lt

Konsultacija dėl pareiškėjo tinkamumo ir preliminarus galimybių pretenduoti į paramą vertinimas – nemokamas, vėliau konsultacijos dėl verslo plano vykdymo, investicijų ir kitos susijusios su projekto rengimu įskaičiuojamos į sutarties dėl projekto rengimo paslaugų kainą. Pareiškėjams, kurie neplanuoja pasinaudoti mūsų paslaugomis dėl projekto rengimo, konsultacijų kaina sutartinė.

Konsultantų darbas ne tik atsakyti į Jūsų klausimus, tačiau ir patarti kaip padidinti Jūsų šansus paramai gauti, padėti surinkti kuo daugiau prioritetinių balų, tinkamai protingai panaudoti gautą finansavimą išvengti sankcijų ir nereikalingų rūpesčių projekto įgyvendinimo metu. Sukaupta solidi patirtis leidžia padidinti Jūsų šansus gauti finansavimą ir sėkmingai įgyvendinti projektą.