Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (2019 m.)

Paraiškos renkamos 2019-08-01 – 2019-09-30

Kviečiame įmones siekiančias investuoti į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą gauti iki 1 300 000 € projekto įgyvendinimui, iš paramos lėšų finansuojant iki 40 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkami pareiškėjai juridiniai asmenys, kurie ne mažiau kaip 1 metus nepertraukiamai vykdė žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą arba juridiniai asmenys, kurie ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdė žemės ūkio veiklą ir vykdė žemės ūkio produktų pagamintų valdoje perdirbimą, arba pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurie ne mažiau kaip 1 metus supirkinėjo iš savo narių ir realizuodavo narių ūkiuose išaugintą / pagamintą produkciją.

Pareiškėjų atitiktis ekonominiams rodikliams:  per 2018 ar 2017 metus turėjo ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelno (po mokesčių) ir balanso skolos sudarė ne daugiau kaip 0,60 proc. balansinio turto (abu rodikliai turi būti vertinami tais pačiais metais, skaičiuojami pagal metines finansines ataskaitas).

Remiama veikla:

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) vienam projektui ir iki 4 000 000 (keturių milijonų eurų) Eur pagal šią priemonę 2014–2020 metų laikotarpiui.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės (produkcijos transportavimo technika (transporto priemonės) ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų)
 • bendrosios išlaidos (projekto konsultantų atlygis už verslo plano ir paraiškos parengimą, atlygis architektams)

Projektų atrankos kriterijai:

 1. pareiškėjo dydis:

1.1. pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė – suteikiama 10 balų;

1.2. pareiškėjas yra vidutinė įmonė– suteikiami 5 balai;

 1. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, ir atsižvelgiant į šias nuostatas:

2.1. atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;

2.2. kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo;

 1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas – suteikiama 10 balų;
 2. projekte diegiamos inovacijos – suteikiami 5 balai ;
 3. projektas įgyvendinamas vaisių, uogų, daržovių, mėsos, pieno sektoriuose – suteikiami 10 balų;
 4. pareiškėjas gamina ekologiškus žemės ūkio produktus ir (arba) vykdo jų rinkodarą (pareiškėjas kartu su paraiška pateikia sertifikavimo institucijos išduotus ekologinės gamybos dokumentus ir (ar) ekologiškų produktų pardavimą patvirtinančius dokumentus) – suteikiami 5 balai;
 5. pareiškėjas negavęs ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ – suteikiama 10 balų;
 6. pareiškėjas įgyvendinęs projektą įsipareigoja eksportuoti perdirbtus žemės ūkio produktus – suteikiama 15 balų, juos paskirstant:

8.1. daugiau kaip 31 proc. – suteikiama 15 balų;

8.2. nuo 21 proc. iki 30 proc. imtinai – suteikiama 10 balų;

8.3. nuo 10 proc. iki 20 proc. imtinai – suteikiami 5 balai;

 1. projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) – suteikiama 10 balų. Lyginama su apskrities, kurioje pateikiama paraiška, vidurkiu 2018 m. pagal Taisyklių 3 priedo duomenis;
 2. projekte vystomos beatliekėstechnologijos – suteikiama 10 balų (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese panaudojama visa žaliava (100 proc. pagamintų produktų patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą) arba perdirbimo metu susidariusios atliekos panaudojamos kitai veiklai (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto priežiūros laikotarpiu);
 3. pareiškėjas perdirba vietinę žaliavą (žemės ūkio produktus užaugintus, pagamintus Lietuvoje) – suteikiami 5 balai (kartu su paraiška pateikiami dokumentai, įrodantys žaliavos kilmę).

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Daugiau informacijos apie priemonę galite rasti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f31c1508c1d11e9ae2e9d61b1f977b3

Dėl verslo plano, paraiškos parengimo ir konsultacijų maloniai prašom kreiptis į mūsų specialistus telefonais: +370 67 388 712 ir +370 60 226 933 arba elektroniniu paštu verslopagrindas@gmail.com

Kvalifikuotai ir kokybiškai parengsime verslo planą, kuris atitiks paramos priemonės įgyvendinimo taisykles, įmonės veiklos specifiką, finansavimo šaltinius ir rinkos cikliškumą, suteiksime visas būtinas konsultacijas, administruosime projektą iki pat jo pabaigos, parengsime visas būtinas ataskaitas ir pirkimo dokumentus.