Po metų pertraukos Parama smulkiesiems ūkiams ir vėl bus dalinama.

Vertinant taisyklių projektą, galima būtų spėti, jog pagrindinai taisyklių reikalavimai išliks tokie pat kaip ir 2016 metais, pasikeitimai nėra esminiai ir tik patikslina kai kuriuos iki šiol ginčytinus punktus.

TAISYKLIŲ APŽVALGA

Paramos suma iki 15 000 €.

Paramos intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos išmokėjimas: dalis išmokos 80 proc. avansu pradedant įgyvendinti projektą, 20 proc. įsigijus visas investicijas ir pateiktus galutinį mokėjimo prašymą bei ataskaitą.

Paramos gavėjai: ūkininkai, kurių ūkio ekonominis dydis išreikštas Eurais (VED) 2018-01-01 buvo ne mažesnis kaip 4000 € ir ne didesnis kaip 7999 € (pasitikslinti šį dydį galima paskambinę į VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo informavimo centrą telefonu 852660620)

Remiamos veiklos:

žemės ūkio produktų gamyba;

prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai;

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga.
 2. naudoti traktoriai, senesni kaip 7 metai, ir kurie turi galiojančią privalomąją techninę apžiūrą, bei kuriems finansuoti prašoma paramos, nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų. Įsigyjamas naudotas traktorius privalo būti pirmą kartą registruotas Lietuvos Respublikoje;
 3. nauji technologiniai įrengimai;
 4. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu ir skirta verslo plano reikmėms;
 5. naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose. (Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos ir pertvara atskirtas be langų krovinių skyrius;
 6. verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas
 7. naujos statybinės medžiagos;

infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms;

 1. ūkinių gyvūnų įsigijimas
 2. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).
 3. bendrosios išlaidos (projekto ir paraiškos rengimas bei administravimas). Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 500 Eur (penki šimtai eurų);
 4. projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

 

Projektų atrankos kriterijai:

 1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;
 2. ūkis, paramos paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį valdos ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:

2.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 20 balų;

2.2. nuo 5000 Eur iki 5999 Eur – suteikiama 15 balų;

2.3. nuo 6000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;

2.4. nuo 7000 Eur iki 7999 Eur – suteikiami 5 balai;

 1. pareiškėjo amžius – pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų;
 2. įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis:

4.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;

4.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų;

 1. pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:

5.1. jei daugiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;

5.2. jei nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų;

 1. jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, suteikiama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai.

Mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes, parinks optimaliausią projekto finansavimo ir vykdymo planą, padės įvykdyti laiku visus įsipareigojimus, susijusius su projekto vykdymu bei tinkamai pateikti projekto vykdymo ataskaitą bei mokėjimo prašymą (-us).

Dėl konsultacijų ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymų kreiptis telefonu +370 60226933 arba elektroniniu paštu: info@verslopagrindas.lt